Inkomster som inte inverkar på det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomster som inte inverkar på det grundläggande utkomststödet

Följande inkomster inverkar inte på det grundläggande utkomststödet:

 • Förvärvsinkomstavdrag
  • Från dina och varje enskild familjemedlems förvärvs- och företagarinkomster avdras 150 euro i månaden. Avdraget är personligt. Den här delen av inkomsterna inverkar inte på utkomststödets belopp.
    
 • Små understöd   
  • Gränsen för vad som anses vara små understöd är sammanlagt 50 euro i månaden för personer som bor ensamma och sammanlagt 100 euro i månaden för en familj.
    
 • Ett barns små och oregelbundna inkomster
  • Inkomster som ett barn under 18 år har inverkar på det grundläggande utkomststödet endast om det är fråga om inkomster som är större än vad som kan anses vara små inkomster. Till exempel de inkomster som ett barn får för ett sommarjobb som varar mindre än 3 månader inverkar inte. Ett barns inkomster beaktas högst till beloppet av barnets grunddel och övriga grundutgifter.
    
 • Vissa sociala förmåner, till exempel:
  • moderskapsunderstöd
  • skolresestöd
  • handikappbidrag för personer under 16 år
  • handikappbidrag för personer över 16 år
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • ersättning för uppehälle i anslutning till rehabilitering och rehabiliteringspenning
  • kostnadsersättningar i anslutning till arbetslöshetsförmåner (resekostnader och kostnader för uppehälle i samband med sysselsättningsfrämjande service)
  • arbetsmarknadsstödets och grunddagpenningens förhöjningsdel
  • skillnaden mellan förtjänstdelen och den förhöjda förtjänstdelen när det gäller inkomstrelaterad dagpenning.
    
 • Utsökning
  • Om du eller någon annan i din familj har inkomster som är föremål för utsökning, beaktas som inkomst endast den del av inkomsterna som återstår efter utsökningen. En betalning enligt en betalningsplan som utmätningsmannen fastställt dras också av från de inkomster som beaktas. Frivilliga betalningar på utsökningsskulder beaktas inte som utgifter.
    
 • Förmåner som återkrävs
  • Om FPA har betalat en förmån till ett för stort belopp och därför återkräver det felaktigt utbetalda beloppet, beaktas den del av förmånen som dragits av genom kvittning inte som inkomst.
Senast ändrad 28.9.2023