När du är arbetslös | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När du är arbetslös

AnkkuriAnmäl dina arbetslöshetsdagar

För att du ska kunna få en arbetslöshetsförmån från FPA måste du anmäla dina arbetslöshetsdagar.

Om du har beviljats grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd ska du göra en anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA för de första 10 vardagarna när du har varit arbetslös.

Om din arbetslöshet fortsätter efter att du har beviljats en arbetslöshetsförmån ska du regelbundet var fjärde vecka göra en anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA.

Gör en anmälan om arbetslöshetstid också i följande situationer:

 • om du arbetar när du är arbetslös
 • om du har varit borta från sysselsättningsfrämjande service
 • om du fortfarande är arbetslös när den sysselsättningsfrämjande servicen upphör.

Du kan få en arbetslöshetsförmån endast för de dagar som du har anmält.

Anmälan ska alltid fyllas i för förfluten tid. Du behöver inte på förhand veta om kommande förändringar i arbetslösheten. I MittFPA kan du se när anmälan om arbetslöshetstid ska skickas.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Vi använder oss av de här uppgifterna när vi handlägger ansökningar. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

Hur lång tid tar det att handlägga anmälan?

Anmäl arbetslöshetsdagar 

Logga in i MittFPA

Se en video om hur man fyller i en anmälan om arbetslöshetstid

Videon berättar hur du kan anmäla arbetslöshetsdagar i MittFPA. Längd 3 min. 13 s., textad.

Anmälan på blankett

Om du inte kan anmäla arbetslöshetsdagar i MittFPA kan du alternativt fylla i och skriva ut blanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT2 (pdf). Skicka anmälan och bilagor per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Undantag vid påsk och jul

Med anledning av påsken och julen kan det hända att utbetalningen av en arbetslöshetsförmån tidigareläggs. Andra söckenhelger (t.ex. nyårsdagen, trettondagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdagen, midsommarafton och självständighetsdagen) leder inte till en tidigareläggning av utbetalningen. Kontrollera avvikande anmälnings- och utbetalningsdagar i MittFPA.

AnkkuriFölj din sysselsättningsplan

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster gör AN-tjänster eller kommunen (om du är med i kommunförsöket) upp en sysselsättningsplan tillsammans med dig.

I sysselsättningsplanen fastställer AN-tjänster till exempel hur många arbetsplatser du måste söka per månad för att behålla din rätt till en arbetslöshetsförmån. I sysselsättningsplanen kommer man dessutom överens om med vilka åtgärder arbetstagaren själv kan främja sin sysselsättning.

Rapportera månatligen till AN-tjänster att sysselsättningsplanen följs.

Läs mer om sysselsättningsplanen (jobbmarknaden.fi).

AnkkuriVad händer om du inte följer sysselsättningsplanen?

Om du inte följer sysselsättningsplanen, kan du förlora din rätt till arbetslöshetsförmåner för en viss tid. Den tiden kallas karens eller karenstid. AN-tjänster ger FPA ett utlåtande om karensen och karensens längd.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan förmån betalas ut trots karensen.

Läs mer om karens (jobbmarknaden.fi).

Vad måste du göra under karenstiden och efter den?

Under kortvarig karens (5 eller 10 vardagar) måste du anmäla dina arbetslöshetsdagar till FPA.

Om karensen varar 45 dagar måste du efter karensen ansöka om arbetslöshetsförmånen på nytt hos FPA.

Om du förlorar din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare, kan du ansöka om förmånen först när du uppfyller skyldigheten att vara i arbete. AN-tjänster eller kommunen ger FPA ett utlåtande om att du uppfyller skyldigheten.

Din rätt till arbetslöshetsförmån som betalas under arbetslöshetstid återställs om något av följande uppfylls:

 • du arbetar 12 kalenderveckor i ett jobb som beaktas i arbetsvillkoret
 • du deltar i sysselsättningsfrämjande service i 12 kalenderveckor
 • du studerar på heltid i 12 kalenderveckor
 • du är sysselsatt som företagare på heltid eller i eget arbete i 12 kalenderveckor.

Om inget av det ovan nämnda uppfylls slopas skyldigheten att vara i arbete 5 år efter att AN-tjänster har ålagt dig skyldigheten.

AnkkuriSysselsättningsfrämjande service

Om du är arbetslös kan du delta i sysselsättningsfrämjande service. Under den tiden kan du få din arbetslöshetsförmån till förhöjt belopp.

Läs mer om sysselsättningsfrämjande service och om arbetslöshetsförmånerna under tiden med sysselsättningsfrämjande service.

AnkkuriOm du blir sjuk när du är arbetslös arbetssökande

Om du är arbetslös arbetssökande och blir sjuk kan du få sjukdagpenning.

Tiden med sjukdagpenning dras inte av från maximitiden med grunddagpenning. Om du har sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning kan du inte samtidigt få en arbetslöshetsförmån.

Ansök om sjukledighet så att du inte förlorar din arbetslöshetsförmån

Om du blir sjuk lönar det sig att ansöka om sjukledigt, eftersom du som arbetslös arbetssökande kan mista din arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare, om du inte tar emot ett arbete som erbjuds.

Självrisktid

Du kan få sjukdagpenning efter en självrisktid på 10 dagar. Under självrisktiden kan du få en arbetslöshetsförmån.

 1. Gå till läkaren och be om ett läkarintyg för arbetsoförmåga. Läkaren bedömer din arbetsförmåga och samtidigt ditt rehabiliteringsbehov.
 2. Meddela AN-tjänster (jobbmarknaden.fi) den tid av arbetsoförmåga som angetts i läkarintyget.
 3. Håll din jobbsökning i kraft också under den tid då du väntar på att få ett beslut om sjukdagpenning.
 1. Meddela AN-tjänster (jobbmarknaden.fi) att sjukledigheten har tagit slut.
 2. Lämna in en anmälan om arbetslöshetstid hos FPA för att en arbetslöshetsförmån ska kunna utbetalas.
 3. Om du har fått sjukdagpenning i mer än 30 dagar måste du ansöka om arbetslöshetsförmånen med en ny ansökan.
 4. Om du får FPA-rehabilitering ska du meddela AN-tjänster även detta.

AnkkuriKortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Om du har fyllt 25 år kan du bedriva kortvariga studier utan att förlora din arbetslöshetsförmån. De kortvariga studierna får omfatta högst 6 månader. Studierna ska ge yrkesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet. AN-tjänster undersöker om du uppfyller dessa villkor.

Läs mer om kortvariga studier med arbetslöshetsförmån (jobbmarknaden.fi).

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

 • Om det är tufft med försörjningen

  När du är arbetslös kan du ha det mycket skralt. Utkomststödet kan då hjälpa att komma över det värsta.

 • Sjuk?

  Om du blir sjuk lönar det sig att i stället för arbetslöshetsförmån ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning. Då förbrukas inte den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning under sjukledigheten.

Senast ändrad 13.5.2024