Sjukvårdsersättning för besök på läkarmottagning och för läkarutlåtanden

Den här sidan innehåller information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om villkoren för när FPA beviljar sjukvårdsersättning för besök på en läkarmottagning och för läkarutlåtanden.

Sjukvårdsersättningen för besök på en läkarmottagning är tidsbaserad. För besök på en läkarmottagning betalar FPA sjukvårdsersättning för högst ett en timme långt besök per dygn.

Ersättningen grundar sig på den tid läkaren har använt på mottagningen. I tiden ingår följande, som utförts på mottagningen:

  • mindre åtgärder
  • givande av vårdanvisningar
  • akupunkturbehandling
  • förskrivning av recept.

Observera att FPA för en och samma dag bara betalar sjukvårdsersättning enligt ersättningstaxan för antingen ett besök på mottagning, en distanstjänst eller en åtgärd.

Ersättning för distanstjänster

FPA kan betala ersättning för den vård som en läkare gett via distanskontakt, om tjänsten har tillhandahållits exempelvis per telefon eller via chattförbindelse eller videokontakt där patienten identifierats.

Ersättning för distanstjänster förutsätter att patienten identifieras och att adekvata anteckningar görs i journalhandlingarna.

Läkaren bedömer vilka tjänster och vilka kundgrupper som lämpar sig för vård via distansförbindelse. I ersättningstaxan för distanstjänster ingår givande av vårdanvisningar och förskrivning av recept. FPA betalar inte ersättning enbart för förnyelse av recept.

För vård och behandlingar som ges av en och samma läkare under en och samma dag beviljas ersättning endast för ett mottagningsbesök på distans eller en distanstjänst.

Ersättning för hembesök

Ersättningstaxan för hembesök är tidsbaserad och inkluderar också den tid som använts till resorna. För vård i samband med ett hembesök betalas ersättning för högst en timme.

Om hembesöket inklusive resor räcker mer än en timme, kan FPA bevilja ersättning enligt taxan för varje påbörjad kvartstimme (15 minuter) för läkarens restid till kunden.

Restid som beaktas

I den tid som läkaren använder för resorna  till patienten beaktas högst den tid det tar för en

  • allmänläkare att resa till kunden från den huvudhälsovårdscentral som ligger närmast kunden
  • specialistläkare att resa från det universitetssjukhus som ligger närmast kunden.

Om en läkares hembesök ger upphov till resekostnader ska läkaren fakturera kunden för dessa i samband med faktureringen för vården. När patienten har betalat kostnaderna till läkaren kan patienten söka ersättning hos FPA. Från kostnaderna dras en självrisk av på samma sätt som om kunden själv hade gjort resan.

För hembesök som läkaren gjort med egen bil betalas ersättning till ett belopp som motsvarar den skattefria ersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer. Se Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar (vero.fi).

Ersättning för läkarutlåtanden och läkarintygKunden har rätt att få ersättning om läkarintyget eller läkarutlåtandet är skrivet för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen. Sådana förmåner är exempelvis sjukdagpenning och specialersättningsgilla läkemedel.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.