Sökning av uppgifter i e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter gällande läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sökning i förfrågningstjänsten

Via förfrågningstjänsten förmedlas känsliga och sekretessbelagda uppgifter om kunden. Du kan söka uppgifter om en kund i förfrågningstjänsten bara om kunden har gett sitt samtycke till det.

Kunden kan ge sitt samtycke till att uppgifter får sökas i förfrågningstjänsten

  • med ett kort* (Privatpersoner) som FPA beviljat kunden
  • med patientanvisningen om det elektroniska receptet
  • muntligt, om identiteten är fastställd.

En annan person kan sköta ärenden för kundens räkning. Personen i fråga kan samtycka till att uppgifter om kunden får sökas i förfrågningstjänsten

  • med ett kort* (Privatpersoner) som FPA beviljat kunden
  • med en skriftlig fullmakt av kunden
  • med hjälp av kundens patientanvisning om det elektroniska receptet.

Dessutom kan kunden ha gett den person som sköter ärenden för hans eller hennes räkning en elektronisk fullmakt (Suomi.fi), som ger apoteket rätt att hämta direktersättningsuppgifter.

Apoteket kan kontrollera huruvida en vårdnadshavare har rätt att sköta ärenden för sitt barn i tjänsten Suomi.fi.

Kundens muntliga samtycke (till exempel per telefon) kan också godkännas om det enligt apotekets bedömning inte finns skäl att misstänka samtyckets tillförlitlighet.

*Med FPA-kort avses det traditionella plastkortet. FPA-kortets elektroniska bilder eller applikationer är inte godkända av FPA, så kundens direktersättningsuppgifter får inte hämtas utifrån sådana.

Samtycke till förfrågan om direktersättningsuppgifter saknas

Om kunden inte samtycker till att hans eller hennes uppgifter kontrolleras i förfrågningstjänsten kan du inte

  • bevilja honom eller henne direktersättning
  • lämna ut läkemedel kostnadsfritt mot en betalningsförbindelse som beviljats av FPA i samband med det grundläggande utkomststödet.

Du kan lämna ut läkemedlen utan ersättning och anvisa kunden att söka ersättning hos FPA i efterskott. Kom ihåg att ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpet så att han eller hon kan söka eventuell ersättning hos FPA.

Samtycke till förfrågan om direktersättningsuppgifter i fråga om dosdispenserings- och kontokunder

Dosdispenserings- och kontokunder kan i det avtal som ingås med apoteket ge ett tills vidare gällande samtycke till att direktersättningsuppgifter som gäller dem får kontrolleras i förfrågningstjänsten.

Vad tycker du om sidan?