Beställ studietolk

 

Beställ studietolk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning genast när du har beviljats rätt till tolkning.

Uppge i beställningen

 • ditt namn, kundnummer eller födelsedatum
 • för vilka studier du behöver tolk, examen eller studier som avläggs
 • hur länge studierna totalt räcker
 • läsårets start- och slutdatum
 • uppskattning av studietiden per dag
 • läroanstaltens adress och ort
 • övriga upplysningar i anknytning till studierna (t.ex. språket för studierna).

Studietolk för hela läsåret

En studietolk förmedlas med början från hösten för ett läsår i sänder (till exempel för tiden 1.8–31.5). Du får uppgift om studietolken för följande läsår vecka 31. Om dina studier inte börjar på hösten förmedlas din beställning genast.

Utgående från beställningen och de kunduppgifter som du uppgett söker Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning fram en lämplig tolk för dig. Om du godkänner den föreslagna tolken förmedlas beställningen till den här tolken.

Vid studietolkning används ingen tolklista.

Beställ tolk innan läsåret börjar
Kom ihåg att beställa studietolk för följande läsår i god tid, gärna före midsommar. 

Skicka läsordningen till tolken
När du har fått en läsordning ska du genast skicka den till tolken.

Meddela tolken eventuella förändringar
Om det sker ändringar i dagsprogrammet, ska du så snart som möjligt informera tolken om dem.

Förändringar är t.ex.

 • en lektion inhiberas eller det kommer till lektioner
 • studieresor eller utfärder görs utanför läsordningen
 • platsen för lektionerna ändras (t.ex. samma läroanstalt, men annan byggnad)
 • du är borta från skolan p.g.a. sjukdom.

Läs mer