Skolresestöd

Skolresestödet ersätter kostnaderna för dagliga skolresor.

Skolresans längd och kostnader

Du kan få skolresestöd om alla följande villkor uppfylls:

 • din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning
 • kostnaderna för dina skolresor är över 54 euro i månaden (gäller inte Waltti-trafik, skolskjuts eller eget färdsätt)
 • du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka.

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

När man mäter skolresans längd ska man använda vägbeskrivningstjänster på nätet.

Vem kan få skolresestöd?

Du kan få skolresestöd i följande situationer:

Kan du få skolresestöd och till vilket belopp?

Med beräkningsprogrammet för skolresestöd kan du utreda dina möjligheter till skolresestöd och uppskatta beloppet på ditt skolresestöd.

Till räknaren
 • Du studerar vid ett gymnasium.
 • Du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en del av en examen.
 • Du avlägger gymnasiestudier eller yrkesinriktade grundstudier eller en del av studierna vid en folkhögskola.
 • Du studerar vid ett vuxengymnasium eller kvällsgymnasium och genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen, dvs. som en kombinationsexamen.
 • Du deltar i utbildning som förbereder för gymnasiestudier och som är avsedd för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål.
 • Du deltar i utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)
 • Du deltar i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).
 • Du studerar vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och avlägger där en yrkesinriktad grundexamen.

Fr.o.m. 1.8.2018 kan skolresestöd också beviljas för grundläggande utbildning för vuxna, dvs. grundläggande utbildning som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern enligt lagen om grundläggande utbildning. Grundläggande utbildning för vuxna ordnas i regel vid folkhögskolor och vuxengymnasium.

Studierna måste vara på heltid.

En förutsättning för att du ska kunna få skolresestöd är att du bor och studerar i Finland. Din ålder, dina inkomster eller din förmögenhet inverkar inte på skolresestödet.

Du kan få skolresestöd endast för hela kalendermånader. Den tid som berättigar till stöd måste därför omfatta minst 18 dagar i ett streck och under en månad ska minst 18 dagar ingå i den perioden. Veckoslut inom perioderna räknas med i stödtiden.

Vem kan inte få skolresestöd?

Du kan inte få skolresestöd i följande situationer:

 • Du går i grundskolan, utom om du deltar i grundläggande utbildning för vuxna..
 • Du studerar vid ett universitet eller en yrkeshögskola.
 • Du avlägger något annat än gymnasiestudier eller en yrkesinriktad grundexamen eller en del av en examen vid en folkhögskola.
 • Du deltar i arbetskraftsutbildning eller läroavtalsutbildning.
 • Du studerar vid ett vuxengymnasium eller kvällsgymnasium, förutom om du genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen, dvs. som en kombinationsexamen.
 • Du deltar i förberedande utbildning för yrkes- eller specialyrkesexamen (du avlägger inte en yrkesinriktad grundexamen).

Du kan inte heller få skolresestöd i följande situationer:

 • För tiden av avlönad inlärning i arbete (= läroavtalsutbildning)
 • Du deltar i distansutbildning eller privatundervisning.
 • Du genomgår utbildning som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen vid en privat läroanstalt som inte har tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna undervisning (t.ex. massör- eller frisörskolor).
 • Du studerar eller bor utomlands.
 • Du har möjlighet att bo gratis på läroanstaltens internat, utom om du dagligen reser minst 10 kilometer i en riktning från internatet till läroanstalten eller till platsen för inlärning i arbete.
 • Du kan få något annat stöd för dina dagliga skolresor (t.ex. kostnadsersättning i samband med en arbetslöshetsförmån för invandrare eller reseersättning enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp).

Läs mer