Sjukvårdsersättning för åtgärder som utförts av en läkare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättning för en åtgärd som utförts av en läkare

I förteckningen över taxor nämns en del åtgärder för vilka FPA kan bevilja ersättning endast om separat fastställda medicinska villkor uppfylls. I förteckningen redogörs dock inte närmare för dessa villkor i samband med ersättning. Om man inte kan få ersättning för en viss åtgärd nämns detta i förteckningen.

Åtgärder utförda av en specialist i mun- och käkkirurgi

Behandling som getts av en mun- och käkkirurg ersätts om det är fråga om behandling av en tandsjukdom. För åtgärderna betalas ersättning enligt åtgärdstaxan.  

Bentäthetsmätning

För bentäthetsmätningar kan sjukvårdsersättning betalas om båda de följande villkoren uppfylls:

  • indikationerna för undersökning enligt riktlinjerna för god medicinsk praxis uppfylls
  • bentäthetsmätningen grundar sig på en bedömning och en undersökningsremiss av en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi, en tandläkare eller en specialisttandläkare.

Ersättningsgilla bentäthetsmätningar är

  • bentäthetsmätning, nativröntgen, en mätpunkt, radiologiskt utlåtande (NK6PA)
  • bentäthetsmätning, nativröntgen, en mätpunkt, läkarens utlåtande i patientjournalen (NK6VA)
  • bentäthetsmätning, omfattande nativröntgen, två mätpunkter (ersätts endast om undersökningen har föreskrivits av en specialist i psykiatri) (NK6QA).

FPA kan bevilja direktersättning för bentäthetsmätningar. Undersökningar av screeningtyp ersätts inte.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxeförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Förmånsanvisningarna

Du hittar mer information om ersättning för åtgärder i FPA:s förmånsanvisningar.  Förmånsanvisningarna används vid FPA som hjälp då man avgör förmånsärenden. Läs förmånsanvisningarna.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024