Inkomster som inverkar på det grundläggande utkomststödet

Inom utkomststödet beaktas som månadsinkomst (efter skatt):

 • Sociala förmåner, till exempel:
  • arbetsmarknadsstöd
  • grunddagpenning för arbetslösa
  • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
  • alllmänt bostadsbidrag
  • studiestöd (studiepenning, studielån och möjlig bostadstillägg)
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
  • barnbidrag
  • barnavårdsstöd
  • underhållsbidrag och underhållsstöd
  • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och andra lagar
  • rehabiliteringspenning
  • folkpension
  • garantipension
  • arbetspensioner 
  • pensioner från utlandet
  • alterneringsersättning.
 • Förvärvsinkomster, till exempel:
  • lön
  • arvode och tantiem (bl.a. arvode för närståendevårdare, Teosto-ersättningar)
  • naturaförmåner
  • tillägg som betalas på lönen (bl.a. bostads- bil- och kostförmån samt övertidsersättningar, skifttillägg och semesterpenningar)
  • förvärvsinkomster från utlandet
  • Obs! På löneinkomsten görs alltid ett förvärvsinkomstavdrag på 150 euro. Denna del av förvärvsinkomsterna inverkar inte på det grundläggande utkomststödet. Om din löneinkomst är under 150 euro, beaktas den inte alls. Avdraget är personligt, och görs alltså separat på varje enskild familjemedlems förvärvsinkomst.
 • Företagarinkomst och startpeng
  • En företagares inkomst uppskattas utifrån de utredningar som företagaren lämnat in och utifrån andra uppgifter som FPA har till sitt förfogande. En företagare ska alltid lämna in en separat inkomstutredning på blankett TO4r med bilagor.
  • Obs! På den uppskattade företagarinkomsten görs ett förvärvsinkomstavdrag på 150 euro. Denna del av förvärvsinkomsterna inverkar inte på det grundläggande utkomststödet. Om din inkomst är under 150 euro, beaktas den inte alls. Avdraget är personligt, och görs alltså separat på varje enskild familjemedlems förvärvsinkomst.
 • Kapitalinkomster, till exempel:
  • hyresinkomster
  • intäkter av olika placeringar
  • utdelningar på aktier
  • räntor på depositioner.
 • Andra inkomster, till exempel:
  • stipendier
  • bidrag eller lån från föräldrarna eller andra privatpersoner
  • försäkrings- och engångsersättningar
  • skatteåterbäring (endast den del som överstiger ett mindre belopp beaktas).

Läs mer