Sjukvårdsersättning för psykoterapi som getts av en läkare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättning för psykoterapi som getts av en läkare

Om kunden har ett beslut om rehabiliterande psykoterapi

Observera att FPA ersätter psykoterapi också i form av rehabiliterande psykoterapi. FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för psykoterapi bara om terapin har getts av en läkare. Läkaren får inte ge kunden en vårdutredning för ersättning från sjukförsäkringen när det gäller besök för vilka ersättning ska sökas ur de medel som är avsedda för rehabiliterande psykoterapi.

Läs mer om rehabiliterande psykoterapi (Privatpersoner)

FPA kan bevilja ersättning för psykoterapi bara om terapin har getts av en sådan läkare eller specialist i psykiatri som har godkänts som psykoterapeut av Valvira. Psykoterapi som getts av en läkare eller en specialistläkare ersätts enligt åtgärdstaxan. FPA beviljar direktersättning för följande:

 • individuell psykoterapi, annan läkare (0541)
 • individuell psykoterapi, psykiater (0541P)
 • psykoterapi, familje- eller parterapi, annan läkare; utredning över vården för bara en familjemedlem (0543L)
 • psykoterapi, familje- eller parterapi, psykiater; utredning över vården för bara en familjemedlem (054PS)
 • psykoterapi i grupp, annan läkare; högst 8 personer (0544)
 • psykoterapi i grupp, psykiater; högst 8 personer (0545P).

Ersättning för psykoterapi på distans som getts av en läkare

Med psykoterapi som ges på distans avses psykoterapi som ges via videokontakt.

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för psykoterapi på distans bara om kunden före terapin på distans har gått på minst två psykoterapibesök på läkarmottagningen.

FPA kan bevilja direktersättning för följande:

 • individuell psykoterapi på distans, annan läkare (E541)
 • individuell psykoterapi på distans, psykiater (E541P)
 • psykoterapi på distans, familje- eller parterapi, annan läkare; utredning över vården för bara en familjemedlem (E543L)
 • psykoterapi på distans, familje- eller parterapi, psykiater; utredning över vården för bara en familjemedlem (E54PS)
 • gruppsykoterapi på distans, annan läkare; högst 8 personer (E544)
 • gruppsykoterapi på distans, psykiater; högst 8 personer (E545P).

 

Långvarig psykoterapi med tät besöksfrekvens

FPA kan bevilja direktersättning för långvarig psykoterapi med tät besöksfrekvens för upp till 400 behandlingstillfällen utan separat utlåtande. Med psykoterapi med tät besöksfrekvens avses terapi som omfattar fler än 50 besök per år.

Om en kund som går i långvarig psykoterapi samtidigt utbildar sig till psykoterapeut, ska den behandlande läkaren skriva ett B-utlåtande eller ett motsvarande intyg redan i psykoterapins inledningsskede.

Anteckna följande i läkarutlåtandet:

 • sjukdomsdiagnos (inklusive ICD-10-koden)
 • anamnes
 • en detaljerad beskrivning av symtomen
 • behandlingens art
 • den uppskattade behandlingstiden
 • besöksfrekvensen
 • en prognos om behandlingens verkningar 
 • kundens eventuella medicinering och uppgifter om perioder med arbetsoförmåga.

Om den som ansöker om en rekommendation genomgår psykoterapeututbildning ska också detta nämnas i utlåtandet.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Senast ändrad 1.1.2024