Yrkesinriktad rehabilitering

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Yrkesinriktad rehabilitering KU 101r Med blanketten söks yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda ner PDF
Rehabiliteringsräkning (rehabiliteringsklienten) KU 204r Med blanketten fakturerar klienten rehabiliteringskostnader. Ladda ner PDF
Redovisning av rehabiliteringskostnader KU 206r Med blanketten fakturerar serviceproducenterna kostnader som hänför sig till rehabilitering. Till blanketten fogas fakturablanketterna KU 203r och KU 205r, som gäller enskilda personer. Ladda ner PDF
Rehabiliteringsräkning (serviceproducenten) KU 201r Med blanketten fakturerar serviceproducenten rehabiliteringskostnader. Serviceproducenten fogar blanketten till redovisningsblankett KU 206r. Ladda ner PDF
Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering KU 200r På utredningsblanketten redogörs för arbetstagarens yrkesmässiga situation och situationen på arbetsplatsen. Arbetstagaren fyller i blanketten tillsammans med sin chef. Blanketten fogas till ansökan KU 101r. Ladda ner PDF
Frågor om arbetsförmågan - Uppgifter till FPA om uppföljningen av resultatet AKV 1r Blanketten används vid mätning och rapportering av den yrkesinriktade rehabiliteringens resultat. Används i samband med de rehabiliteringstjänster där serviceproducenten i enlighet med rehabiliteringsstandarderna rapporterar sitt resultat till FPA. Ladda ner PDF
Ansökan - Hjälpmedel KU 103r Blanketten används för ansökan om hjälpmedel inom ramen för FPA-rehabilitering. Ladda ner PDF
Bilaga - Ansökan om rehabilitering, Näringsstöd KU 105r Blanketten används som bilaga till blankett KU 101r. Ladda ner PDF
Samtycke - till att uppgifter i Folkpensionsansaltens och arbets- och näringsbyråns register lämnas ut i samarbetssyfte KU 4r Med blanketten ger kunden sitt samtycke till att uppgifter i FPA:s och arbets- och näringsbyråns register lämnas ut mellan dessa aktörer. Ladda ner PDF
Ansökan om fortsatta insatser - Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering KU 140r Med blanketten söks fortsatt sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering. Ladda ner PDF
Meddelande av förändringar - NUOTTI-coachning - Uppgifter om coachen KU 55r På blanketten anges förändringar i personalen och vikariat gällande NUOTTI-coachning som ordnas av FPA. Ladda ner PDF
Behov av tolkning till och från ett främmande språk under rehabiliteringen - Bilaga till ansökan om rehabilitering KU 106r Blanketten används när FPA reder ut om rehabiliteringsklienten eller rehabiliteringsklientens anhöriga behöver tolkning. Kunden markerar på blanketten de språk han/hon kan använda sig av i rehabiliteringsärenden. Efter det avgör FPA om en tolk behövs. Ladda ner PDF
Samtycke - Utlämnande och erhållande av uppgifter i rehabiliteringsärende KU 7r Blanketten används när man i samband med yrkesinriktad rehabilitering för unga behöver samtycke av den unga till att FPA vid behov samarbetar med sina samarbetspartner. Ladda ner PDF
Samtycke - Deltagande i försök med distansrehabilitering KU 6r Blanketten används i samband med FPA-rehabilitering när man behöver kundens samtycke till att den rehabilitering som beviljats genomförs i form av distansrehabilitering. Ladda ner PDF
Samtycke, Utlämnande och erhållande av uppgifter ETK/Kela 7200r Blankett för samtycke till utlämnande och erhållande av uppgifter som finns hos FPA och arbetspensionsanstalten för nödvändigt samarbete vid skötsel av rehabiliteringsärenden. Ladda ner PDF
Samtycke till deltagande i undersökning KU 5r Rehabiliteringsklienten ger sitt samtycke till att delta i rapportering gällande rehabiliteringseffekter och till att rapporteringsuppgifterna förs in i registret över rapportering av rehabiliteringseffekter. Ladda ner PDF