Usein kysyttyä toimeentulotuesta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kela käsittelee toimeentulotukihakemuksen normaalisti 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Käsittelyaikaan lasketaan arkipäivät (ma–pe). Määräaika lasketaan hakemuksen saapumispäivää seuraavasta arkipäivästä alkaen. Ajanjaksolle sijoittuvat arkipyhät pidentävät käsittelyaikaa.

Jos hakemus saapuu sähköisen OmaKelan kautta viikonloppuna (la–su), saapumispäiväksi lasketaan seuraava arkipäivä eli maanantai. Käsittelyaikaa aletaan laskea seuraavasta arkipäivästä eli tiistaista lukien. Käsittelyaika lasketaan samalla tavalla arkipyhän osalta.

Jos hakemus tulee käsiteltäväksi esimerkiksi maanantaina, päätös tulisi ratkaista viimeistään seuraavan viikon keskiviikkona, jollei väliin osu arkipyhiä tai niihin verrattavia päiviä.

Jos päätöstä ei voida tehdä hakemuksen puutteellisuuden vuoksi, Kela pyytää asiakkaalta tarvittavat lisäselvitykset viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kela antaa päätöksen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat lisätiedot ovat saapuneet. Jos asiakas ei ole määräajassa toimittanut pyydettyä lisäselvitystä tai esittänyt hyväksyttävää syytä viivästykselle, päätös tehdään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan umpeutumisesta.

Toimeentulotukea voidaan myöntää takautuvasti vain poikkeustilanteessa ja erityisestä syystä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi

  • häätöuhka
  • erotilanne perheessä
  • sairaalassa olo.

Asiakkaan pitää perustella hakemuksessa, miksi hän hakee toimeentulotukea takautuvasti. Hakemusta, joka saapuu yli viikon myöhässä hakemiskuukauden päättymisestä, pidetään takautuvana hakemuksena.

Asiakasta kannattaa ohjeistaa toimittamaan liitteet verkossa OmaKelan kautta. Liitteet voi skannata tai valokuvata. Liitteet voi myös tuoda Kelan palvelupisteeseen tai lähettää postissa. Jokaiseen liitteeseen pitää merkitä asiakkaan nimi ja henkilötunnus. Palvelupisteeseen tai postissa toimitetut liitteet näkyvät viiveellä Kelan järjestelmässä, toisin kuin sähköisen OmaKelan välityksellä lähetetyt liitteet.

Toimeentulotuen päätökseen voi hakea tarkistamista ottamalla yhteyttä Kelaan esimerkiksi OmaKelan kautta, puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Jos kyseessä on selkeä, jo päätöstä tehtäessä tapahtunut virhe, Kela tarkistaa päätöksen. Päätös voidaan myös tarkistaa Kelassa, jos asiakkaan olosuhteissa tai tuen tarpeessa tapahtuu muutoksia päätöksen antamisen jälkeen.

Päätökseen voi hakea muutosta myös tekemällä oikaisuvaatimuksen. Päätöksen korjaaminen tai tarkistaminen on nopeampaa kuin oikaisuvaatimuksen tekeminen. Korjaamisen tai tarkistamisen tavoiteltu käsittelyaika on 7 arkivuorokautta. Oikaisuvaatimuksen tavoiteltu käsittelyaika on 90 kalenteripäivää. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä verkossa tai vapaamuotoisesti kirjallisesti. Vapaamuotoisesti tehty oikaisuvaatimus lähetetään postitse Kelaan.

Näin haet muutosta perustoimeentulotuen päätökseen (Henkilöasiakkaat-osio).

Jos asiakas saa myönteisen päätöksen toimeentulotuesta, hän saa yleensä automaattisesti apteekkiin maksusitoumuksen lääkkeisiin.

Muihin menoihin maksusitoumusta voi hakea kirjoittamalla toimeentulotuen hakemukseen, mihin menoon hakee maksusitoumusta. Asiakkaan pitää perustella hakemuksessa, millä perusteilla hän hakee maksusitoumusta. Kela tekee arvion maksusitoumuksen myöntämisestä.

Tarvittavat liitteet vaihtelevat asiakkaan menon ja tilanteen mukaan. Jos asiakkaalla on menoihin liittyviä asiakirjoja, ne pitää liittää hakemukseen. Esimerkiksi vuokravakuushakemukseen pitää liittää vuokrasopimus tai asuntotarjous, jos vuokrasopimusta ei vielä ole tehty. Silmälaseihin haettavaan maksusitoumukseen ei tarvita liitteitä. Terveydenhuollon matkakuluista tarvitaan liitteeksi sairaalan kutsu tai vastaava selvitys käynnistä, esimerkiksi kuntoutuspäätös. Tarvittaessa Kela pyytää asiakkaalta lisätietoja.

Lue, mihin menoihin toimeentulotukea voi saada (Henkilöasiakkaat-osio).

Laskuja voi toimittaa myös sen jälkeen, kun Kela on antanut asiakkaalle päätöksen perustoimeentulotuesta. Laskujen toimittamiselle jälkikäteen ei ole määräaikaa. Lasku voidaan huomioida menona, jos asiakkaalle on tehty myönteinen tai kielteinen toimeentulotukipäätös sille kuukaudelle, jolloin lasku on erääntynyt.

Lue lisää perustoimeentulotuesta ja laskujen toimittamisesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Asiakkaan tilanteesta voi kysyä soittamalla viranomaislinjalle. Tarvitset tähän yleensä asiakkaan valtuutuksen. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Jos asiakkaan tilanne ei voi odottaa normaalia 7 arkivuorokauden käsittelyaikaa, Kela voi tarvittaessa käsitellä hakemuksen kiireellisenä. Kiireellisiä tilanteita ovat esimerkiksi ruoan tai lääkkeiden loppuminen. Kela arvioi aina tapauskohtaisesti, täyttyvätkö kiireellisen käsittelyn kriteerit. Kiireellisissä tilanteissa pitää aina ottaa yhteyttä Kelaan puhelimitse tai asioida palvelupisteessä.

Toimeentulotuen määrä perustuu toimeentulotuessa hyväksyttävien menojen ja hakijan tai perheen käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotukseen. Kela tekee laskelman määrän selvittämistä varten.

Tuloylijäämäksi kutsutaan tilannetta, jossa asiakkaan tulot ovat suuremmat kuin perustoimeentulotuessa hyväksyttävät menot. Jos asiakas hakee toimeentulotukea uudelleen, ylijäämää voidaan siirtää seuraavalle kuukaudelle tuloksi, jos sen määrä ei ole vähäinen ja siirtäminen on kohtuullista. Vähäisen tulon raja on yksin asuvalle 50 euroa ja perheelliselle 100 euroa. Kela arvioi tapauskohtaisesti, siirretäänkö ylijäämä seuraavalle kuukaudelle.

Kela hyväksyy toimeentulotuessa asumismenot todellisen suuruisina, ellei niitä pidetä kohtuuttomina. Kohtuullisen määrän arviointiin vaikuttavat esimerkiksi perheen koko ja asunnon sijaintikunta. Jos menot ovat paikkakunnan yleistä tasoa suuremmat eikä niitä voida pitää välttämättöminä, huomioitavaa määrää saatetaan joutua laskemaan tasolle, joka vastaa paikkakunnan yleistä hintatasoa.

Lue lisää asumismenoista perustoimeentulotuessa (Henkilöasiakkaat-osio).

Sivu päivitetty 29.5.2023

Mitä mieltä olet sivusta?