Avslutade projekt | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avslutade projekt

FPA utvecklar rehabiliteringen inom ramen för olika projekt. Läs mer om de projekt som avslutats.

Projektet Muutos II

I projektet Muutos II (2020–2023) undersöktes ordnandet av rehabiliteringstjänster som grundar sig på ett registreringsförfarande samt i vilken mån de nya servicebeskrivningarna förverkligas i FPA:s rehabiliteringstjänster.

Projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

Inom ramen för projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti (Projektet för utveckling av rehabiliteringen för arbetslösa i åldern 55–64 år) (2020–2023) utvecklades och testades en ny rehabiliteringstjänst, coachning för 55-plussare.

Projektet Kuntoutuksen alue-erot

Inom projektet Kuntoutuksen alue-erot (2020–2022) undersöktes hänvisningen av klienter till och deltagandet i FPA-rehabilitering samt vilka regionala skillnader man kan se och vad dessa skillnader beror på.

Projektet Kela sairaalassa

Inom projektet Kela sairaalassa (FPA på sjukhus) (2020–2022) utvecklades rehabiliteringssamarbetet mellan FPA och den specialiserade sjukvården.

Projektet Kela sote-keskuksissa

Inom projektet Kela sote-keskuksissa (FPA vid social- och hälsocentralerna) (2020-2022) utvecklades en verksamhetsmodell för att vid social- och hälsocentralerna stödja partiellt arbetsföra arbetslösa personer.

Försöket med registreringsförfarande

Syftet med försöket med registreringsförfarande (2019–2022) var att utreda om ett sådant förfarande är ett lämpligt sätt att anordna rehabiliteringstjänster på.

Projektet Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Inom ramen för projektet Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke (Utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningargällande rehabilitering vid funktionella störningar) (2018–2022) utvecklades och testades rehabiliteringsmodeller för rehabilitering vid funktionella störningar.

Projektet Etäkuntoutus

Genom projektet Etäkuntoutus (Distansrehabilitering) (2015–2022) utvecklades möjligheten att delta i FPA-rehabilitering med hjälp av distansteknik.

Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering – identifiera behovet och hänvisa klienten till rehabilitering

Genom informationskampanjen Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering informerar FPA om FPA:s rehabiliteringstjänster och om hur man hänvisar klienter till rehabiliteringstjänsterna. Informationskampanjen genomförs 2020–2021.

Projektet Opiskeluvalmennus

Inom ramen för projektet Opiskeluvalmennus (Studieträning) (2016–2020) testades och utvecklades en servicemodell som stöder studerande att komma vidare i studierna.

Projektet Mahku

Projektet Mahku (Utveckling av rehabiliteringstjänster för invandrare) (2015–2020) hade som mål att utveckla FPA:s rehabiliteringstjänster så att de bättre svarar mot invandrares behov.

Utveckling av rehabiliteringen för NEET-unga

Inom ramen för projektet för utveckling av rehabiliteringen för NEET-unga (Not in Employment, Education or Training) åren 2018–2019 hade man förberett sig på en lagändring med anknytning till den yrkesinriktade rehabiliteringen och utvecklat sättet att hänvisa unga utanför arbetsliv och studier till rehabilitering.

En lagändring gällande yrkesinriktad rehabilitering för unga trädde i kraft vid ingången av 2019. Efter det har FPA ordnat yrkesinriktad rehabilitering för unga i form av NUOTTI-coachning.

Projektet Muutos

I projektet Muutos  (Förändring) som genomfördes 2015–2019 undersöktes hur klienter inom FPA-rehabiliteringen påverkades då innehållet, tillvägagångssätten eller villkoren i fråga om en rehabiliteringstjänst eller en förmån förändrades eller en helt ny tjänst infördes.

Projektet Oma väylä

I projektet Oma väylä som genomfördes 2014–2018 utvecklades och testades en modell med individuell rehabilitering och grupprehabilitering för unga vuxna i åldern 18–35 år som har en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning och som behöver stöd i studierna och för att komma ut i arbetslivet.

Projekten LAKU och Etä-LAKU

I projekten LAKU och Etä-LAKU som genomfördes 2012–2018 utvecklades flerformig familjerehabilitering för barn i åldern 5–12 år och deras familjer.

Läs mer

Senast ändrad 25.6.2024