Sjukdagpenningens belopp

Dagpenningsbeloppet räknas i allmänhet enligt de arbetsinkomster som arbetstagaren har haft i beskattningen det föregående året.  FPA får uppgifterna direkt av skattemyndigheten. Arbetsinkomsten justeras med en lönekoefficient. Dagpenningen för en sjukfrånvaro som börjar år 2019 betalas enligt arbetsinkomsterna för skatteåret 2017.

För dagpenningsperioder som inleds år 2019 kan på vissa villkor fastställas utifrån inkomsterna för de sex månader som föregick arbetsoförmågan. Under vissa förutsättningar kan dagpenningsbeloppet  även grunda sig på en föregående förmån (t.ex. arbetslöshetsförmån) om dagpenningsbeloppet beräknat på detta sätt är större än räknat enligt någon annan grund.

FPA innehåller skatt på dagpenning som betalas till arbetstagare. På dagpenning som betalas till arbetsgivare innehålls inte skatt.

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Från år 2020 räknar FPA ut dagpenningarnas belopp utifrån de löneuppgifter för 12 månader som arbetsgivare har anmält till inkomstregistret. Ändringen gäller ocksä föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning.

Om arbetstagaren har flera arbetsgivare

Dagpenningen fördelas mellan arbetsgivarna i proportion till lönerna. Om en arbetsgivare anmäler lönen först efter att dagpenningen har beviljats eller betalats till en annan arbetsgivare måste beslutet om dagpenning rättas och den felaktigt utbetalda dagpenningen återkrävs.

Försäkringslön som grund för dagpenning

Om en arbetstagare arbetar utomlands och omfattas av den finländska sociala tryggheten kan försäkringslönen användas som grund för sjukdagpenningen.

Läs mer