Familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare kan ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Företagare får inte ersättning för kostnader som det egna föräldraskapet medför.

Familjeledighetsersättning kan beviljas om följande villkor uppfylls:

  • Arbetstagaren har fått moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar från FPA.
  • Arbetsgivaren har under den tid arbetstagaren fått moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar betalat lön minst under en månad. Lönen grundar sig på kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal eller på ett arbetsavtal.  
  • Anställningen har fortgått minst 3 månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började och anställningen grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst 1 år.
  • Arbetstagarens arbetstid har omfattat minst 80 % av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började.

Även arbetsgivare som betalar skillnaden mellan lönen och föräldradagpenningen till mamman kan ansöka om familjeledighetsersättning.

En anställning på ett år kan uppnås också på basis av flera visstidsanställningar om de följer omedelbart på varandra hos samma arbetsgivare under minst ett år.

Villkoret angående arbetstid (80 % av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen) uppfylls också om mamman före moderskapsledigheten eller föräldraledigheten för adoptivmödrar tillfälligt är ledig från sin heltidsanställning t.ex. på grund av vårdledighet, partiell vårdledighet eller studieledighet eller för att hon får partiell sjukdagpenning eller partiell rehabiliteringspenning.

Belopp

Familjeledighetsersättningen är 2 500 euro. Ersättningen betalas per graviditet eller adoption.