Radiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar som ordineras av tandläkare

FPA kan betala ersättning för radiologisk undersökning eller laboratorieundersökning som ordinerats av en tandläkare om

  • undersökningen har ordinerats av den behandlande tandläkaren utifrån klinisk undersökning
  • undersökningen har utförts för konstaterande av sjukdom.

FPA betalar ersättning enligt taxan för undersökning och behandling. På de här sidorna finns förteckningar över de undersökningar som tandläkare oftast ordinerar.

Alla undersöknings- och behandlingsåtgärder samt ersättningstaxor finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättning.

Mikrobiologiska undersökningar som utförs på mottagningen

Om en tandläkare eller munhygienist utför mikrobiologiska undersökningar på mottagningen ersätts de enligt arvodestaxan för tandläkare eller arvodestaxan för munhygienister.

Kundens rätt att välja vårdenhet

Om kunden så önskar ska han eller hon få ordinationen skriftligt i fråga om de undersökningar som man kan söka sjukvårdsersättning för. Kunden ska ha möjlighet att välja vid vilken vårdenhet undersökningen ska utföras.