Tillgångar som inverkar på det grundläggande utkomststödet

Eftersom det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand påverkas det förutom av inkomsterna även av dina och din familjs disponibla tillgångar.

I regel ska förmögenhet realiseras, det vill säga omvandlas till pengar. Till exempel besparingar på konton, fondandelar, sparförsäkringar och värdepapper måste omedelbart omvandlas till pengar. Vid beräkningen av det grundläggande utkomststödet betraktas därför sådana tillgångar som disponibla inkomster som genast kan användas.

I fråga om övriga tillgångar och övrig egendom ges en tid under vilken tillgångarna och egendomen ska realiseras.

Grundläggande utkomststöd kan även beviljas mot sådana tillgångar som säljs i framtiden. Beloppet av det utkomststöd som du beviljas kommer i så fall att krävas tillbaka när du fått pengar för försäljningen.

Egendom som tryggar försörjningen

Ett syfte med utkomststödet är att främja möjligheterna för enskilda personer och familjer att klara sig på egen hand. Därför kräver FPA inte att du ska sälja sådan egendom som är nödvändig för att trygga din eller din familjs försörjning.

Vid beviljande av grundläggande utkomststöd beaktas inte följande tillgångar:

  • den stadigvarande bostad som är i den sökandes eller familjens bruk samt behövligt bostadslösöre
  • nödvändiga arbets- och studieredskap
  • tillgångar som hör till ett barn under 18 år, till den del tillgångarna överstiger barnets grunddel och övriga grundutgifter.
  • andra sådana tillgångar som anses nödvändiga för tryggande av fortsatt försörjning:
    • Till exempel kan familjens bil vara nödvändig med tanke på jobbet och för tryggandet av försörjningen.