Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen fpa.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen fpa.fi (www.fpa.fi) och de separata applikationer och extranättjänster som finns på webbplatsen. Utlåtandet har sammanställts enligt situationen 26.9.2020 och det har senast uppdaterats 15.3.2022.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts hos FPA. Därtill har tillgängligheten hos de olika delarna av tjänsten bedömts i samarbete med en utomstående tillgänglighetsexpert.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet kan du ringa till FPA:s telefonservice eller besöka ett serviceställe

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven delvis (WCAG-kriterierna på nivåerna 2.1 A och AA).

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. I det följande finns en lista på de problem som vi är medvetna om. Vänligen meddela oss om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte nämns i listan.

Innehåll och funktioner som än så länge inte är helt tillgängliga:

 • Allt visuellt innehåll har inte någon textmotsvarighet som förklarar vad en bild eller ett grafiskt element föreställer. (WCAG 1.1.1)
 • Rubriknivåerna löper inte i hierarkisk ordning på alla sidor. (WCAG 1.3.1)
 • Förklaringstexten (Välj förmån) på sidan Handläggningstider har inte entydigt kombinerats med den lista som förklaringstexten gäller. (WCAG 1.3.1)
 • Kryssrutorna på de sidor där man kan beställa nyhetsbrev är inte grupperade så att  en skärmläsare kan uppfatta att rutorna hör till samma lista. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns vissa brister i färgkontrasterna. Det finns brister i till exempel länkstigarna och länktexterna. (WCAG 1.4.3)
 • Länken Gå till innehåll fungerar inte på sidor som visas i en enda spalt. En sådan sida är till exempel sidkartan. (WCAG 2.4.1)
 • En del länknamn är inte tillräckligt beskrivande och vissa bildlänkar saknar textalternativ. (WCAG 1.1.1 och 2.4.4)
 • En del av länkarna öppnas i ett nytt fönster, och detta har inte angetts i samband med länken. (WCAG 3.2.1)
 • Etiketter används felaktigt då navigeringen döljs. (WCAG 3.3.2)
 • På webbplatsen finns en del inbäddade element (t.ex. videoklipp) som saknar beskrivning. (WCAG 4.1.2)
 • Sidan som anger sökresultat vid sökning av studentrestauranger fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10)

Funktionen Sök serviceställe 

 • Förklaringstexten Kommun i funktionen för sökning av serviceställe har inte entydigt kombinerats med den lista som förklaringstexten gäller. (WCAG 1.3.1)
 • I den ruttguide som ingår i funktionen Sök serviceställe har knapparna för val av färdmedel inte grupperats så att man kan uppfatta att de hör till samma lista. (WCAG 1.3.1)

Beräkningsprogram

Beräkningsprogrammen för följande är inte tillgängliga:

 • föräldradagpenningsperiod 
 • barnavårdsstöd
 • studieförmåner 
 • arbetslöshetsförmån 
 • allmänt bostadsbidrag 
 • bostadsbidrag för pensionstagare

I förteckningen nedan anges de problem i beräkningsprogrammen som vi är medvetna om:

 • Tjänsterna kan inte smidigt användas med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 4.1 och 2.1.1)
 • Applikationerna fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10)
 • Det finns inte textmotsvarigheter för alla ikoner. (WCAG 1.1.1)
 • Om textstorleken fördubblas visas sidans innehåll bara vågrätt och sidan kan skrollas bara i sidled.  (WCAG 1.3.4 och 1.4.4)
 • Brister förekommer i användningen av färger och kontraster till exempel i fråga om knapparna. (WCAG 1.4.1 och 1.4.3)
 • Avstånden mellan tecken, rader, stycken och ord är inte tillräckligt stora. (WCAG 1.4.12)
 • En del rubriker och etiketter saknas. (WCAG 2.4.6)
 • Språket tydliggörs inte automatiskt. (WCAG 3.1.1)
 • Processfasen syns inte för användaren. (WCAG 3.2.3)
 • Det finns brister i identifieringen av fel och i instruktionerna, till exempel ges inte något förslag till korrigering av inmatningsfel. (WCAG 3.3.1 och 3.3.3)
 • Förklaringar till textfälten saknas. (WCAG 1.3.1)

Vi rättar till bristerna ovan före utgången av år 2022.

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda 

Innehållen eller funktionerna nedan ersätts med nya tjänster där kraven på tillgänglighet beaktas. Att bearbeta de nuvarande tjänsterna eller innehållen så att de blir tillgängliga är inte möjligt eller skulle kräva omfattande ekonomiska satsningar på sådana system som snart kommer att tas ur bruk. Det här skulle utgöra en oproportionell börda för FPA.

Bland annat följande innehåll är av det slaget: 

 • blanketter i pdf-format
  • FPA byter ut det program med vilket blanketterna produceras så att blanketterna ska bli tillgängliga och kvaliteten förbättras. Tillgängliga blanketter publiceras under 2022 efter hand som de blir klara. För tillfället arbetar vi med att förnya vår e-tjänst, och i takt med att arbetet framskrider kommer pdf-blanketterna att ersättas av e-tjänsten som det primära tillgängliga sättet för kunderna att sköta sina ärenden.
 • kundservicechatten och distansservicen
  • En ny tillgänglig tjänst ersätter de nuvarande tjänsterna mot slutet av år 2023.

 • funktionen för sökning av rehabiliteringskurser och funktionen för sökning av serviceproducenter
  • En ny tillgänglig tjänst publiceras på hösten 2021 och den ersätter så småningom de nuvarande separata sökfunktionerna.
 • filer
  • Plattformen för fpa.fi byts och i och med det läggs tillgängliga filbilagor ut på de förnyade fpa.fi-sidorna, som enligt planerna ska publiceras på hösten 2022.
 • funktionen för sökning i arkivet för förmånsanvisningar och förmånsanvisningar som publicerats före 10.1.2020
  • Funktionen för sökning i arkivet för förmånsanvisningar blir tillgänglig i samband med bytet av plattform för fpa.fi på hösten 2022.
  • Förmånsanvisningar som publicerats före 10.1.2020 (pdf) görs inte tillgängliga.
 • funktionen för sökning i biblioteket
  • Funktionen för sökning i biblioteket ersätts med en ny tillgänglig tjänst före utgången av år 2022.
 • statistikdatabasen Kelasto
  • Det nuvarande systemet utvecklas inte längre. Det ersätts med ett nytt system, där kraven på tillgänglighet beaktas.

Kraven på tillgänglighet gäller inte vissa slag av innehåll 

I det följande anges en lista på sådant innehåll på våra webbsidor som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På våra webbsidor finns

 • videor som har publicerats före 23.9.2020. Dessa videor saknar antingen textning eller syntolkning, eller både och. Videor finns också på FPA:s Youtube-kanal.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte videor som har publicerats före 23.9.2020.
 • filer som har publicerats före 23.9.2018. 
  • Tillgänglighetskraven gäller inte filer som har publicerats före 23.9.2018 och som inte handlar om kundens rättigheter och skyldigheter.
 • arkiverat innehåll, såsom meddelanden och bloggtexter samt statistikuppgifter och forskningsrön.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte innehåll som arkiverats före 23.9.2019 och som inte uppdateras och som inte behövs för skötseln av ett pågående ärende hos en myndighet.
 • direkta videosändningar som saknar antingen textning eller syntolkning, eller både och. 
  • Direkta videosändningar omfattas inte av lagstiftningen. 

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du någon sådan brist i vår tjänst som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgänglighet.

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000 

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

 • Vi uppdaterar detta tillgänglighetsutlåtande efter hand som vi rättar till brister. 
 • Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i våra tjänster på nätet. Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:
 • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi utvecklar våra tjänster.
 • Vi satsar på ett begripligt språk.
 • På våra webbsidor erbjuder vi information även på lätt finska och lätt svenska samt på två teckenspråk.
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan i våra upphandlingar.
 • Vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.

Läs mer