Reseersättning för en följeslagares eller familjemedlems resa | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Reseersättning för en följeslagares eller familjemedlems resa

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för en följeslagares eller familjemedlems resa.

FPA kan betala reseersättningar också för andra resor än kundens resor, till exempel för en följeslagares eller familjemedlems resor.

Resan ersätts enligt det billigaste färdsättet med beaktande av följeslagarens eller familjemedlemmens hälsotillstånd och trafikförhållandena.

Följeslagares resor

Bedöm behovet av en följeslagare utifrån kundens hälsotillstånd och ange det på blankett SV 67r eller i samband med beställningssamtalet.

En följeslagares resa ersätts bara till den del som följeslagaren har åkt tillsammans med kunden.

En tur- eller returresa som följeslagaren gjort ensam ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat om den hade påbörjats eller avslutats på kundens stadigvarande hemadress.

Familjemedlemmars resor

Familjemedlemmars eller därmed jämförbara personers resor till sjukhuset eller rehabiliteringsinrättningen ersätts som en del av kundens resekostnader om den behandlande läkaren konstaterar att det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i vården.

Det kan vara nödvändigt att en familjemedlem deltar i vården till exempel i situationer där en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ger familjemedlemmen handledning i att ge hemvård eller att utföra behandlingsåtgärder, eller då familjemedlemmen deltar i ett vårdmöte. Anteckna på intyget namnet på den familjemedlem som deltar i vården, tidpunkten då familjemedlemmen deltar vården samt motiveringarna (punkterna 10 och 11).

FPA ersätter inte familjemedlemmarnas besöksresor. Med besöksresa avses en resa som inte gäller deltagande i vården och som inte heller är nödvändig med tanke på genomförande av vården.

Läs mer