Inkomster och tillgångar som inverkar på det grundläggande utkomststödet

Dina och din familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet av det grundläggande utkomststödet. Beskattningsbar inkomst beaktas alltid till nettobelopp.

Grundläggande utkomststöd kan också beviljas i förskott mot emotsedda förmåner, inkomster, ersättningar eller fordringar. I så fall kommer beloppet av det utbetalda utkomststödet att drivas in från de kommande inkomsterna eller dras av från kommande förmåner.

Stödet räknas i allmänhet ut för en månad

Det grundläggande utkomststödet räknas ut för en kalendermånad. Vid behov kan utkomststöd också betalas för en kortare eller längre tid än så. I regel beaktas de disponibla inkomsterna och tillgångarna samt utgifterna för samma tidsperiod. När du första gången ansöker om stöd eller om det har varit en paus sedan senaste gång granskas din ekonomiska situation även för tiden innan ansökan. Tillfälliga höga inkomster (t.ex. skadestånd eller arv) kan fördelas på flera kalendermånader.

När det gäller brådskande situationer kan utkomststöd vid behov beviljas till exempel för endast en dag. Då beaktas inkomsterna och utgifterna utifrån de uppgifter som finns att tillgå. Brådskande fall är det till exempel fråga om när det sker en sådan oväntad förändring i livssituationen som den sökande eller familjen inte har kunna förbereda sig för på förhand.

Små inkomster

Små förvärvsinkomster och understöd inverkar inte på det grundläggande utkomststödet.

Om din löneinkomst är under 150 euro, beaktas den inte alls.

Gränsen för vad som anses vara små understöd är sammanlagt 50 euro i månaden för personer som bor ensamma och 100 euro i månaden för familjer. FPA beaktar endast den del som överskrider gränsen för små understöd. Gränsen för små understöd gäller även skatteåterbäringar.

Exempel

Anna får grundläggande utkomststöd från FPA. I augusti får hon 40 euro i födelsedagspresent av sin bror och 50 euro av sin mamma. Det sammanlagda beloppet av presenterna är 90 euro i augusti. Det är mer än vad som anses vara ett mindre belopp (50 euro). Av de inkomster som Anna får i present beaktas således 40 euro.

Då det gäller inkomster som ett barn under 18 år har beaktas dessa endast om det är fråga om inkomster som är regelbundna och större än vad som kan anses vara små inkomster. Om barnet till exempel har ett sommarjobb i mindre än 3 månader inverkar inte inkomsterna på det grundläggande utkomststödet.

Inkomster efter att utkomststöd beviljats

Om du får inkomster på månadens sista dag eller sista bankdag räknar FPA det som inkomster för följande månad, eftersom pengarna anses vara disponibla då.

Retroaktiva utbetalningar till exempel av andra förmåner från FPA inverkar i regel på det grundläggande utkomststödet för månaden efter den månad då förmånen betalades ut. 

Om man inte kände till någon förvärvsinkomst när beslutet om utkomststöd fattades kan förvärvsinkomsten beaktas i efterhand, ifall en ansökan om utkomstöd lämnas in inom de två följande kalendermånaderna efter beslutet i fråga.

Hur arbetslöshetsförmåner beaktas vid uträkningen av utkomstöd

Om du får en arbetslöshetsförmån betalas den ut med 4 veckors mellanrum, det vill säga för 20 vardagar. Inom det grundläggande utkomststödet beaktas denna arbetslöshetsförmån för 20 dagar som din månadsinkomst.

Om du har grundläggande utkomststöd under en längre tid kommer du i något skede att få din arbetslöshetsförmån utbetald 2 gånger under samma stödmånad. En månad efter detta periodiseras inkomsten av din arbetslöshetsförmån. Det innebär att man varje månad som inkomst kommer att beakta ett belopp som motsvarar arbetslöshetsförmånen för 21,5 dagar. Detta gäller även en sådan månad då du nästa gång får 2 utbetalningsposter.