Sairauspäivärahan omavastuuaika

Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä yhtäjaksoisesti seuraavat 9 arkipäivää. Arkipäiviä ovat myös lauantait ja aattopäivät.

Omavastuuaika alkaa yleensä siitä päivästä, joka on lääkärintodistuksessa merkitty työkyvyttömyyden alkamispäiväksi.

Omavastuuajan alkamispäiväksi voidaan myös hyväksyä

  • työntekijän oma ilmoitus sairauden alkamisesta, jos työnantaja sallii sen, että työntekijä voi olla poissa töistä omalla ilmoituksella eli käymättä työterveyshuollossa (esim. 3 ensimmäistä poissaolopäivää),
  • työnantajan tai terveydenhuollon selvitys, kun työntekijä hyväksyttävän syyn takia ei ole päässyt lääkäriin työkyvyttömyyden alkaessa,
  • terveyskeskuksen tai työterveysaseman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan laatima todistus työkyvyttömyydestä, jos työntekijän sairaus ei ole kestänyt sairauspäivärahan omavastuuaikaa pidempään tai
  • työtapaturman tai liikennevahingon tapahtumapäivä, jos työkyvyttömyyden voi katsoa alkaneen tästä ja jatkuneen lääkärikäyntiin asti.

Omavastuuaika 1 + 9 arkipäivää

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää eli noin 2 viikkoa ilman katkoja. 

1 päivän omavastuuaika

Jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa saman sairauden perusteella uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäiväraha- tai osasairauspäivärahakauden päättymisestä, omavastuuaika kestää 1 päivän eli työkyvyttömyyden alkamispäivän.

Ei omavastuuaikaa

Omavastuuaikaa ei ole, jos sairauspäivärahaan oikeuttava työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu välittömästi osasairauspäivärahakauden tai kuntoutusrahakauden jälkeen.

Kuntoutusrahalla tarkoitetaan

  • Kelan maksamaa kuntoutusrahaa
  • työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa
  • osakuntoutusrahaa
  • kuntoutusavustuksena maksettavaa kuntoutusrahaa
  • ansionmenetyskorvausta, joka maksetaan tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

Lue lisää