Inkomster som inte inverkar på det grundläggande utkomststödet

Följande inkomster inverkar inte på det grundläggande utkomststödet:

 • Förvärvsinkomstavdrag
  • Från din och varje enskild familjemedlems förvärvs- och företagarinkomster avdras 150 euro i månaden. Om din löneinkomst är under 150 euro, beaktas den inte alls. Avdraget är personligt. Denna del av inkomsterna inverkar inte på utkomststödet.
 • Små understöd   
  • Gränsen för vad som anses vara små understöd är sammanlagt 50 euro i månaden för personer som bor ensamma och sammanlagt 100 euro i månaden för en familj.
 • Ett barns små och oregelbundna inkomster
  • Inkomster som ett barn under 18 år har inverkar på det grundläggande utkomststödet endast om det är fråga om inkomster som är regelbundna och större än vad som kan anses vara små inkomster (t.ex. familjepension). Dessa inkomster beaktas högst till det sammanlagda beloppet av barnets grunddel och övriga grundutgifter. Till exempel de inkomster som ett barn får för ett sommarjobb på mindre än 3 månader inverkar inte.
 • Vissa sociala förmåner, till exempel:
  • moderskapsunderstöd
  • skolresestöd
  • handikappbidrag för personer under 16 år
  • handikappbidrag för personer över 16 år
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • ersättning för uppehälle i anslutning till rehabilitering och rehabiliteringspenning
  • kostnadsersättningar i anslutning till arbetslöshetsförmåner (resekostnader och kostnader för uppehälle i samband med sysselsättningsfrämjande service)
  • arbetsmarknadsstödets och grunddagpenningens förhöjningsdel
  • skillnaden mellan förtjänstdelen och den förhöjda förtjänstdelen när det gäller inkomstrelaterad dagpenning.
 • Utsökning
  • Om du eller någon av dina familjemedlemmar har skulder som är föremål för utsökning beaktar man inte som inkomst den summa som har drivits in genom utsökning.
 • Förmåner som återkrävs
  • Om FPA har betalat en förmån till ett för stort belopp och därför återkräver det felaktigt utbetalda beloppet beaktar man inte som inkomst den del av förmånen som dragits av genom kvittning.