Vanliga frågor om direktersättning för läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om direktersättning för läkemedel

På den här sidan hittar du svar på frågor som FPA ofta får från apotek.

Ersättning för specialtillståndspreparat

Nej. Läkemedelsprisnämnden (Hila) fastställer ett maximipris för läkemedlet utifrån vilket ersättningen kan betalas. Om partipriset överstiger det partipris som Hila har fastställt kan det inte betalas någon ersättning alls för läkemedelskostnaderna.

Information om läkemedel som lämnas ut mot ett specialtillstånd för viss tid finns i FPA:s söktjänst för läkemedel. Uppgifterna i söktjänsten uppdateras den 1 och den 15 varje månad.

Dessutom underhåller FPA följande förteckningar där uppgifterna uppdateras i realtid utifrån beslut av läkemedelsprisnämnden.

Läkemedelspreparatets indikation

Nej. Det grundläggande villkoret för ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen är att läkemedlet är ordinerat för behandling av sjukdom.

Läkemedelsförskrivaren ska på receptet ange om det är fråga om ”behandling av sjukdom” eller ”annat”. Ett villkor för ersättning är att läkemedelsförskrivaren har valt ”behandling av sjukdom”.

Det beror på om det är fråga om en situation där en indikation angiven på receptet påverkar ersättningen.

Nej. Om den rätt till specialersättning som beviljats en kund står i konflikt med den indikation som angivits på receptet kan kunden inte få specialersättning för preparatet.

Kunden kan emellertid få grundersättning om preparatet inte berörs av andra separata anvisningar.

Anteckning på receptet

En anteckning på receptet är en särskild utredning som läkemedelsförskrivaren antecknar på receptet. Utifrån anteckningen kan apoteket ge ersättning för läkemedlet. 

Anteckningen på receptet används i samband med vissa begränsat ersättningsgilla läkemedel och bassalvor. I fråga om dessa läkemedel är rätten till ersättning begränsad till vissa noggrant definierade indikationer eller en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom. Läkemedelsprisnämnden bestämmer i vilken omfattning läkemedlen är ersättningsgilla. FPA å sin sida bestämmer huruvida anteckning på receptet, ersättningsnummer eller bådadera ska användas för ersättning.

Avsikten med begränsad ersättning är att rikta och begränsa ersättningen för dyra läkemedelsbehandlingar till de patienter som har störst nytta av behandlingen. Begränsningarna baserar sig på tillgänglig information och på forskningsrön om läkemedelspreparaten.

En läkare bedömer separat för varje patient om de medicinska villkor uppfylls utifrån vilka en anteckning på receptet kan skrivas. Se preparatspecifika receptanteckningar.

En läkare kan ordinera begränsat ersättningsgilla läkemedel också till patienter för vilka villkoren för ersättning inte uppfylls. Då finns det ingen anteckning på receptet och kunden får ingen ersättning.

Utifrån en anteckning på receptet kan en kund få ersättning för ett begränsat ersättningsgillt läkemedel direkt på apoteket utan att läkaren behöver skriva ett separat läkarutlåtande och kundens läkarutlåtande (ansökan om ersättningsrätt) handläggas på FPA. Kunden får således ersättningen genast.

Läkemedel som tillverkats på apotek

En blandning som beretts på apoteket är grundersättningsgill när minst en av de läkemedelssubstanser (kilovara) eller ett av de kommersiella läkemedelspreparat (förpackningsstorlek använd vid beredningen) som använts vid beredningen av blandningen berättigar till ersättning. 

En blandning är specialersättningsgill när samtliga läkemedelssubstanser eller kommersiella läkemedelspreparat i blandningen är specialersättningsgilla och kunden har beviljats rätt till specialersättning för dem. Om det av receptet klart framgår att ett ex tempore-preparat har ordinerats för behandling av en annan sjukdom än den som kunden har specialersättningsrätt för, är blandningen inte specialersättningsgill för kunden. 

Följande exempel grundar sig på ersättningsuppgifter i FPA:s söktjänst för läkemedel 8.11.2021. Kontrollera aktuell information om ersättningsstatus när en blandning lämnas ut.

Exempel på läkemedelssalvblandning som innehåller bassalva och en läkemedelssubstans

Kunden har blivit ordinerad salvblandningen Diltiazem-Novalan som används utvärtes för behandling av hemorrojder. Kunden har specialersättningsnummer 207 'Kronisk hjärtarytmi’.

Salvblandningen Diltiazem-Novalan berättigar till grundersättning för kunden. Salvblandningen är inte specialersättningsgill för kunden eftersom den inte är avsedd för behandling av rytmstörningar.

Om blandningen tillverkas av kilovara kan ersättning beviljas om man hittar ens ett ersättningsgillt preparat som innehåller diltiazem i FPA:s söktjänst för läkemedel. Kontrollera ersättningsstatus för diltiazem i FPA:s söktjänst för läkemedel. Skriv läkemedelssubstansens namn i sökfältet. En läkemedelssubstans är ersättningsgill om sökresultatet är om så bara ett enda ersättningsgillt preparat eller kombinationspreparat där läkemedelssubstansen har nämnts i kolumnen ”Läkemedelssubstans”.

Om salvblandningen med diltiazem tillverkas av ett kommersiellt preparat som innehåller diltiazem fastställs ersättningsstatus utifrån ersättningsstatus för förpackningsstorleken på det kommersiella läkemedelspreparatet. Kontrollera ersättningsstatus för förpackningsstorleken i FPA:s söktjänst för läkemedel.

I FPA:s söktjänst för läkemedel finns flera preparat som innehåller diltiazem som när de lämnas ut kan vara både grund- och specialersättningsgilla (ersättningsnummer 205, 206 och 207).

Ersättningsstatus för bassalvan påverkar inte ersättningsstatus för läkemedelssalvblandningen.

Exempel på blandning med läkemedelssalva som innehåller bassalva och två eller flera läkemedelssubstanser.

Kunden har blivit ordinerad salvblandningen Fucicort-Novalan-klorhexidin.

Salvblandningen är inte ersättningsgill eftersom den varken innehåller ett ersättningsgillt läkemedelspreparat eller en ersättningsgill läkemedelssubstans (kilovara). Läkemedelssalvan kan inte heller ersättas som bassalva även om PIH/behandling av långvarig hudsjukdom antecknats på receptet.

Fucicort är ett kommersiellt preparat vars ersättningsstatus fastställs utifrån ersättningsstatus för den förpackning som används för blandningen. I FPA:s söktjänst för läkemedel kan man se att preparatet Fucicort inte är ersättningsgillt när det lämnas ut.

Klorhexidin är en kilovara så dess ersättningsstatus kontrolleras i FPA:s söktjänst för läkemedel. Skriv läkemedelssubstansens namn i sökfältet. En läkemedelssubstans är ersättningsgill om sökresultatet är om så bara ett enda ersättningsgillt preparat eller kombinationspreparat där läkemedelssubstansen har nämnts i kolumnen ”Läkemedelssubstans”. En sökning på klorhexidin vid tidpunkten för expedieringen resulterar inte i ett enda ersättningsgillt preparat. Klorhexidin är alltså inte en ersättningsgill läkemedelssubstans vid tidpunkten för expedieringen.

Ersättningsstatus för bassalvan påverkar inte ersättningsstatus för läkemedelssalvblandningen.

Exempel på dospulver

Kunden har förskrivits metformin dospulver för behandling av diabetes. Kunden har specialersättningsnummer 215 ’Diabetes, annan behandling än insulinbehandling’.

Metformin dospulver är specialersättningsgilla för kunden eftersom metformin är specialersättningsgillt mot ersättningsnummer 215 och dospulvren är avsedda för behandling av diabetes.

Dospulvren innehåller metformin som enda läkemedelssubstans. Om preparatet tillverkas av kilovara kan specialersättning beviljas om man hittar minst ett specialersättningsgillt preparat som innehåller metformin i FPA:s söktjänst för läkemedel. Kontrollera huruvida metformin är specialersättningsgillt i FPA:s söktjänst för läkemedel, till exempel under Andra sökalternativ - Specialersättningsgilla läkemedelssubstanser.

Om dospulver med metformin tillverkas av ett kommersiellt preparat som innehåller metformin fastställs ersättningsstatus utifrån ersättningsstatus för förpackningsstorleken för det kommersiella läkemedelspreparatet. Ersättningsstatus för förpackningsstorleken kan kontrolleras i FPA:s söktjänst för läkemedel.

I FPA:s söktjänst för läkemedel finns flera preparat som innehåller metformin som när de lämnas ut kan vara både grund- och specialersättningsgilla (215).

Eventuella hjälpämnen påverkar inte ersättningsstatus för blandningen.

Senast ändrad 20.2.2023

Vad tycker du om sidan?