Skolresestöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Skolresestöd

Skolresestödet ersätter kostnaderna för skolresor. Stödet beviljas studerande vid läroanstalter på andra stadiet. Läroanstalter på andra stadiet är till exempel gymnasier och yrkesläroanstalter.

Kan du få skolresestöd och till vilket belopp?

Till räknaren

Du kan få skolresestöd om du har minst 10 resdagar per kalendermånad. Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning får skolresestöd på andra villkor än andra studerande.

Du kan få skolresestöd i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om du inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller skolskjuts kan du få stöd för eget färdsätt, till exempel resor med egen bil.

Du kan få skolresestöd om

 • du studerar och bor i Finland
 • du studerar på heltid
 • du har en lång skolväg.

Din ålder, dina inkomster eller din förmögenhet inverkar inte på skolresestödet. Dina föräldrars inkomster eller förmögenhet inverkar inte heller på stödets belopp.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda av följande villkor:

 • Du har gått ut grundskolan år 2021 eller senare.
 • Du är född år 2004 eller senare.

Utbildningen är avgiftsfri till slutet av det kalenderår då du fyller 20 år.

Rätten upphör redan tidigare om du tar examen på andra stadiet. Utbildningen är således inte avgiftsfri om du redan har avlagt något av följande:

 • gymnasiets lärokurs och studentexamen
 • yrkesinriktad examen
 • båda examina som ingår i en dubbelexamen
 • motsvarande utländska studier.

Alla utbildningar är dock inte avgiftsfria, även om du uppfyller villkoren. Kontakta din läroanstalt för att ta reda på om din utbildning är avgiftsfri.

Vem kan få skolresestöd?

Skolresans längd och kostnader

Du kan få skolresestöd om din skolresa är minst 7 kilometer i en riktning.

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den här sträckan är under 7 kilometer kan du inte få skolresestöd även om sträckan med buss är längre.

Det är inte tillåtet att avrunda antalet kilometer till 7 enligt de normala avrundningsreglerna. Kontrollera din skolresas längd i reseplaneraren som FPA använder (kelareitit.digitransit.fi). I reseplaneraren hittar du också ruttalternativ och du kan kontrollera hur långa de sträckor är som du färdas med olika färdsätt.

Exempel

Skolresan mellan den studerandes hem och läroanstalten är 6,8 kilometer enligt reseplaneraren. Den avrundas inte uppåt. Det innebär att den studerandes skolresa inte är minst 7 kilometer i en riktning och därför har hen inte rätt till stöd för skolresor.

Biljettpriset inverkar inte på möjligheten att få stöd.

Se närmare information om olika färdsätt och hur skolresestöd betalas för dem.

Studier som berättigar till skolresestöd

Dina studier berättigar till skolresestöd om

 • du studerar vid ett gymnasium
 • du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel
 • du avlägger gymnasiestudier eller yrkesinriktad grundexamen eller del därav vid en folkhögskola
 • du studerar vid ett vuxen- eller kvällsgymnasium
 • du avlägger en kombinationsexamen, dvs. du studerar vid ett vuxen- eller kvällsgymnasium och genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen
 • du studerar vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och avlägger en yrkesinriktad grundexamen där
 • du deltar i utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)
 • du deltar i utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • du deltar i grundläggande utbildning för vuxna
 • du avlägger en yrkesexamen
 • du deltar i utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga.

Du kan inte få skolresestöd i följande situationer:

 • Du genomgår utbildning som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen vid en privat läroanstalt som inte har tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna undervisning (t.ex. massör- och frisörskolor).
 • Du avlägger specialyrkesexamen.
 • Du kan få något annat stöd för dina dagliga skolresor (t.ex. kostnadsersättning i samband med en arbetslöshetsförmån för invandrare eller reseersättning enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp).
 • Du har möjlighet att bo gratis på läroanstaltens internat. Du kan dock få stöd om du dagligen reser minst 7 kilometer i ena riktningen från internatet till läroanstalten eller till arbetsplatsen.

Du kan inte heller få skolresestöd för avlönad utbildning på arbetsplatsen som är läroavtalsutbildning. 

Kom ihåg att anmäla förändringar till FPA så att skolresestödet betalas ut rätt till dig.

Skolresans längd och kostnader

Du kan få skolresestöd om din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning.

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den här sträckan är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om sträckan med buss är längre.

Det är inte tillåtet att avrunda antalet kilometer till 10 enligt de normala avrundningsreglerna. Kontrollera din skolresas längd i reseplaneraren som FPA använder (kelareitit.digitransit.fi). I reseplaneraren hittar du också ruttalternativ och du kan kontrollera hur långa de sträckor är som du färdas med olika färdsätt.

Exempel

Skolresan mellan den studerandes hem och läroanstalten är 9,8 kilometer enligt reseplaneraren. Den avrundas inte uppåt. Det innebär att den studerandes skolresa inte är minst 10 kilometer i en riktning och därför har hen inte rätt till stöd för skolresor.

Du kan få skolresestöd för skolresekostnader som är under 54 euro per månad om du använder något av följande färdsätt:

 • Waltti-trafik
 • Helsingforsregionens trafik (HRT).
 • kollektivtrafiken i Tammerforsregionen (Nysse).
 • Åbo regiontrafik (Föli).
 • skolskjuts.
 • eget färdsätt.

Se närmare information om olika färdsätt och hur skolresestöd betalas för dem.

Studier som berättigar till skolresestöd

Dina studier berättigar till skolresestöd om

 • du studerar vid ett gymnasium
 • du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel
 • du avlägger gymnasiestudier eller yrkesinriktad grundexamen eller del därav vid en folkhögskola
 • du avlägger en kombinationsexamen, dvs. du studerar vid ett vuxen- eller kvällsgymnasium och genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen
 • du studerar vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och avlägger en yrkesinriktad grundexamen där
 • du deltar i utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)
 • du deltar i utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • du deltar i grundläggande utbildning för vuxna.

Du kan inte få skolresestöd i följande situationer:

 • Du genomgår utbildning som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen vid en privat läroanstalt som inte har tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna undervisning (t.ex. massör- och frisörskolor).
 • Du avlägger en yrkes- eller specialyrkesexamen.
 • Du kan få något annat stöd för dina dagliga skolresor (t.ex. kostnadsersättning i samband med en arbetslöshetsförmån för invandrare eller reseersättning enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp).
 • Du har möjlighet att bo gratis på läroanstaltens internat. Du kan dock få stöd om du dagligen reser minst 10 kilometer i ena riktningen från internatet till läroanstalten eller till arbetsplatsen.

Du kan inte heller få skolresestöd för avlönad utbildning på arbetsplatsen som är läroavtalsutbildning.

Kom ihåg att anmäla förändringar till FPA så att skolresestödet betalas ut rätt till dig.

Senast ändrad 8.7.2024