Frånvaroanmälan

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service ska anmälas till FPA. Den som deltar i servicen antecknar sin frånvaro i anmälan om arbetslöshetstid. Frånvaro följs inte upp i arbetskraftspolitisk utbildning eller i frivilliga studier.

Om servicen avbryts på grund av frånvaro

Om den sysselsättningsfrämjande servicen måste avbrytas på grund av frånvaro ska serviceanordnaren anmäla detta med TE-tjänsternas blankett TEM6.91.

Anmälan från serviceanordnaren

Serviceanordnaren ska också anmäla deltagarnas frånvaro till FPA. Det är viktigt att frånvaroanmälningarna skickas med minst 2 veckors mellanrum för att vi ska kunna betala ut rätt belopp av förmånen.

Undantag gällande frånvaroanmälan

På grund av coronaepidemin behöver serviceanordnaren inte anmäla frånvaron som beror på vissa orsaker till FPA. Serviceanordnaren behöver inte anmäla frånvaron om

  • servicen inte alls ordnas (till exempel servicestället har stängt)
  • kunden har försatts i karantän
  • kunden är sjuk
  • kunden kan inte delta i servicen eftersom kunden sköter sitt under 10-åriga barn
  • kunden har beslutat att bli borta från servicen på grund av riskerna i anknytning till coronaepidemin.

Serviceanordnaren antecknar frånvaron på en blankett som heter Anmälan om frånvaro TT3r (pdf). Blanketten skickas till FPA per post (Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA).

Använd alltid en blankett och fyll i en blankett per deltagare.

Frånvaroanmälningar från medlemmar i en arbetslöshetskassa skickas till kassan arbetslöshetskassan.