Forskningstillstånd ‒ rehabilitering som ordnas av FPA | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Forskningstillstånd ‒ rehabilitering som ordnas av FPA


FPA beviljar forskningstillstånd för följande slag av forskningsprojekt som gäller rehabiliteringstjänster:

 • lärdomsprov som gäller rehabilitering som ordnas av FPA, de aktörer som genomför rehabiliteringen eller rehabiliteringsklienterna
 • forskning som serviceproducenterna utför och utredningar som de publicerar och som gäller klienter som deltar i rehabilitering som ordnas av FPA.

Att beakta då man planerar ett forskningsprojekt

Då man planerar ett forskningsprojekt ska man beakta följande:

 • Forskningsprojekt som gäller rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA, eller de klienter som deltar i rehabiliteringen, kan inte utföras utan forskningstillstånd som beviljas av FPA:s rehabiliteringsgrupp.
 • Den serviceproducent som tillhandahåller rehabiliteringen ansvarar för att insamlingen av data inte stör rehabiliteringen.
 • I kontakterna med klienterna och i forskningsarbetet ska man följa lagar och bestämmelser med anknytning till dataskydd.
 • Forskningen ska ordnas så att enskilda klienter inte kan identifieras.
 • Om det är fråga om ett lärdomsprov ska det finnas en handledare. Handledaren eller läroanstalten ansvarar tillsammans med forskaren för att forskningen är adekvat.

Hur klienterna informeras och klienternas samtycke

Forskaren eller läroanstalten får inte stå i direkt kontakt med klienterna, utan det är serviceproducenten som kontaktar dem. Skriftligt samtycke till att delta i forskningsprojektet begärs av de klienter som deltar i projektet eller av deras vårdnadshavare. Klienterna ska informeras om

 • till vad de uppgifter som de lämnar används
 • vad som ingår i forskningsprojektet, hur forskningen genomförs i praktiken och vilka de konkreta förutsättningarna är för deltagande i projektet
 • hur personuppgifter och forskningsmaterial behandlas och förvaras
 • att lärdomsprovet eller forskningsprojektet inte är en del av rehabiliteringen
 • att det är frivilligt att delta
 • att det inte blir några följder om man valt att inte delta, om man avbryter sitt deltagande eller om man återtar sitt samtycke. Det här påverkar inte heller rehabiliteringen eller andra förmåner från FPA, varken nu eller senare.
 • att klienten kan annullera sitt deltagande när som helst.

Etiken i forskningsprojektet

Läroanstalten ansvarar för att forskning som utförs som lärdomsprov för grundexamen följer etiska principer. I fråga om annan forskning kan ett utlåtande om etiken i forskningen behövas.

Läs mer om etiska principer i forskning:

Så här ansöker du om forskningstillstånd för forskning kring rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA

Skicka ansökan om forskningstillstånd med bilagor till FPA:s rehabiliteringsgrupp per e-post till kuntoutushanke@kela.fi. Handläggningen av ansökan tar cirka en månad.

Ange i ansökan

 • ansvarig forskare och forskningsorganisation
 • serviceproducent och kontaktperson för den tjänst som är föremål för forskningen  
 • ändamålet med forskningen
 • metoder som används i forskningen
 • vilken rehabiliteringstjänst forskningen gäller och tidpunkten för rehabiliteringen
 • målgrupp och antalet forskningspersoner
 • hur och när klienter inbjuds att delta i forskningsprojektet
 • en bedömning av behovet av ett forskningsetiskt utlåtande
 • forskningspersonernas rättigheter (frivillighet, rätt att få uppgifter och rätt att avbryta)
 • eventuella fördelar och nackdelar för forskningspersonerna
 • hur man sörjer för dataskyddet
 • till vad forskningsmaterialet ska användas och om det eventuellt kan användas till annat senare
 • om registeruppgifter gällande forskningspersonerna kombineras med annat material
 • den beräknade publiceringstidpunkten för forskningen eller lärdomsprovet.

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska fogas

 • den slutliga forskningsplanen
 • eventuella intervju- och enkätblanketter
 • eventuellt utlåtande om etiken i forskningsprojektet
 • meddelanden, följebrev och samtyckesblanketter som är avsedda för forskningspersonerna, och av vilka följande framgår:
 • den ansvarige forskaren, forskningsorganisationen och vem som finansierar forskningen
 • syftet med forskningen, dess mål och betydelse
 • hur forskningsprojektet genomförs
 • forskningspersonernas rättigheter (frivillighet, rätt att få uppgifter och rätt att avbryta).
Senast ändrad 17.4.2023

Vad tycker du om sidan?