Tartuntatautipäiväraha työntekijälle tai työnantajalle

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Päiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin, kun se maksaa työntekijälle poissaolon ajalta palkkaa.

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää jompaakumpaa seuraavista:

 • kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa töistä
 • sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän karanteeniin tai eristettäväksi.

Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansionmenetystä.

Työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan työntekijälle aiheutuva ansionmenetyksen määrä eli se palkka, joka työntekijälle maksettaisiin, jos hän olisi työssä.

 • Jos työntekijä tartuntataudista huolimatta voi tehdä osittain omaa työtään tai jotakin muuta kuin omaa työtään, Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa siltä osin, kun työntekijälle aiheutuu ansionmenetystä.
 • Jos työntekijä saa saman verran palkkaa jostakin muusta kuin siitä työstä, jota päätös työstäpoissaolosta koskee, hänellä ei ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan, koska hänelle ei aiheudu ansionmenetystä.

Omavastuuaika

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Määrä

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä.

Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Hakeminen

Tartuntatautipäiväraha pitää hakea 2 kuukauden kuluessa poissaolomääräyksen alkamisesta.

Työnantaja voi hakea päivärahan, jos se maksaa palkkaa työntekijän poissaolon ajalta.

Toimi näin:

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Katso-tunnisteella. Voit myös tehdä hakemuksen paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).
 2. Ilmoita työnantajan maksama palkka tai työntekijän ansionmenetys ajalta, jolta työntekijä on määrätty olemaan poissa töistä.
 3. Liitteeksi Kela tarvitsee
  • tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen  työstä poissaolosta (kopiokin riittää), päätös karanteenista tai eristämisestä ja mahdollinen paperihakemus tai
  • tartuntataudeista vastaavan lääkärin laatima lääkärintodistus A, jos siinä on vastaavat tiedot. Muun lääkärin kirjoittama A-todistus ei riitä tartuntatautipäivärahaan.
  • Sopikaa työpaikalla, lähettääkö työntekijä vai työnantaja asiakirjat Kelaan.
 4. Lähetä liitteet ja mahdollinen paperihakemus postitse Kelaan. Työnantaja ei voi lähettää liitteitä verkossa.

Tartuntatautipäivärahaa ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös

Kela lähettää työntekijälle päätöksen tartuntatautipäivärahasta. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos se on ilmoittanut maksaneensa päätöksen ajalta palkkaa. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Maksaminen

Tartuntatautipäiväraha maksetaan arkipäiviltä, joita ovat myös lauantait ja aattopäivät.

Lue lisää