Stöd för den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service får du den arbetslöshetsförmån som du som arbetslös skulle ha rätt till (arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning). Du kan ytterligare få en förhöjningsdel och kostnadsersättning.

Du utarbetar i samråd med AN-tjänster en sysselsättningsplan där ni kommer överens om att du ska delta i sysselsättningsfrämjande service.

Sysselsättningsfrämjande service är

 • jobbsökarträning 
 • karriärträning 
 • arbetskraftsutbildning 
 • frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
 • frivilliga studier för invandrare
 • arbetsprövning
 • utbildningsprövning
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Läs mer om de tjänster som stöder arbetssökandet (jobbmarknaden.fi).

AnkkuriHur betalas stöd för den tid man deltar i sysselsättningsfrämjande service?

Du kan få en arbetslöshetsförmån under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Du kan få förmån för 5 dagar i veckan, även om servicen inte ordnas varje dag. Grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning som betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service förbrukar den maximala tiden för arbetslöshetsdagpenning.

När du deltar i sysselsättningsfrämjande service får du arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning, vilket till exempel betyder att dina föräldrars inkomster inte påverkar arbetsmarknadsstödet under den tiden.

En arbetslöshetsförmån kan i vissa fall betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service, även om den arbetssökande som arbetslös inte skulle ha rätt till förmånen. En sådan situation kan uppstå exempelvis på grund av

Om du fortfarande är arbetslös när den sysselsättningsfrämjande servicen upphör ska du anmäla att arbetslösheten fortsätter genom att göra en anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA.

AnkkuriOm du är borta från sysselsättningsfrämjande service

Om du är borta från sysselsättningsfrämjande service ska du meddela det genom att göra en anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA. Frånvaro behöver inte anmälas om du deltar i arbetskraftsutbildning eller bedriver frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

Anmäl frånvaro 

Logga in i MittFPA

Frånvaro

Med frånvaro avses sådana dagar då service har ordnats och du borde ha deltagit i den. Som frånvarodagar räknas inte sådana dagar då service inte har ordnats (t.ex. helgdagar).

Du har rätt till arbetslöshetsförmån men inte till kostnadsersättning om frånvaron beror på

 • egen sjukdom
 • sjukdom hos ett barn som är under 10 år (högst 4 dagar)
 • en anställningsintervju eller något annat jämförbart skäl som anknyter till sysselsättning
 • skötsel av ett offentligt förtroendeuppdrag.

Om du är borta mer än 3 dagar på grund av egen sjukdom ska du skicka in ett intyg av sjukskötare eller läkare till FPA.

Om din frånvaro har någon annan orsak har du inte rätt till arbetslöshetsförmån för frånvarodagarna.

Om du vill byta en deltagardag ska du komma överens om det med den som ordnar servicen. Detta behöver inte anmälas till FPA.

Om den sysselsättningsfrämjande servicen måste avbrytas på grund av frånvaro ska serviceanordnaren anmäla detta till AN-tjänster.

Serviceanordnaren ska anmäla deltagarnas frånvaro till FPA. Frånvaroanmälningarna ska skickas med minst 2 veckors mellanrum för att FPA ska kunna betala ut rätt belopp av förmånen.

Om service inte ordnas till exempel under en paus i anslutning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte antecknar serviceproducenten i anmälan "palvelua ei järjestetä/service ordnas inte". Det räknas inte som frånvaro, och den arbetssökande är därmed berättigad till arbetslöshetsförmån. För en sådan dag betalar FPA dock inte kostnadsersättning.

Serviceanordnaren antecknar frånvaron på blanketten Anmälan om frånvaro TT3r (pdf) och skickar den till FPA (Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 Helsingfors).

För varje kund används en separat blankett.

Om en arbetssökande som deltar i servicen är medlem i en arbetslöshetskassa ska serviceanordnaren skicka frånvaroanmälan till arbetslöshetskassan.

AnkkuriKostnadsersättning

När du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan FPA betala ersättning för de resekostnader och kostnader för uppehälle som du har i samband med deltagandet. Deltagande i sysselsättningsfrämjande service förutsätter en överenskommelse med AN-tjänster.

Du kan få kostnadsersättning bara om du har en arbetslöshetsförmån.

 • frivilliga studier för invandrare
 • arbetskraftsutbildning
 • jobbsökarträning och karriärträning
 • arbetsprövning och utbildningsprövning
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Hur mycket kan du få i kostnadsersättning?

Kostnadsersättningen är
9 euro/dag

Du får kostnadsersättning för högst 5 dagar per vecka. FPA betalar ersättningen automatiskt i samband med betalningen av arbetslöshetsförmånen. Du behöver inte ansöka om ersättningen separat.

Kostnadsersättningen är
18 euro/dag om
 • du deltar i sysselsättningsfrämjande service utanför din pendlingsregion, det vill säga 80 km från din boningsort
 • servicen ordnas inom din pendlingsregion men utanför din hemkommun och du har kostnader för inkvarteringen. Skicka kvitto på inkvarteringskostnaderna i MittFPA.

I fråga om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är kostnadsersättningen alltid 9 euro/dag.

FPA betalar kostnadsersättning endast för de dagar då du deltar i servicen. För till exempel semester- och frånvarodagar betalas inte kostnadsersättning.

Kostnadsersättningen är skattefri inkomst.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Senast ändrad 11.6.2024