Allmänt bostadsbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Allmänt bostadsbidrag

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Syftet med det allmänna bostadsbidraget är att hjälpa dig att klara av att betala dina boendeutgifter. Man kan få allmänt bostadsbidrag för en hyresbostad, ägarbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer om ändringarna

Vem kan få bostadsbidrag?

Ett hushåll som består av en eller flera personer kan få bostadsbidrag. I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad. Bostadsbidrag beviljas hushållet gemensamt.

Hur mycket kan du få i bostadsbidrag?

Bostadsbidraget kan vara högst 80 procent av boendeutgifterna. Man kan få bidrag för till exempel hyran eller vederlaget. För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas.

Inkomsterna inverkar på bostadsbidragets belopp

Bostadsbidraget påverkas av de inkomster som alla medlemmar i hushållet har. På beloppet inverkar förvärvsinkomster, kapitalinkomster och många förmåner. Inkomsterna beaktas till bruttobelopp, alltså beloppet före skatt.

Så här ansöker du om bostadsbidrag

Du kan ansöka om bostadsbidrag i MittFPA. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Av ansökningsformuläret framgår vilka bilagor som behövs. Du kan få bostadsbidrag retroaktivt för högst 1 månad.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Allmänt bostadsbidrag AT 1r (pdf). Skicka din ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

I MittFPA kan du se uppgifter om handläggningen av din ansökan. Där ser du också påminnelser om några bilagor saknas.

När ska bostadsbidraget justeras?

Bostadsbidrag beviljas i regel tills vidare och justeras med minst ett års mellanrum. Om hushållets inkomster eller boendeutgifter förändras eller om det sker andra förändringar i hushållets förhållanden ska bostadsbidraget justeras redan tidigare. Kom ihåg att meddela förändringar till FPA, det vill säga ansöka om justering av bostadsbidraget.

Vad tycker du om sidan?