Projekt som fått finansiering för utvecklingsverksamhet

FPA beviljar aktörer inom den offentliga sektorn, andra offentliga sammanslutningar och producenter av rehabiliteringstjänster finansiering för utvecklings- och forskningsverksamhet som avser rehabilitering. Finansiering kan sökas en gång per år.

Projektet Ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO)

Projektet genomförs av Jyväskylä yrkeshögskola 2020–2022. I projektet medverkar Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion. Projektet utvecklar en modell för hur fängelser och byråer för samhällspåföljder ska hänvisa fångar som avtjänar sitt straff till yrkesinriktad rehabilitering. Under projektet ordnas övningsutbildning för personalen vid byråerna för samhällspåföljder och vid fängelserna samt ett riksomfattande avslutningsseminarium.

Ytterligare information

Äldre forskare Mia Tammelin, tfn 050 438 1169, mia.tammelin@jamk.fi

Projektets webbplats

Projektet Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville

Projektet genomförs åren 2019–2022 av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet. Syftet med projektet är att utreda vilken effekt rehabilitering på distans har vid rehabilitering som gäller funktionella symtom. Projektets målgrupp är personer med långvariga och svåra symtom relaterade till inomhusluft och personer som lider av långvarig trötthet och utmattning. Inom ramen för projektet skapas en utvärderingsmodell med vilken man ökar rehabiliteringens lämplighet för olika individer och samlar kunskap om faktorer som inverkar på hur rehabiliteringen accepteras. Inom projektet produceras också psykoedukations- och utbildningsmaterial.

Ytterligare information

Psykolog Sanna Selinheimo, tfn 043 825 0397, sanna.selinheimo@ttl.fi

Projektet Mysteeri 24/7

Projektet Mysteeri 24/7 genomförs 2020–2021 av Kajana yrkeshögskola, yrkeshögskolan Laurea och Tavastlands yrkeshögskola i samarbete med tidskriften Keuda, Kumppaniksi ry, det uppsökande ungdomsarbetet i Tavastehus, Kainuun ammattiopisto, Kuntoutussäätiö och Suomen Diakoniaopisto. I projektet utvecklas ett virtuellt flyktspel som är avsett att användas inom yrkesinriktad rehabilitering. Med flyktspelet stödjer man unga och unga vuxna, som löper risk att marginaliseras, att hantera vardagen, att söka studieinriktning eller arbetsplats och att fortsätta med studier som avbrutits eller som är nära att bli avbrutna.

Ytterligare information

Projektchef, lektor Taina Romppanen, tfn 044 7101 232, taina.romppanen@kamk.fi.

Tillämpning av GAS-metoden vid talterapi i form av krävande medicinsk rehabilitering

Uleåborgs universitetssjukhus, Finlands Talterapeutförbund och privata yrkesutövare genomför åren 2019–2020 ett projekt gällande tillämpningen av GAS-metoden vid talterapi i form av krävande medicinsk rehabilitering. Syftet med projektet är att utveckla tillämpningen av GAS-metoden som en del av målformuleringen och utvärderingen av rehabiliteringens effekt. Ett syfte är också att fördjupa talterapeuternas kunnande och att öka GAS-metodens tillförlitlighet genom att förenhetliga talterapeuternas sätt att använda metoden. Inom ramen för projektet gör man upp en litteraturöversikt, producerar utbildningsmaterial och ordnar utbildning för talterapeuter.

Ytterligare information

Universitetslektor Elina Niemitalo-Haapola, tfn 040 564 5212, elina.niemitalo-haapola@oulu.fi

Projektet Työelämä kuntoutuksen osapuolena – utveckling av arbetslivsintegrationen inom FPA:s yrkesinriktade rehabilitering

Projektet Työelämä kuntoutuksen osapuolena (Arbetslivet som en del av rehabiliteringen) genomförs av Jyväskylä universitet 2019–2020. Projektet producerar begreppsliga och praktiska redskap för förståelsen av dynamiken mellan den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetslivet. Projektet koncentrerar sig särskilt på FPA:s sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabilitering. Inom projektet sammanställer man en litteraturöversikt och samlar in information av arbetsgivare inom den privata sektorn och av FPA:s serviceproducenter. Resultaten sammanställs till en rapport som kan utnyttjas vid utvecklingen av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och praxis i anslutning till dem. 

Ytterligare information

Forskardoktor Kaisa Haapakoski, tfn 040 805 3552, kaisa.haapakoski@jyu.fi

Projektet ICF lasten kuntoutuksessa

Projektet genomförs av Åbo yrkeshögskola 2018–2021. Projektet genomförs som ett samarbete mellan rådgivningsbyråerna inom primärvården och småbarnspedagogiken inom verksamhetsområdet för pediatrisk öppenvård i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt Åbo yrkeshögskola och utbildningsprogrammet i logopedi vid Åbo universitet. Syftet med projektet är att få en internationell klassificering av funktionstillstånd i aktiv användning inom rehabiliteringen för barn i rådgivningsåldern inom primärvården. I projektet utreds också vad som skulle vara fungerande verktyg vid insamlingen och överföringen av information samt vid formuleringen av mål för rehabiliteringen.

Ytterligare information

Laura Harikkala, projektchef, tfn 040 355 0437, laura.harikkala@turkuamk.fi

Projektets webbplats

Projektet Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa

Projektet genomförs av Stiftelsen för Rehabilitering 2018–2020. I projektet kartläggs hur djurassisterade metoder används i olika sammanhang inom rehabiliteringen. I samarbete med aktörer och experter inom området utvecklar man enhetliga verksamhetsprinciper, sammanställer god praxis och ger ut en publikation. Publikationen innehåller riktlinjer för vilka principer som bör följas för att användningen av djurassisterade metoder ska vara effektiv och trygg för klienterna, djuren och personalen. I projektet testas hur sociala medier kan användas som hjälp i det gemensamma utvecklingsarbetet, för att samla in information och för implementering i de olika faserna av projektet.

Ytterligare information

Lotta Hautamäki, specialforskare, tfn 044 781 3152, lotta.hautamaki@kuntoutussaatio.fi