Ersättning för läkemedelsinköp och utlandsresa | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utlandsresa

Även en kort vistelse utomlands kan inverka på kundens rätt att få läkemedelsersättning. Rätten till läkemedelsersättning från FPA beror på orsaken till utlandsvistelsen, vistelsens längd och vilket land kunden vistas i.

Läs mer om hur utlandsresor inverkar på läkemedelsersättningar (Privatpersoner).

Om kunden ska åka utomlands och du inte kan expediera honom eller henne en tillräcklig läkemedelsmängd med ersättning, eller utan ersättning på grund av läkemedlets dyra pris, kan kunden söka tillstånd hos FPA för ersättning på apoteket.

Om kunden köper läkemedlen utan ersättning ska du uppmana kunden att söka ersättning för inköpet hos FPA i efterhand (se Utredningar till kunden).

Tillstånd för direktersättning inför en utlandsresa

I en undantagssituation kan FPA bevilja kunden tillstånd att med direktersättning på apoteket köpa läkemedel som han eller hon behöver under en utlandsresa. Be kunden kontakta FPA för att få ärendet utrett. FPA betjänar kunderna på nätet, per telefon och på sina serviceställen.

Ansökan om tillstånd för direktersättning hos FPA

  1. Kunden kontaktar FPA.
  2. FPA utreder huruvida kunden omfattas av den finska sjukförsäkringen under utlandsvistelsen och huruvida kunden undantagsvis kan få de läkemedel som hen behöver under vistelsen med direktersättning på apoteket.
    • Som ett resultat av utredningen kan kundens rätt till FPA:s förmåner upphöra.
  3. FPA informerar kunden om beslutet.

Expediering av läkemedel med tillstånd för direktersättning

Apoteket får uppgift (precisering om direktersättning) om de läkemedel och läkemedelsmängder som ersättning kan beviljas för från e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Via preciseringen kan apoteken också få annan tilläggsinformation. Tillståndet för direktersättning är här av engångsnatur.

Kom ihåg att granska hållbarhetstiden för det expedierade läkemedlet samt informera kunden om hur läkemedlen ska förvaras på rätt sätt när du expedierar läkemedel för en längre tid eller tidigare än expeditionsintervallet medger.

Dessutom kan du uppmana kunden att utreda eventuella begränsningar i destinationslandet gällande införsel av läkemedel. Information för resenärer finns till exempel på Fimeas och Tullens webbplatser samt på FPA:s webbplats under Läkemedel och resor.  Kunden kan inhämta eventuell tilläggsinformation också hos läkemedelsföretagen, flygbolagen och hos tullen eller ambassaden för destinationslandet.

Vad tycker du om sidan?