Läkemedelsmängd som kan ersättas och ändamålsenliga förpackningsstorlekar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ändamålsenlig förpackningsstorlek

Utgivande av ersättning förutsätter att ett preparat inhandlats i kostnadsmässigt ändamålsenliga förpackningar. Detta innebär att

 • man bör välja den förpackningsstorlek där läkemedlets pris blir förmånligast (oekonomiska förpackningar ska undvikas)
 • den totala mängden på receptet fördelas på olika inköp på ett så förmånligt sätt som möjligt.

Du kan expediera en läkemedelsmängd som motsvarar 3 månaders behandling (dyra läkemedel: 1 månads behandling) också i olika förpackningsstorlekar av samma preparat, om minutförsäljningspriset för ifrågavarande alternativ är förmånligare.

Se även:

Inledande av läkemedelsbehandling

Om det av ett recept framgår att det är fråga om långvarig behandling som inleds och det finns en liten förpackning att få av preparatet ska en liten förpackning expedieras i början, om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat.

Om det inte finns en liten förpackning att få av preparatet ska du expediera högst 1 förpackning när behandlingen inleds, ifall adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat.

Delexpediering av ersättningsgilla läkemedel

Du kan skicka uppgifter om inköp till FPA bara i fråga om läkemedelsförpackningar som du de facto har lämnat ut till kunden. Du kan alltså inte skicka sådana uppgifter om inköp till FPA som inte stämmer överens med de förpackningar som du har lämnat ut till kunden.

Det enda undantaget är läkemedel för vilka kunden betalar en läkemedelsspecifik självrisk. För dem betalas alltså specialersättning (100 %) eller tilläggsersättning till kunden.

Vid sådan delexpediering kan läkemedlen anses köpta på en och samma gång även om apoteket har varit tvunget att separat beställa en del av den läkemedelssats som kunden behöver. Kunden får hela läkemedelsmängden för 3 månader med en enda läkemedelsspecifik självrisk.

 • FPA rekommenderar dock att kunden köper hela läkemedelsmängden först då alla förpackningar kan expedieras på apoteket.

I exempel 1–3 nedan presenteras olika tillvägagångssätt då apoteket inte har i lager den läkemedelsmängd som kunden vill ha.

Doseringsanvisningen för ett läkemedel är 1 tablett 2 gånger per dygn. Kunden vill köpa en läkemedelsmängd för 3 månader, det vill säga 2 x 100 tabletter.

Apoteket har inte alls i lager det läkemedel som kunden vill ha

 • Om apoteket inte har läkemedlet i lager beställer apoteket läkemedlet åt kunden.
 • Uppgifterna om inköpen skickas till FPA först när läkemedlen (2 x 100 tabletter) lämnas ut till kunden.

Apoteket har i lager bara en del av den läkemedelsmängd som kunden vill ha – kunden behöver inte läkemedlet genast

 • Om apoteket har bara 1 x 100 tabletter i lager, beställer apoteket den tilläggsmängd som kunden behöver (1 x 100 tabletter).
 • Uppgifterna om inköpen skickas till FPA först när läkemedlen (2 x 100 tabletter) lämnas ut till kunden.

Apoteket har i lager bara en del av den läkemedelsmängd som kunden vill ha – kunden behöver läkemedlet genast

Apoteket har bara 1 x 100 tabletter i lager, men kunden har inga tabletter kvar.

a) Kunden får grundersättning eller lägre specialersättning för läkemedlet

 • Apoteket prissätter 1 x 100 tabletter för kunden.
 • Uppgifterna om inköpet (1 x 100) skickas till FPA.
 • Kunden informeras om när han eller hon kan köpa följande läkemedelssats med ersättning.

b) Kunden får högre specialersättning eller tilläggsersättning för läkemedlet

 • Apoteket kan prissätta 2 x 100 tabletter för kunden, om kunden vill ha läkemedelsmängden för 3 månader.
 • Uppgifterna om inköpet (2 x 100) skickas till FPA.
 • Kunden får 1 x 100 tabletter.
 • Kunden betalar endast en läkemedelsspecifik självrisk.
  • Förfarandet gäller inte preparat som omfattas av avvikande läkemedelsspecifik självrisk. Sådana expedieras enligt exemplen 2 eller 3a. Den avvikande läkemedelsspecifika självriskandelen tas ut enligt hur mycket läkemedel som lämnas ut på en gång (påbörjade behandlingsveckor).
 • Apoteket beställer den läkemedelsmängd som saknas (1 x 100) och kommer överens med kunden om när den kan expedieras eller när kunden kan ta ut den (kundens kontaktinformation med tanke på eventuella förändringar).
 • Den läkemedelsmängd som beställs lämnas ut till kunden så fort som möjligt.

Förfarandet kan emellertid orsaka ett behov att göra korrigeringar i efterskott, om den andra läkemedelsförpackningen inte expedieras (t.ex. om det är problem med tillgången eller kunden inte  hämtar ut läkemedlet). Då ska apoteket meddela kunden och FPA om saken och göra en korrigering i Receptcentret.

Förfarandet ovan förutsätter att läkemedlet finns att tillgå i partiaffären. Förfarandet kan alltså inte tillämpas om du vid prissättningen vet att det är problem med tillgången på läkemedlet.

Senast ändrad 6.5.2021

Vad tycker du om sidan?