Arbetsgivare

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande - Partiell sjukdagpenning SV 28r Med blanketten kan man meddela om avtal om deltidsarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för partiell sjukdagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 98a TTHr Med den här blanketten ansöker arbetsgivaren om ersättning för företagshälsovårdskostnader; separata ifyllningsanvisningar finns på blanketten SV 101a TTHr. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer och en Katso-kod. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Ifylls av arbetsgivaren TT 4r Ifylls av arbetsgivaren. Med intyget redogörs för arbetsveckor som är arbetsvillkorsgrundande för grunddagpenning. Uppföljningen av arbetstimmarna nödvändig för att fastställa att arbetstimmarna är arbetsvillkorsgrundande och arbetsvillkoret uppfylls. Ladda ner PDF
Löneintyg - Arbetslöshetsförmåner - Ifylls av arbetsgivaren TT 10r Ifylls av arbetsgivaren. Intyget används då man meddelar utbetald lön för jämkad arbetslöshetsförmån. Ladda ner PDF
Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för arbetsgivares företagshälsovårdskostnader (SV 98a TTHr) SV 101a TTHr Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV98 a TTHr (Bara utskrift) Ladda ner PDF
Ansökan från arbetsgivaren - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt för ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda ner PDF
Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands Y 38Tr Ifylls av arbetsgivaren. Blanketten används när en arbetsgivare anmäler att en anställd ska arbeta utomlands och vill omfattas av den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten under utlandsvistelsen. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Arbetsgivarens meddelande för särskild moderskapspenning SV 96r På blanketten meddelar arbetsgivaren om riskfaktorer i arbetstagarens arbete och om arbetsfrånvaro. Blanketten behövs för handläggning av ansökan om särskild moderskapspenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten