Skolresestöd

Skolresestödet ersätter kostnaderna för dagliga skolresor. Du kan få skolresestöd i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om du inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller skolskjuts kan du få stöd för eget färdsätt, till exempel resor med egen bil.

Se även anvisningarna för ansökan om skolresestöd.

Observera följande i fråga om coronavirusläget

Du kan få skolresestöd på flexiblare villkor om skolresorna har minskat på grund av att undervisningen ordnas på distans till följd av coronavirusepidemin. Ändringarna gäller 1.1–31.7.2021.

Läs mer: Skolresestöd och coronavirusläget

Vem kan få skolresestöd?

Din ålder, dina inkomster eller din förmögenhet inverkar inte på skolresestödet. Dina föräldrars inkomster och förmögenhet inverkar inte heller på stödets belopp. Du kan få skolresestöd om alla följande villkor uppfylls:

Kan du få skolresestöd och till vilket belopp?

Med beräkningsprogrammet för skolresestöd kan du utreda dina möjligheter till skolresestöd och uppskatta beloppet på ditt skolresestöd.

Till räknaren
 • du studerar och bor i Finland
 • du studerar på heltid
 • din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning
 • du gör minst 7 skolresor som berättigar till stöd i en riktning per vecka
 • kostnaderna för dina skolresor är mer än 54 euro i månaden (vissa undantag)
 • du studerar på andra stadiet, du genomgår förberedande utbildning på andra stadiet eller du genomgår grundutbildning för vuxna.

 Du kan få skolresestöd endast för hela kalendermånader. Den tidsperiod som berättigar till stöd måste därför omfatta minst 18 dagar i ett streck och under en månad ska minst 18 dagar vara sådana dagar som berättigar till stöd.

Skolresans längd och kostnader

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den här rutten är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss. När man mäter skolresans längd ska man använda vägbeskrivningstjänster på nätet.

Du kan få skolresestöd för skolresekostnader på mindre än 54 euro per månad om du anlitar Waltti-trafik, skolskjuts eller eget färdsätt. Nysse-trafik i Tammerfors och Föli-trafik i Åbo räknas som skolskjuts.

Se närmare information om olika färdsätt och hur skolresestöd betalas för dem

Studier som berättigar till skolresestöd

Dina studier berättigar till skolresestöd om

 • du studerar vid ett gymnasium
 • du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel
 • du avlägger gymnasiestudier eller yrkesinriktad grundexamen eller del därav vid folkhögskola
 • du studerar vid ett vuxengymnasium eller kvällsgymnasium och genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen, dvs. som en kombinationsexamen
 • du studerar vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och avlägger en yrkesinriktad grundexamen där
 • du deltar i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och som är avsedd för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål (LUVA)
 • du deltar i utbildning som förbereder för yrkesutbildning (VALMA)
 • du deltar i utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • du deltar i grundläggande utbildning för vuxna.

Vem kan inte få skolresestöd?

Du kan inte få skolresestöd i följande situationer:

 • Du genomgår utbildning som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen vid en privat läroanstalt som inte har tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna undervisning (t.ex. massör- eller frisörskolor).
 • Du avlägger en yrkes- eller specialyrkesexamen.
 • Du kan få något annat stöd för dina dagliga skolresor (t.ex. kostnadsersättning i samband med en arbetslöshetsförmån för invandrare eller reseersättning enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp).
 • Du har möjlighet att bo gratis på läroanstaltens internat. Du kan dock få stöd om du dagligen reser minst 10 kilometer i en riktning från internatet till läroanstalten eller till arbetsplatsen.

Du kan inte heller få skolresestöd för avlönad utbildning på arbetsplatsen eftersom den betraktas som läroavtalsutbildning. Kom ihåg att anmäla förändringar till FPA så att skolresestödet betalas ut rätt till dig.

Läs mer