Tillgångar som inverkar på det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Tillgångar som inverkar på det grundläggande utkomststödet

Eftersom det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand påverkas det förutom av inkomsterna även av dina och din familjs (enligt definitionen av familj i lagen om utkomststöd) disponibla tillgångar.

Även de tillgångar som du och din familj har utomlands inverkar på det grundläggande utkomststödet, så du måste ge en utredning om sådana tillgångar i din ansökan.

Tillgångar ska i regel realiseras, det vill säga omvandlas till pengar. Till exempel besparingar på konton, fondandelar, sparförsäkringar och värdepapper kan omedelbart omvandlas till pengar. Vid beräkningen av det grundläggande utkomststödet betraktas de därför i regel som disponibla tillgångar som genast kan användas.

I fråga om övriga tillgångar fastställs en tid under vilken tillgångarna och egendomen ska realiseras.

När grundläggande utkomststöd beviljas kan man också samtidigt bestämma att det beviljade stödet eller en del av det ska återkrävas ur din eller din familjs egendom. Beslut om återkrav fattas i sista hand av förvaltningsdomstolen.

Egendom som tryggar försörjningen

Ett syfte med utkomststödet är att främja möjligheterna för enskilda personer och familjer att klara sig på egen hand. Därför kräver FPA inte att du ska sälja sådan egendom som är nödvändig för att trygga din eller din familjs försörjning.

Vid beviljande av grundläggande utkomststöd beaktas inte följande tillgångar:

  • den stadigvarande bostad som är i den sökandes eller familjens bruk samt behövligt bostadslösöre
  • nödvändiga arbets- och studieredskap
  • tillgångar som hör till ett barn under 18 år, till den del tillgångarna överstiger barnets grunddel och övriga grundutgifter.
  • andra sådana tillgångar som anses nödvändiga för tryggande av fortsatt försörjning:
    • Till exempel kan familjens bil vara nödvändig med tanke på jobbet och för tryggandet av försörjningen.

Vad tycker du om sidan?