Inkomster som inverkar på det grundläggande utkomststödet

På utkomststödet inverkar alla de skattepliktiga och skattefria inkomster som den sökande och hans eller hennes familj (enligt definitionen av familj i lagen om utkomststöd) har till sitt förfogande under den tid som stödet söks för. Alla inkomster från utlandet inverkar också på stödet.

I samband med utkomststödet beaktas nettoinkomsterna, det vill säga inkomsterna efter skatt.

Som inkomst beaktas:

 • Sociala förmåner, till exempel:
  • arbetsmarknadsstöd
  • grunddagpenning för arbetslösa
  • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
  • allmänt bostadsbidrag
  • studiestöd (studiepenning, studielån och möjlig bostadstillägg)
  • föräldradagpenningar
  • barnbidrag
  • barnavårdsstöd
  • underhållsbidrag och underhållsstöd
  • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och andra lagar
  • rehabiliteringspenning
  • folkpension
  • garantipension
  • arbetspensioner 
  • pensioner från utlandet
  • pensionsstöd
  • alterneringsersättning.
 • Förvärvsinkomster, till exempel:
  • lön
  • arvode och tantiem (bl.a. arvode för närståendevårdare, Teosto-ersättningar)
  • naturaförmåner
  • tillägg som betalas på lönen (bl.a. bostads- bil- och kostförmån samt övertidsersättningar, skifttillägg och semesterpenningar)
  • förvärvsinkomster från utlandet
  • Obs! Förvärvsinkomsten uppskattas utifrån förvärvsinkomsterna under de föregående månaderna om beloppet av förvärvsinkomsterna varierar från en månad till en annan och det faktiska beloppet av förvärvsinkomsterna under den tid som ansökan gäller ännu inte är känt.
  • Obs! På löneinkomsten görs ett förvärvsinkomstavdrag på högst 150 euro. Den här delen av förvärvsinkomsterna beaktas inte som inkomst i samband med det grundläggande utkomststödet. Avdraget är personligt, och görs alltså separat på varje enskild familjemedlems förvärvsinkomst
 • Företagarinkomst och startpeng
  • En företagares inkomst uppskattas utifrån de utredningar som företagaren lämnat in och utifrån andra uppgifter som FPA har tillgång till. En företagare ska alltid lämna in en separat inkomstutredning på blanketten Företagares inkomstutredning blankett TO4r med bilagor.
  • Obs! På en företagares förvärvsinkomst görs ett förvärvsinkomstavdrag på högst 150 euro. Den här delen av förvärvsinkomsterna beaktas inte som inkomst i samband med det grundläggande utkomststödet. Avdraget är personligt, och görs alltså separat på varje enskild familjemedlems förvärvsinkomst.
 • Kapitalinkomster, till exempel:
  • hyresinkomster
  • intäkter av olika placeringar
  • utdelningar (dividendinkomster)
  • räntor på depositioner.
 • Andra inkomster, till exempel:
  • stipendier
  • bidrag, kontoinsättningar eller lån från föräldrarna eller andra privatpersoner
  • försäkringsersättningar, skadestånd och ersättningar som grundar sig på brott
  • skatteåterbäring
  • spelvinster
  • arv
  • underhållsbidrag
  • försäljningsinkomster.

Läs mer