Handikappbidrag

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r Med blanketten ansöker man om vårdbidrag för pensionstagare eller handikappbidrag för personer över 16 år. Med samma blankett kan man också ansöka om fortsatt utbetalning av vårdbidrag eller handikappbidrag som beviljats för viss tid. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r Med blanketten ansöker man om studietolkning för personer med funktionsnedsättning för studier efter den grundläggande utbildningen vilka leder till examen. Med blanketten ansöker man också om förlängning av redan befintliga beslut om studietolkning. Ladda ner PDF
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda ner PDF
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med hörselskada TU 10r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med hörselskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda ner PDF
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med syn- och hörselskada TU 12r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med syn- och hörselskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda ner PDF
Ansökan - Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 1r Med blanketten ansöker man om tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning samt tilläggstimmar. Ladda ner PDF
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med talskada TU 11r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med talskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda ner PDF
Framställan - Utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år Y 241Lr Blanketten används för anhållan om att handikappbidrag utbetalas till kommunens socialvårdsorgan eller till en annan person än barnets förälder, vårdnadshavare eller intressebevakare. Ladda ner PDF
Ansökan - Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning TU 4r Blanketten används för ansökan om rätt till apparatur för distanstolkning och dataförbindelse. Ladda ner PDF
Framställan - Betalning av förmån till kommunen EV 241Nr Blanketten används för anhållan om att en förmån ska betalas till kommunen då utbetalning till bidragstagaren själv skulle äventyra bidragstagarens eller dennes familjs försörjning. Ladda ner PDF
Bilaga - Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning - Utlåtande av sakkunnig TU 7r Blanketten är ett sakkunnigutlåtande som behövs som bilaga till ansökan om apparatur för distanstolkning. Ladda ner PDF
Fakturablankett för studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 54r Fakturablankett för studietolkning för personer med funktionsnedsättning, som serviceproducenten kan använda vid fakturering av FPA för studietolkningen. Ladda ner PDF
Fakturablankett för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 55r Fakturablankett för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, som serviceproducenten kan använda vid fakturering av FPA för tolkningstjänsterna. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda ner PDF
Ansökan - Handikappbidrag för personer under 16 år EV 258r Med blanketten ansöker man om handikappbidrag för personer under 16 år. Med samma blankett ansöker man också om fortsatt utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år som beviljats för viss tid. Ladda ner PDF
Ansökan - Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning – Utlandsresa TU 3r Med blanketten söks tolktjänst för utlandsresa. Ladda ner PDF
Ansökan - Utbetalning av FPA-förmån till dödsbo EV 224r Med denna blankett kan företrädare för dödsbon ansöka om att FPA-förmåner betalas ut till dödsboet. Ladda ner PDF
Meddelande om villkor gällande ytterligare tjänster för en tolk TU 56r Serviceproducenten fyller vid behov i blanketten under avtalsperioden när producenten utifrån avtalet meddelar produkter som ska läggas till för tolken. Ladda ner PDF
Beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort VK 1r Blanketten används för säkerställande av att informationsgången är lagenlig och för inhämtande av samtycke till att kundens uppgifter används. Ladda ner PDF