Typ 1-diabetes, anpassningsträning för vuxna | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för vuxna med typ 1-diabetes

En anpassningskurs för vuxna med typ 1-diabetes lämpar sig för den

 • som har diagnostiserats med typ 1-diabetes och är över 20 år
 • som har fått basinformation och vårdanvisningar från hälso- och sjukvården men utöver det behöver multiprofessionellt stöd och handledning
 • vars sjukdom har lett till följdsjukdomar som är typiska för diabetes eller risk för sådana
 • som är intresserad av att delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte och i form av digital rehabilitering.

Kursen ordnas också på svenska.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”diabetes”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis på distans. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering.

Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar 3 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Distansrehabiliteringen genomförs under en period på 8 veckor

 • i form av videosamtal, som en närstående till dig kan delta i om du så vill
 • som digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • som distansrehabiliteringsdagar där både videosamtal och digital rehabilitering ingår. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA också för de dagar då rehabiliteringen ges på distans.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i inre medicin eller endokrinologi eller någon annan specialistläkare med specialkompetens i behandling av diabetes
 • en diabetesskötare
 • en näringsterapeut
 • en psykolog.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023