Om du blir sjuk utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du blir sjuk utomlands

När du reser eller vistas tillfälligt i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland får du medicinskt nödvändig sjukvård till motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar, om du har ett europeiskt sjukvårdskort. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta tills du kommit tillbaka hem. Om du har ett europeiskt sjukvårdskort, får du under en resa vård också i samband med kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning. Beställ kortet i god tid före resan.

I de nordiska länderna behöver du inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort eftersom du får vård också genom att visa upp ett giltigt pass eller någon annan officiell identitetshandling.

Utanför Europa kan du få vård till motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar endast inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien när du visar upp FPA-kortet och passet. I fråga om andra länder måste du själv betala alla kostnaderna för vården.

Ersättningar för vård som getts utomlands

Om du insjuknar akut i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland kan du välja att få ersättning antingen enligt den finska lagstiftningen eller enligt lagstiftningen i det vårdgivande landet. FPA kan inte på förhand ge uppgifter om storleken på ersättningen i någondera fallet.

Ersättning enligt den finska lagstiftningen betyder att kostnaderna ersätts på samma grunder som om du hade fått vård i motsvarande situation inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. FPA begär vid behov ytterligarede uppgifter som behövs av hemkommunens offentliga hälso- och sjukvårdsenhet.

Om du väljer ersättning enligt lagstiftningen i det land där vården gavs, begär FPA uppgift om ersättningsbeloppet av landet i fråga.

Om du insjuknar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, kan du inte få ersättning för kostnaderna.

Du kan också få ersättning för resekostnader. Resor inom EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland ersätts enligt resa till närmaste lokala vårdställe. Om du insjuknar i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, kan du inte få ersättning för resorna. När du återvänder till Finland, ersätts endast den del av resan som gjorts i Finland - till exempel resan från flygfältet till sjukhuset. Notera att till exempel flygresan från utlandet till Finland alltså inte ersätts.

Ersättning betalas också för läkemedel som köpts utomlandsläkemedel som köpts i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Så här söker du ersättning för sjukvårdskostnader

Om du själv betalat kostnaderna för sjukvård som du fått i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, kan du söka ersättning hos FPA. Kom ihåg att söka ersättning inom 6 månader från det att du betalade för vården.

Bifoga kopior av betalningskvitton, recept och de utredningar du fått över vården. Vid behov ber FPA dig skaffa översättningar av de utredningar om vården som du fått.

Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar.

Anmäl din flyttning till Finland i MittFPA om

•    du för första gången ansöker om förmåner efter flyttningen till Finland och din rätt till förmåner från FPA ännu inte har utretts.
•    du inte har beviljats en förmån och dina omständigheter förändras kan du ansöka om förmånen på nytt. Förändrade omständigheter kan vara till exempel flera arbetstimmar eller högre lön i och med vilket minimivillkoren uppfylls.

Du kan också fylla i och lämna in blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf).

Om du får en förmån från FPA och du flyttar utomlands, läs då mer om betalning av förmåner till utlandet.

Information om hälso- och sjukvårdstjänster utomlands

På webbplatsen EU-hälsovård.fi finns information om hälsovårdssystemen i olika länder. Informationen är avsedd som hjälp för dig när du reser utomlands och behöver vård vid akut insjuknande. Du har också nytta av informationen om du vill söka planerad vård utomlands.

Läs mer

Senast ändrad 4.3.2024