Hur inverkar inkomsterna på det allmänna bostadsbidraget? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur inverkar inkomsterna på bostadsbidraget?

Bostadsbidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla medlemmar i hushållet. I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar under 2024. Största delen av ändringarna trädde i kraft 1.4.2024. Om du redan får allmänt bostadsbidrag påverkar nedskärningarna ditt bidrag när bidraget justeras 1.4.2024 eller senare. Allmänt bostadsbidrag kommer från 1.1.2025 inte längre att utbetalas för ägarbostäder.

Läs mer om ändringarna

Lön, kapitalinkomster och många förmåner inverkar

Bostadsbidraget påverkas av

  • förvärvsinkomster
  • kapitalinkomster (till exempel hyresinkomster och utdelningar och återkommande överlåtelsevinster)
  • många olika förmåner.

Inkomsterna beaktas till bruttobelopp, alltså beloppet före skatt.

När du ansöker om bostadsbidrag ska du i ansökan ange inkomsterna för alla personer som hör till hushållet. Du behöver inte lämna in intyg över löneinkomsterna, eftersom FPA får uppgifterna från inkomstregistret.

Vissa förmåner och tillfälliga inkomster inverkar inte

Bostadsbidragets belopp påverkas inte av

vissa förmåner (till exempel utkomststöd, barnbidrag, stödet för närståendevård)

  • studielån
  • inkomster som ett minderårigt barn i hushållet har
  • tillfälliga inkomster (till exempel arv, gåva och tillfällig försäljningsvinst).

Se en mer detaljerad förteckning över vilka inkomster som inverkar på bostadsbidraget och vilka som inte gör det.

Förvärvsinkomstavdraget slopas 1.4.2024

Förvärvsinkomstavdraget på 300 euro inom allmänt bostadsbidrag slopas 1.4.2024. Efter ändringen beaktas hushållets alla förvärvsinkomster när FPA beräknar beloppet av de inkomster som påverkar bostadsbidraget. Innan ändringen träder i kraft kan du ha förvärvsinkomster på 300 euro/månad utan att det inverkar på ditt bostadsbidrag. FPA gör avdraget separat för varje medlem i hushållet.

Om du blivit beviljad allmänt bostadsbidrag före 1.4.2024 kommer beloppet av ditt bidrag att minska när ditt hushåll nästa gång ansöker om justering av bostadsbidraget. När bostadsbidraget justeras 1.4.2024 eller senare görs inget förvärvsinkomstavdrag. 

Förvärvsinkomstavdrag kan fås före 1.4.2024.

  • löneinkomst
  • inkomst av företagsverksamhet
  • inkomst av jordbruk.

FPA gör inget förvärvsinkomstavdrag på förmåner, till exempel på inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Det finns inkomstgränser för bostadsbidraget

Det finns övre gränser för de inkomster som inverkar på bostadsbidraget. Om hushållets bruttoinkomster är högre än inkomstgränsen är det inte möjligt att få något bostadsbidrag alls.

Se vilken inkomstgränsen är i din kommun.

Du kan också använda en räknare för att få en uppskattning av hur dina inkomster inverkar på bostadsbidragets belopp. Om du vill uppskatta vad beloppet av ditt bidrag kommer att vara efter ändringarna ska du ange 1.4.2024 eller ett senare datum som starttidpunkt. Det resultat som räknaren ger är alltid en uppskattning.

Hur beräknar FPA dina inkomster?

När FPA beräknar beloppet av de inkomster som inverkar på bostadsbidraget beaktas din inkomst antingen som fortlöpande inkomst eller som genomsnittlig inkomst.

Inkomster inverkar på stödet enligt den tid då de har tjänats in. Tidpunkten för utbetalning av inkomsten har alltså ingen betydelse.

Om dina inkomster förblir oförändrade

Om dina inkomster förblir oförändrade i minst 3 månader från det att bostadsbidraget beviljades eller justerades beräknas bostadsbidraget utifrån dem. Dessa inkomster kallas fortlöpande inkomst.

Om dina inkomster varierar

Om dina inkomster varierar, om de alltså inte är de samma i minst 3 månader från det att bostadsbidraget beviljades eller justerades, gör FPA en uppskattning av din genomsnittliga inkomst. Det är en kalkylerad månatlig inkomst, där man beaktar att inkomsterna varierar till exempel på grund av kortjobb, studier eller arbetslöshetsperioder.

Läs mer om hur varierande inkomster inverkar på bostadsbidraget.

Läs mer om hur bostadsbidragets belopp räknas ut.

Meddela FPA om dina inkomster förändras

Kom ihåg att meddela FPA om dina inkomster ökar eller minskar.

Bostadsbidraget måste justeras om hushållets sammanlagda inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna enligt det senaste beslutet.

Läs mer

Senast ändrad 4.6.2024