Sjukvårdsersättningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättningar

De här sidorna är avsedda för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och innehåller information om

FPA betalar sjukvårdsersättning för vårdkostnader. En del av kostnaderna kan ersättas när de har uppkommit på grund av åtgärder, undersökningar eller behandling inom den privata hälso- och sjukvården. Ersättning betalas endast för nödvändiga sjukvårdskostnader.

Nödvändig vård är vård eller behandling som

 • getts vid sjukdom, graviditet eller förlossning
 • följer allmänt accepterad god vårdpraxis.

Nödvändigheten bedöms med beaktande av 

 • nationella evidensbaserade behandlingsriktlinjer (god medicinsk praxis)
 • enhetliga grunder för icke-brådskande vård (Social- och hälsovårdsministeriet)
 • tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården, som definieras enligt 7 a § i hälso- och sjukvårdslagen.

Ersättningar för tandvård

Sidorna om ersättning för tandvård innehåller information till yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården. På sidorna hittar du åtgärdskoderna för tandvården, ersättningstaxorna och åtgärdsspecifika tillämpningsanvisningar.  

När direktersättningsförfarande tillämpas ska serviceproducenten kontrollera kundens rätt till sjukvårdsersättning 

En serviceproducent som är ansluten till direktersättningsförfarandet ansöker om sjukvårdsersättning hos FPA. Serviceproducenten ska kontrollera att kunden har rätt till sjukvårdsersättning.

För att försäkra dig om att kunden har rätt till sjukvårdsersättning ska du kontrollera kundens FPA-kort. Om kunden inte kan påvisa att hen har rätt till ersättning ska serviceproducenten ta ut hela priset för tjänsten av kunden.

Kontrollera vad som måste beaktas i internationella situationer.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxeförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan.  Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Vem ska ge vården för att ersättning ska kunna betalas?

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för behandling och undersökning som följande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården har gett:

 • läkare
 • tandläkare
 • psykolog
 • munhygienist
 • specialtandtekniker.

En yrkesutbildad person ska ha beviljats rätt av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att utöva sitt yrke i Finland. 

En serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården ska ha beviljats rätt av Regionförvaltningsverket (RFV) eller av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att tillhandahålla tjänster inom den privata hälso- och sjukvården. 

Ersättning för vård eller behandling som getts av en studerande

FPA kan på vissa villkor bevilja sjukvårdsersättning för vård eller behandling som getts av medicine eller odontologie studerande. 

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för den behandling eller undersökning som en person som studerar till psykolog, munhygienist eller specialtandtekniker har utfört under studierna.

Medicine studerande

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för vård som getts av en medicine studerande i följande fall:

 • Den studerande arbetar tillfälligt som läkare vid en enhet inom primärvården. FPA kan bevilja sjukvårdsersättning om den studerande har genomfört och blivit godkänd i minst de studier som hör till de fem första studieåren.
 • Den studerande arbetar tillfälligt som läkare vid en enhet inom den specialiserade sjukvården eller vid en hälsocentrals bäddavdelning. FPA kan bevilja sjukvårdsersättning om den studerande har genomfört och blivit godkänd i minst de studier som hör till de fyra första studieåren. Observera att en medicine studerande som arbetar på en hälsocentral bara kan arbeta på bäddavdelningen.

FPA betalar ersättning för den vård som getts av en studerande

 • utifrån en ansökan av kunden
 • genom direktersättningsförfarande, om ett avtal för mottagningen har ingåtts med ett serviceproducentnummer.

Den studerande ska använda sin personliga identifikationskod när hen registrerar den vård som hen gett. På blanketten ska också uppgifter om den övervakande läkaren fyllas i.

Odontologie studerande

En odontologie studerande kan tillfälligt utföra tandläkaruppgifter. FPA kan betala sjukvårdsersättningar för den vård som den studerande har gett om den studerande har avlagt minst de fyra första studieårens odontologiska studier.

En odontologie studerande kan inte vara verksam som munhygienist.

FPA betalar ersättning för den vård som getts av en studerande

 • utifrån en ansökan av kunden
 • genom direktersättningsförfarandet, om ett avtal för mottagningen har ingåtts med ett serviceproducentnummer.

Den studerande ska använda sin personliga identifikationskod när hen registrerar den vård som hen gett. På blanketten ska också uppgifter om den övervakande tandläkaren fyllas i.

Läs mer

Senast ändrad 5.1.2024