Dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas. Hanteringen av personuppgifter bygger på FPA:s lagstadgade skyldigheter.

Vid FPA används personuppgifterna vid verkställandet av den lagstadgade socialförsäkringen i kundbetjäningen och handläggningen av förmånsansökningar. De uppgifter som anknyter till förmånshandläggningen utgör ett förmånsregister. FPA har dessutom andra personregister.

För varje personregister vid FPA finns en dataskyddsbeskrivning som ger närmare information om hanteringen av personuppgifter. I beskrivningen anges bl.a. syftet med hanteringen av uppgifter, uppgiftskällorna och hur uppgifter i registret i fråga kan lämnas ut.

FPA är skyldig att spara dina personuppgifter. FPA har fastställt förvaringstiderna för personuppgifterna utgående från de lagar som gäller de olika förmånerna och bokföringslagen. Ytterligare information om detta finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Varifrån får FPA uppgifter om kunderna?

FPA får uppgifter av kunden själv (t.ex. uppgifter i samband med förmånsansökningar eller arbetsansökningar). Vidare får FPA med stöd av lagstiftningen uppgifter av andra myndigheter.

I dataskyddsbeskrivningarna finns närmare information om varifrån FPA får uppgifter och hurdana uppgifter FPA har.

Vad ska kundens uppgifter användas till?

FPA använder personuppgifter som den samlat in för kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

  • FPA använder personuppgifterna vid beredningen och avgörandet av förmånsärenden, vid utbetalningen av förmåner och i kundbetjäningen.
  • FPA kan också använda de uppgifter som kunden har gett när ett annat förmånsärende avgörs om det enligt lag är möjligt.
  • Uppgifter som finns i förmånsregistret kan användas för riktad kundservice och kundkommunikation samt för produktion av mer personligt riktat innehåll i våra tjänster. Produktionen av tjänster planeras utifrån en riskbedömning och den förutsätter att uppgifter kombineras och behandlas med analysmetoder.
  • Uppgifterna kan också användas vid planeringen av FPA:s verksamhet och skötseln av uppgifter i samband med forskning och statistikföring.
  • FPA hanterar personuppgifter också i samband med övrig verksamhet, till exempel i anknytning till rekrytering, upphandling, förvaltningsärenden och prenumeration på nyhetsbrev.

I dataskyddsbeskrivningarna finns närmare information om de ändamål för vilka FPA använder uppgifterna.

Vart kan kundens uppgifter lämnas ut?

FPA lämnar ut uppgifter i de fall som lagen fastställer till exempel till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och försäkringsanstalterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna, polisen och utsökningsmyndigheten eller som material för forskning. I vissa fall kan FPA lämna ut uppgifter också med kundens samtycke.

FPA utnyttjar olika ruttplanerare på internet för att mäta de färdsträckor som används som grund för förmånerna.

I datasekretessbeskrivningarna finns närmare information om vart personuppgifterna kan lämnas ut.

Vem hanterar kundens uppgifter?

Vid FPA hanteras personuppgifter endast av de anställda som har behörighet att hantera dem i enlighet med sina arbetsuppgifter och rätt att handlägga ärendet i fråga. FPA övervakar hanteringen av personuppgifter.

De som hanterar personuppgifter avger en sekretessförbindelse och förbinder sig att inte avslöja sekretessbelagda uppgifter. Sådana uppgifter är till exempel alla personuppgifter.

Tystnadsplikten gäller alltid, även på fritiden och efter att anställningen upphört.

 

Vilka rättigheter har du när det gäller hantering av personuppgifter?

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har sparats i FPA:s register. Vid behov kan du få en utskrift av dina personuppgifter. Begäran om att få kontrollera personuppgifterna och svaret är i regel avgiftsfria.

Du får de uppgifter du behöver inom en månad. Om det finns en motiverad orsak till att uppgifterna inte kan ges inom den här tidsfristen, kan FPA förlänga tidsfristen med högst två månader.

Om du misstänker att FPA har hanterat dina personuppgifter på ett obehörigt sätt kan du be att saken utreds.

Du kan också be att dina personuppgifter rättas eller att felaktiga uppgifter raderas. FPA tillmötesgår din begäran om det finns anledning till det. FPA meddelar dig ifall det enligt lag inte är möjligt att tillmötesgå din begäran. Om du är missnöjd med avgörandet kan du lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Notera att rätten att begära rättelse av uppgifter inte är samma sak som ändring av ett förmånsbeslut som FPA utfärdat.

Hur du skickar en begäran

Läs igenom de dataskyddsbeskrivningar som gäller handläggningen av förmånsärenden och FPA:s övriga dataskyddsbeskrivningar. Kanta-tjänsterna har sina egna dataskyddsbeskrivningar.

Du kan skicka en begäran som gäller dina personuppgifter till FPA:s registratorskontor.

Begäran kan skickas till registratorskontoret per post eller per e-post. Om du skickar begäran per e-post rekommenderar vi att du använder en skyddad e-postförbindelse (pdf).

Du kan också framställa begäran per telefon eller vid ett personligt besök på något av FPA:s serviceställen.

Bered dig på att styrka din identitet.

Vid behov kan du anlita ett ombud.

FPA:s dataskyddsombud

FPA:s dataskyddsombud är Raila Brummer.
tietosuoja (a) kela.fi