Sjukvårdsersättning för besök på läkarmottagning och för läkarutlåtanden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättning för besök på läkarmottagning och för läkarutlåtanden

FPA betalar ersättning enligt den allmänna taxan för besök på allmänpraktiserande läkares och specialistläkares mottagning. Hur länge besöket varar inverkar i regel inte på ersättningsbeloppet. Behandling som ges av en specialist i psykiatri utgör ett undantag: för sådan betalas ersättning för högst en timme per dag.

Följande åtgärder ingår i mottagningsbesöket när de utförs i anslutning till det: 

  • mindre åtgärder
  • givande av vårdanvisningar
  • akupunkturbehandling
  • förskrivning av recept.

Observera att FPA när det gäller en och samma dag betalar sjukvårdsersättning antingen enligt ersättningstaxan för mottagningsbesök eller enligt ersättningstaxan för distanstjänster.

När vården eller behandlingen har getts av en specialist i psykiatri eller en specialist i mun- och käkkirurgi betalar FPA för en och samma dag ersättning enligt ersättningstaxan för antingen ett besök på mottagning, en distanstjänst eller en åtgärd.

Ersättning för distanstjänster

FPA kan betala ersättning för den vård som en läkare gett via distanskontakt, om tjänsten har tillhandahållits exempelvis per telefon eller via chattförbindelse eller videokontakt, där patienten identifierats.

Ersättning för distanstjänster förutsätter att patientens identitet har kunnat verifieras på ett tillförlitligt sätt under kontakten och att det har gjorts adekvata anteckningar i journalhandlingarna.

Läkaren bedömer vilka tjänster hen kan tillhandahålla och vilka kundgrupper hen kan behandla via distansförbindelse. Givande av vårdanvisningar och förskrivning av recept ingår i ersättningstaxan för distanstjänsten, och det betalas ingen separat ersättning för dem. FPA betalar inte heller ersättning enbart för förnyande av recept.

Om samma läkare behandlar kunden flera gånger samma dag beviljas sjukvårdsersättning för endast ett besök på mottagning eller en distanstjänst.

Ersättning för läkarutlåtande och läkarintyg

Kunden har rätt att få ersättning för kostnaderna om läkarintyget eller läkarutlåtandet är skrivet för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen. Sådana förmåner är exempelvis sjukdagpenning och specialersättningsgilla läkemedel.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.