Indrivning av borgensfordran på studielån

Om FPA har garanterat ditt studielån och betalat det till banken, driver FPA in hela det betalda beloppet av dig. Detta belopp kallas borgensfordran på studielån. Den ränta som tas ut på borgensfordran på studielån är 4 % sedan början av 2018. 

Betalningsarrangemang  

Betala borgensfordran på studielånet på en gång. Om du inte kan betala skulden på en gång, kan du komma överens med FPA:s indrivningscenter om avbetalning. 

Gör då så här:

 1. Logga in i MittFPA med dina bankkoder eller mobilcertifikat.
 2. På förstasidan i MittFPA ser du dina indrivningsärenden. Välj det indrivningsärende för vilket du vill föreslå avbetalning. Välj därefter Föreslå en betalningsplan.

Alternativt kan du ringa indrivningscentret och förhandla om avbetalning.

Om du inte kan avtala om betalningen i MittFPA eller per telefon kan du skicka ett fritt formulerat brev där du föreslår en betalningsplan. Skicka den per post till Folkpensionsanstaltens indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA.

När en betalningsplan görs upp beaktar FPA din ekonomiska situation, skuldbeloppet och den återstående indrivningstiden.

Om din ekonomiska situation försämras och du inte kan sköta betalningen enligt den överenskomna betalningsplanen, ska du kontakta indrivningscentret före nästa förfallodag för att förhandla om en ändring av planen. 

FPA överför indrivningen till utsökning om du inte betalar skulden eller om dina inkomster inte är tillräckliga för att en betalningsplan ska kunna göras upp. 

Betalningsbefrielse

Om dina inkomster är små och ditt studielån drivs in av banken kan du ansöka om ränteunderstöd (räntebidrag) hos FPA. Om dina inkomster är små och FPA har betalat ditt studielån till banken kan du hos FPA ansöka om befrielse från att betala ränta.  

Du kan befrias från att betala ränta på borgensfordran för den tid då dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen för ränteunderstöd. Din inkomstgräns är högre om du har minderåriga barn eller om minderåriga barn till din partner bor hos dig.

Från 1.3.2020 gäller följande inkomstgränser:

 • inga barn: 1 404 euro/månad
 • 1 barn: 1 621 euro/månad
 • 2 barn: 1 680 euro/månad
 • 3 eller fler barn: 1 780 euro/månad

Inkomstgränserna justeras vartannat år i enlighet med löne- och prisförändringarna. 

Befrielse från skyldigheten att betala ränta kan beviljas

 • i efterhand, det vill säga retroaktivt för högst 1 år (= ansökningsmånaden + de 12 föregående hela kalendermånaderna). Om du har ett särskilt vägande skäl kan du beviljas befrielse också för en längre tid än ett år.
 • på förhand, det vill säga för kommande tid. Om du vet att dina inkomster i fortsättningen kommer att ligga under inkomstgränsen för ränteunderstöd kan du ansöka om befrielse redan på förhand. Befrielse beviljas i regel inte på förhand för mer än ett år i sänder (= ansökningsmånaden + de 12 därpå följande hela kalendermånaderna).  
 • för tid då du kommer att få någon förmån från FPA, såsom sjukdagpenning eller föräldradagpenning.

Om du är arbetslös bedöms dina kommande inkomster från fall till fall.  

 • Om du nyligen har blivit arbetslös kan du i regel beviljas befrielse från skyldigheten att betala ränta för högst 3 månader (= ansökningsmånaden + de 3 därpå följande hela kalendermånaderna). 
 • Om du har varit arbetslös en längre tid kan du i regel beviljas befrielse för högst 6 månader (= ansökningsmånaden + de 6 därpå följande hela kalendermånaderna).  

Du kan beviljas befrielse från hela skuldbetalningen om

 • dina inkomster inte går över inkomstgränsen
 • du är varaktigt arbetsoförmögen eller du har varit arbetsoförmögen utan avbrott i minst 5 år.

FPA kan bevilja betalningsbefrielse endast när det är FPA som driver in ditt studielån. FPA kan inte bevilja betalningsbefrielse om banken driver in studielånet av dig.

Så här ansöker du om betalningsbefrielse

 1. Fyll i blanketten Befrielse från betalning av borgensfordran på studielån OG 6r (pdf).
 2. Skaffa de bilagor som behövs. På blanketten anges vilka bilagor FPA behöver. Bilagor som inte är i elektronisk form kan du skanna in eller fotografera.
 3. Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA.

Alternativt kan du skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstaltens indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA. Du kan också ansöka om betalningsbefrielse genom att ringa till indrivningscentret.

FPA får uppgifter om dina löneinkomster och utbetalda förmåner från inkomstregistret. De här uppgifterna används vid handläggningen av ansökan. Vid behov ber FPA om ytterligare uppgifter.

Eftergift av borgensfordran på studielån

FPA kan i vissa situationer avstå från att driva in borgensfordran på studielån.

En förutsättning för detta är att

 • skuldbeloppet är litet
 • man länge har försökt driva in skulden genom utsökning utan resultat och kundens ekonomiska situation har försvagats permanent så att det inte heller i fortsättningen är möjligt att driva in skulden eller
 • indrivning skulle medföra oskäligt stora kostnader i förhållande till det belopp som återkrävs.

Eftergift av återkrav kan göras på FPA:s eller kundens initiativ. Kunden informeras om eftergiften. Det är alltid FPA:s indrivningscenter som beslutar om att avstå från indrivning.

Eftergift av studielån på grund av dödsfall 

Om kunden avlider avstår FPA från att driva in studielånet. Om studielånet gått till indrivning hos FPA, får FPA automatiskt information om att kunden avlidit och meddelar dödsboet att lånet inte drivs in.

Om studielånet inte har överförts från banken till FPA för indrivning, betalar FPA studielånet till banken och meddelar dödsboet att lånet inte drivs in.

Läs mer