Frånvaroanmälan

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service ska anmälas till FPA. Den som deltar i servicen antecknar sin frånvaro i anmälan om arbetslöshetstid. Frånvaro följs inte upp i arbetskraftspolitisk utbildning eller i frivilliga studier.

Om servicen avbryts på grund av frånvaro

Om den sysselsättningsfrämjande servicen måste avbrytas på grund av frånvaro ska serviceanordnaren anmäla detta med TE-tjänsternas blankett TEM6.91.

Anmälan från serviceanordnaren

Serviceanordnaren ska också anmäla deltagarnas frånvaro till FPA. Det är viktigt att frånvaroanmälningarna skickas med minst 2 veckors mellanrum för att vi ska kunna betala ut rätt belopp av förmånen.

Serviceanordnaren antecknar frånvaron på blanketten Anmälan om frånvaro (TT3r) och skickar den till FPA, PB 10, 00056 FPA.

Använd alltid en blankett och fyll i en blankett per deltagare.

Frånvaroanmälningar från medlemmar i en arbetslöshetskassa skickas till kassan.