Inkomster som inverkar på det grundläggande utkomststödet

I samband med utkomststödet beaktas som månadsinkomst (efter skatt):

 • Sociala förmåner, till exempel:
  • arbetsmarknadsstöd
  • grunddagpenning för arbetslösa
  • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
  • allmänt bostadsbidrag
  • studiestöd (studiepenning, studielån och möjlig bostadstillägg)
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
  • barnbidrag
  • barnavårdsstöd
  • underhållsbidrag och underhållsstöd
  • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och andra lagar
  • rehabiliteringspenning
  • folkpension
  • garantipension
  • arbetspensioner 
  • pensioner från utlandet
  • pensionsstöd
  • alterneringsersättning.
 • Förvärvsinkomster, till exempel:
  • lön
  • arvode och tantiem (bl.a. arvode för närståendevårdare, Teosto-ersättningar)
  • naturaförmåner
  • tillägg som betalas på lönen (bl.a. bostads- bil- och kostförmån samt övertidsersättningar, skifttillägg och semesterpenningar)
  • förvärvsinkomster från utlandet
  • Obs! Förvärvsinkomsten uppskattas utifrån förvärvsinkomsterna under de föregående månaderna om beloppet av förvärvsinkomsterna varierar från en månad till en annan och det faktiska beloppet av förvärvsinkomsterna under den tid som ansökan gäller ännu inte är känt.
  • Obs! På löneinkomsten görs ett förvärvsinkomstavdrag på högst 150 euro. Den här delen av förvärvsinkomsterna beaktas inte som inkomst i samband med det grundläggande utkomststödet. Avdraget är personligt, och görs alltså separat på varje enskild familjemedlems förvärvsinkomst
 • Företagarinkomst och startpeng
  • En företagares inkomst uppskattas utifrån de utredningar som företagaren lämnat in och utifrån andra uppgifter som FPA har tillgång till. En företagare ska alltid lämna in en separat inkomstutredning på blanketten Företagares inkomstutredning blankett TO4r med bilagor.
  • Obs! På den uppskattade företagarinkomsten görs ett förvärvsinkomstavdrag på högst 150 euro. Den här delen av förvärvsinkomsterna beaktas inte som inkomst i samband med det grundläggande utkomststödet. Avdraget är personligt, och görs alltså separat på varje enskild familjemedlems inkomst.
 • Kapitalinkomster, till exempel:
  • hyresinkomster
  • intäkter av olika placeringar
  • utdelningar (dividendinkomster)
  • räntor på depositioner.
 • Andra inkomster, till exempel:
  • stipendier
  • bidrag eller lån från föräldrarna eller andra privatpersoner
  • försäkrings- och engångsersättningar
  • skatteåterbäring.

Läs mer