E-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter gällande läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förfrågningstjänst om direktersättningsuppgifter

Tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter är en e-tjänst som  administreras av FPA. Via tjänsten får apoteken uppdaterad information om kundens rätt till direktersättning.

Du kan lämna ut läkemedel till självriskpris endast om du, när du lämnar ut läkemedlet, kontrollerat kundens rätt till direktersättning i förfrågningstjänsten. Kontrollera i förfrågningstjänsten uppgifterna om ersättning också när du rättar ett inköp som skickats till FPA eller ändrar ett inköp som är öppet.

Via förfrågningstjänsten får du följande aktuella direktersättningsuppgifter avseende kunden:

 • efternamn och alla förnamn
 • arbetsplatskassans nummer och namn
 • rätt till direktersättning (Ja/Nej)
 • KT/uppgift om ersättning från byrån
 • ersättningsnummer, namnet på ersättningsrättigheten och eventuellt slutdatum
 • uppgift om initialsjälvrisk som återstår att betala
 • uppgift om årssjälvrisk som återstår att betala
 • uppgift om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd som beviljats av FPA
 • precisering om direktersättning.

Uppgift om ett eventuellt veterantecken förmedlas inte via förfrågningstjänsten. Du kan kontrollera kundens rätt till veteranrabatt enligt läkemedelstaxan

 • i fronttilläggskortet när kundens identitet ska kontrolleras i ett fotoförsett identitetsbevis
 • i ett fotoförsett FPA-kort (bokstaven R på kortets baksida visar att personen har beviljats veterantecken)
 • i ett intyg på papper utskrivet på FPA, ”Intyg om utbetalning av fronttillägg”, när kundens identitet ska kontrolleras i ett fotoförsett identitetsbevis.

Via förfrågningstjänsten förmedlas inte information om kundens ersättningsnummer, initialsjälvrisk som återstår att betala eller årssjälvrisk som återstår att betala om kunden inte har rätt till direktersättning (kunden är inte sjukförsäkrad eller kunden har KT-uppgift). Då förmedlas uppgift om kundens betalningsförbindelse via förfrågningstjänsten.

Om kunden har en betalningsförbindelse från FPA i anslutning till grundläggande utkomststöd förmedlas inte preciseringen om direktersättning till apoteket via förfrågningstjänsten. I oklara fall ska du uppmana kunden att kontakta FPA. FPA betjänar kunderna på nätet, per telefon och på sina serviceställen (Om Fpa).

Ej rätt till direktersättning

Om kunden enligt förfrågningstjänsten saknar rätt till direktersättning via apoteket kan du inte lämna ut läkemedel med ersättning. Kunden kan trots detta ha rätt till läkemedelsersättning. Uppmana vid behov kunden att söka ersättning för läkemedelsinköpet i efterhand hos FPA eller i hemlandet.

Om det i en kundservicesituation är oklart huruvida kunden har rätt till direktersättning ska du hänvisa honom eller henne till FPA för utredning av ersättningsärendet. Om ersättning inte kan betalas på apoteket ska du ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpen så att han eller hon kan söka eventuell ersättning hos FPA. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Person som har återvänt från utlandet

Om en person som återvänder från utlandet inte har underrättat FPA om sin återkomst till Finland, kan det vara oklart om hen har rätt till förmåner från FPA. Då upplyser FPA:s förfrågningstjänst dig om att kunden inte är berättigad till direktersättning. I sådana situationer är det bra om du i samband med rådgivningen beträffande priser också kan informera kunden om uppgiften i förfrågningstjänsten. Uppmana vid behov kunden att kontakta FPA.

Kort och handlingar som beviljas av FPA

Du måste alltid ge akt på den information som du får via förfrågningstjänsten, även om kunden visar upp ett kort (Privatpersoner) eller en handling som beviljats av FPA. Veterantecken som kontrolleras i kundens handlingar utgör ett undantag.

För störningssituationer finns separata anvisningar.

Uppgifterna på FPA-kortet stämmer inte överens med uppgifterna i förfrågningstjänste

Uppgifterna på kundens FPA-kort stämmer inte överens med uppgifterna i förfrågningstjänsten. Följ de uppgifter som finns i förfrågningstjänsten. Kundens rätt till läkemedelsersättning kan ha ändrats varvid uppgifterna på FPA-kortet är föråldrade. Det kan finnas ersättningsnummer på FPA-korten som inte längre är i användning (till exempel ersättningsnumren 188 och 213).