Projekt som fått finansiering för utvecklingsverksamhet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projekt som fått finansiering för utvecklingsverksamhet

FPA beviljar aktörer inom den offentliga sektorn, andra offentliga sammanslutningar och producenter av rehabiliteringstjänster finansiering för utvecklings- och forskningsverksamhet som avser rehabilitering. Finansiering kan sökas en gång per år.

Projektet Medvind

Projektet Medvind (2023–2027) genomförs av yrkeshögskolan LAB. I projektet undersöks vilka utmaningar som hänför sig till bedömningen av rehabiliteringsbehov hos barn med invandrarbakgrund. I projektet tar man också fram modeller och material som olika aktörer kan använda som stöd för att identifiera rehabiliteringsbehovet.

Närmare information

Projektchef Johanna Irjala, tfn 044 708 5177, johanna.irjala@lab.fi
Projektets webbsida (lab.fi, på finska)

Egna nycklar för identifiering av rehabiliteringsbehov

Projektet Egna nycklar för identifiering av rehabiliteringsbehov (fi. Omat avaimet kuntoutustarpeen tunnistamiseen) genomförs åren 2023–2026 av Diabetesförbundet i Finland rf. I projektet utvecklas ett webbverktyg som ska göra det lättare för personer med diabetes att identifiera sina rehabiliteringsbehov och effektivare slussas till rehabilitering.

Närmare information

Projektchef Sari Koski, tfn 050 310 6600, sari.koski@diabetes.fi

Teratolk

Projektet Teratolk (fi. Teratulkki) genomförs åren 2024–2027 av Äänneloikka Oy. I projektet utarbetas en handbok som ska främja samarbetet mellan terapeuter och tolkar inom medicinsk rehabilitering. Handboken riktar sig till yrkespersoner och är avsedd att vara till hjälp i tolkningssituationer. Handboken stöder också inledandet och genomförandet av medicinsk rehabilitering för barn och unga med invandrarbakgrund.

Närmare information

Projektchefer Maija Talvi, tfn 044 518 0912, maija.talvi@aannekoulu.fi
Karita Fyrstén, puh. 044 491 0873 karita.fyrsten@aannekoulu.fi

TehKu –  effektivare rehabilitering genom samarbete med organisationer

I projektet TehKu (2024-2027), som koordineras av Tule ry, utvecklas en verksamhetsmodell där aktörer som tillhandhåller rehabilitering samarbetar med olika frivilligorganisationer som fungerar som en förlängning av rehabiliteringskedjan. Klienter som deltar i FPA-rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen får stöd för sin rehabilitering av organisationerna.

Närmare information

Verksamhetsledare Marja Kinnunen, tfn 050 354 5635, marja.kinnunen@suomentule.fi
TehKu-webbsida (suomentule.fi)

Revion-YKS: ACT-distansrehabilitering för personer som har neuropsykiatriska svårigheter och som har dömts till en samhällspåföljd

Projektet Revion-YKS (2023–2026) genomförs av Autismisäätiö. I projektet utvecklas och undersöks en modell för distansrehabilitering som grundar sig på acceptans- och åtagandeterapi (ACT).

Projektet fokuserar på att främja välbefinnandet och en livsstil utan kriminalitet för personer som har dömts till en samhällspåföljd och som har neuropsykiatriska svårigheter.

Närmare information

Projektchef Sanna Kara, tfn 044 747 0419, sanna.kara@autismisaatio.fi
websidan för Revion (autismisaatio.fi, på finska)

Muistisope – utvecklingsprojekt gällande hänvisning av personer med minnessjukdom till anpassningskurser

Projektet genomförs åren 2023–2025 av Minnesförbundet rf tillsammans med samarbetspartner på olika håll i Finland.

I projektet undersöks vilka faktorer som hindrar och vilka som främjar hänvisningen av personer med minnessjukdom till anpassningskurser. I utvecklingsarbetet deltar personer med minnessjukdom och deras närstående, yrkesutbildade personer som arbetar med att hänvisa personer till anpassningskurser samt aktörer som genomför kurserna i fråga. Inom projektet utvecklas en modell för hänvisning till anpassningskurser.

Närmare information

Outi Ronkainen, sakkunnig, tfn 044 7277 403, outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Webbsidan för projektet Muistisope (muistiliitto.fi, på finska)

Valta – ett coachande arbetssätt i rehabiliteringsklientens vardag

Projektet genomförs åren 2022–2025 av Jyväskylä yrkeshögskola. Projektet syftar till att starkare förankra klienternas krävande medicinska FPA-rehabilitering i deras egen och deras närståendes vardag.

I projektet utvecklas ett nytt coachande arbetssätt inom krävande medicinsk rehabilitering. I utvecklingsarbetet deltar ergoterapeuter som tillhandahåller krävande medicinsk FPA-rehabilitering. Resultatet av projektet är en coachningsmodell som kan användas av yrkesutbildade personer inom rehabilitering.

Närmare information

Heidi Kihlström-Lehtonen, projektchef, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Webbsidan för projektet Valta (jamk.fi, på finska)

ABA-rehabilitering för barn med autismspektrumtillstånd

Projektet ABA-rehabilitering för barn med autismspektrumtillstånd (2022–2025) koordineras och genomförs av Dagcentret Berget vid HUS nya barnsjukhus. Rehabiliteringen genomförs av VERSO Kuntoutus Oy.

I projektet undersöks effekterna av ABA-rehabilitering hos barn med autismspektrumtillstånd. Den ABA-rehabilitering under utredning i projektet är så kallad tidig rehabilitering som baserar sig på tillämpad beteendeanalys och handledning för föräldrarna. Rehabiliteringen genomförs i familjernas vardag.

Närmare information

Anne Sarajuuri, specialist i barnneurologi, anne.sarajuuri@hus.fi
Tuulia Lepistö-Paisley, specialpsykolog i neuropsykologi, tuulia.lepisto-paisley@hus.fi
Pirita Hämäläinen, psykolog, psykoterapeut, BCBA, tfn 045 892 4321, pirita@versokuntoutus.fi
Websidan för projektet ABA (versokuntoutus.fi, på finska)

Hänvisning av barn som stammar till vård vid rätt tidpunkt samt bättre tillgång till vård och stöd

Projektet genomförs åren 2022–2025 av Voimavarakeskus Tempo Oy.

I projektet skapas en verksamhetsmodell för tidigt stöd vid behandling av begynnande stamning. Projektet syftar till att de yrkesutbildade personer som arbetar med barnet ska få ökad kunskap om och förståelse för stamning och rehabiliteringspraxis vid stamning. Som en del av projektet utreds dessutom hur det nätbaserade programmet Voima omahoito påverkar hur barnets tal löper och hur barnet förhåller sig till sin stamning. I projektet utreds också hur egenvårdsprogrammet påverkar föräldrarnas erfarenheter av stamning.

Närmare information

Talterapeut, psykoterapeut Auli Laiho, tfn 0400 448 187, auli@tempokeskus.fi
Voimavarakeskus Tempo Oy:s webbplats (tempokeskus.fi, på finska)

Digital applikation som främjar barns och ungas rehabiliteringsprocess i vardagen

Ett projekt för att utveckla en digital applikation som främjar barns och ungas rehabiliteringsprocess i vardagen (DigiMetku) genomförs åren 2022–2025 som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Metropolia, Yrkeshögskolan Arcada och Lapplands yrkeshögskola. I utvecklingsnätverket ingår också föreningen Nationell habilitering för barn och ungdom ry.

Inom projektet utvecklas en applikation som främjar barns och ungas rehabilitering i vardagen. Innehållet i applikationen utvecklas tillsammans med barn och unga och deras föräldrar samt yrkesutbildade personer inom rehabilitering. Syftet med applikationen är att förbättra funktionsförmågan hos barn och unga som är i behov av krävande medicinsk rehabilitering.

Närmare information

Projektchef Salla Sipari, tfn 040 334 2027, salla.sipari@metropolia.fi
Webbsidan för projektet DigiMetku (metropolia.fi, på finska)

Optimering av psykoterapins inriktning och effekter i Finland

Projektet genomförs åren 2022–2024 av HUS i samarbete med FPA.

I projektet undersöks hur klientens rehabilitering som helhet påverkas av snabbt insatt korttidspsykoterapi och andra tjänster som utvecklats inom projektet Första linjens terapier (fi. Terapiat etulinjaan). I projektet undersöks också hur FPA vid ordnandet av rehabilitering kunde dra nytta av de tjänster som utvecklats inom projektet Första linjens terapier.

Närmare information

Suoma Saarni, överläkare, tfn 040 761 4711, suoma.saarni@hus.fi
Webbplatsen för projektet Första linjens terapier (terapiatetulinjaan.fi, på finska)

KieLo-SpråkLek
Kieli leikin kautta oppien – Språkinlärning genom lek

Projektet KieLo-SpråkLek genomförs åren 2021–2024 av Sanapolku Oy i samarbete med HABS kuntoutus Rehabilitering Oy samt med talterapeuter som verkar inom den privata sektorn på olika håll i Finland.

Inom ramen för projektet kartläggs rådande praxis inom tidig rehabilitering i form av talterapi. Utgående från forskningsdata och praktiska erfarenheter tar man fram en modell för tidig grupprehabilitering som bygger på handledning av föräldrar. Man utvärderar fördelarna med den nya modellen, och den jämförs med rådande praxis. Inom projektet jämför man dessutom vilken inverkan de olika sätten att genomföra rehabiliteringen (ansikte mot ansikte, på distans, blandform) har på hur den nya modellen för tidig rehabilitering fungerar.

Närmare information

Anu Martikainen, projektledare, tfn 050 379 2314, anu.martikainen@sanapolku.fi
Projektets webbplats (sanapolku.fi, på finska)

Projektet Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville

Projektet genomförs åren 2019–2023 av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet.

Syftet med projektet är att utreda vilken effekt rehabilitering på distans har vid rehabilitering som gäller funktionella symtom. Projektets målgrupp är personer med långvariga och svåra symtom relaterade till inomhusluft och personer som lider av långvarig trötthet och utmattning. Inom ramen för projektet skapas en utvärderingsmodell med vilken man ökar rehabiliteringens lämplighet för olika individer och samlar kunskap om faktorer som inverkar på hur rehabiliteringen accepteras. Inom projektet produceras också psykoedukations- och utbildningsmaterial.

Närmare information

Psykolog Sanna Selinheimo, tfn 043 825 0397, sanna.selinheimo@ttl.fi

Senast ändrad 21.5.2024