Sjukdagpenningens belopp

Från år 2020 räknar FPA ut dagpenningarnas belopp utifrån de löneuppgifter för 12 månader som arbetsgivare har anmält till inkomstregistret. Ändringen gäller ocksä föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning.

FPA innehåller skatt på dagpenning som betalas till arbetstagare. På dagpenning som betalas till arbetsgivare innehålls inte skatt.

Om dagpenningperioden börjat år 2019

År 2019 räknas dagpenningbeloppet i allmänhet enligt arbetsinkomsterna för skatteåret 2017. FPA får uppgifterna direkt av skattemyndigheten. Arbetsinkomsten justeras med en lönekoefficient.  Under vissa förutsättningar kan dagpenningbeloppet  även grunda sig på en föregående förmån (t.ex. arbetslöshetsförmån) om dagpenningbeloppet beräknat på detta sätt är större än räknat enligt någon annan grund.

Om arbetstagaren har flera arbetsgivare

Dagpenningen fördelas mellan arbetsgivarna i proportion till lönerna. Om en arbetsgivare anmäler lönen först efter att dagpenningen har beviljats eller betalats till en annan arbetsgivare måste beslutet om dagpenning rättas och den felaktigt utbetalda dagpenningen återkrävs.

Försäkringslön som grund för dagpenning

Om en arbetstagare arbetar utomlands och omfattas av den finländska sociala tryggheten kan försäkringslönen användas som grund för sjukdagpenningen.

Läs mer