Arbetslöshetsförmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Arbetslöshetsförmåner

AnkkuriTre olika slag av arbetslöshetsförmåner

Om du blir arbetslös kan du få en arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan. Det finns tre slag av arbetslöshetsförmåner.

Arbetsmarknadsstöd

 • Söks hos FPA.
 • Du kan få arbetsmarknadsstöd om arbetsvillkoret inte uppfylls.
 • Du kan få arbetsmarknadsstöd också när du har fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning för maximitiden.

Grunddagpenning

 • Söks hos FPA.
 • Du kan få grunddagpenning om arbetsvillkoret uppfylls.
 • Kan betalas ut bara om du inte hör till någon arbetslöshetskassa eller om du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i mindre än 26 veckor.
 • Dagpenningen är lika stor för alla oberoende av lönen.

AnkkuriInkomstrelaterad dagpenning

 • Söks hos en arbetslöshetskassa.
 • Du får inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i en arbetslöshetskassa och om arbetsvillkoret uppfylls.
 • Dagpenningen bestäms utifrån lönen.

För att du ska kunna få en arbetslöshetsförmån måste din arbetsansökan vara i kraft och du måste vara beredd att ta emot ett heltidsarbete.

Flera ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA 2024

Barnförhöjningarna i anslutning till grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet slopades 1.4.2024. Arbetsvillkoret för löntagare ändras 2.9.2024. Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader och tjänas i fortsättningen in utifrån löneinkomsten.

Läs mer om ändringarna

AnkkuriVad avses med arbetsvillkor?

Med arbetsvillkoret avses att du ska ha arbetat tillräckligt länge innan du blev arbetslös. Läs mer nedan om vad arbetsvillkoret för löntagare eller företagare betyder.

Du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare om alla följande villkor uppfylls:

 • Du har varit i lönearbete i minst 26 veckor (ca 6 mån.) under de 28 månader (granskningsperioden) som föregick arbetslösheten.
 • Din arbetstid i ett eller flera arbeten har sammanlagt varit minst 18 timmar per vecka.
 • Din lön har uppgått till minst den nivå som bestäms i kollektivavtalet.

Om inget kollektivavtal finns ska din lön ha varit minst 1 399 euro per månad år 2024 och 1 331 euro per månad år 2023.

Lönen relateras till arbetstiden:

 • Din dagslön måste ha uppgått till minst 61,91 euro. 
 • Din timlön måste ha uppgått till minst 7,74 euro. 

FPA får uppgifter om dina löneinkomster från inkomstregistret. Vi använder oss av uppgifterna i registret när vi handlägger ansökningar. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

Undantag från arbetsvillkoret

Inom vissa branscher har man icke-typisk arbetstid. Till exempel hos lärare kan arbetsvillkoret uppfyllas med mindre antal arbetstimmar än hos andra löntagare. I fråga om arbetstagare som utför hemarbete samt idrottare och konstnärer bestäms arbetsvillkoret utifrån inkomsterna.

Om du har varit anställd i ett företag som ägs av en familjemedlem och du inte har någon personlig ägarandel i företaget ska du ha arbetat i minst 52 veckor. Villkoren i fråga om arbetstid och lön är desamma som för andra löntagare.

Om du har haft ett arbete för vilket arbetsgivaren har fått lönesubvention inräknas i arbetsvillkoret 75 procent av den tid som du har arbetat. Den resterande tiden på 25 procent förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret, det vill säga den period i fråga om vilken din arbetstid beaktas.

Regeringen föreslår ändringar i arbetsvillkoret för löntagare

Regeringen föreslår att lönesubventionerat arbete i regel inte längre ska tillgodoräknas i arbetsvillkoret och att vissa åldersbundna undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa ska slopas. Ändringarna avses träda i kraft 2.9.2024.

Läs mer om ändringarna.

Du uppfyller arbetsvillkoret för företagare om följande villkor uppfylls:

 • Du har arbetat som företagare i minst 15 månader under de 48 månader som föregick arbetslösheten.
 • Arbetsinkomsten är minst 14 803 euro år 2024 och minst 14 088 euro år 2023.

Arbetsinkomsten består av arbetsinkomsten enligt FöPL och LFöPL samt förvärvsinkomsten enligt ArPL som intjänats som företagare.

Företagsverksamhet som fortgått i minst 4 månader räknas in i arbetsvillkoret.

I arbetsvillkoret för företagare inräknas utöver företagsverksamhet också arbete som räknas in i arbetsvillkoret för löntagare och som utförts under de föregående 28 månaderna.

AnkkuriVilken arbetslöshetsförmån kan du få?

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret kan du få inkomstrelaterad dagpenning. FPA kan inte betala arbetslöshetsförmåner till dig om du hör till en arbetslöshetskassa och du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

När kan jag få inkomstrelaterad dagpenning? (tyj.fi)

Om du inte är medlem i en kassa men uppfyller arbetsvillkoret kan du få grunddagpenning. 

Läs om grunddagpenning.

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret kan du få arbetsmarknadsstöd.

Läs om arbetsmarknadstöd.

AnkkuriGranskningsperiod för arbetsvillkoret

Med granskningsperiod avses den tid inom vilken utfört arbete beaktas i arbetsvillkoret. 

Granskningsperioden för arbetstagare är i regel 28 månader och för företagare 48 månader.

Granskningsperioden förlängs emellertid på grund av

 • värnplikt
 • sjukdom
 • heltidsstudier
 • vård av barn som är högst 3 år
 • deltagande i sysselsättningsfrämjande service.

Granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år. Längsta möjliga granskningsperiod är alltså 9 år och 4 månader.

AnkkuriArbetsvillkorets giltighetstid

Då arbetsvillkoret en gång är uppfyllt, gäller det även om du arbetar mellan arbetslöshetsperioderna.

Om du utan godtagbar orsak är borta från arbetsmarknaden längre än 6 månader har du emellertid inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning förrän arbetsvillkoret har uppfyllts på nytt.

Aktuellt

Inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning?

Om du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. När du har gjort det kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA eller hos arbetslöshetskassan.

Läs mer

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

 • Om det är tufft med försörjningen

  När du är arbetslös kan du ha det mycket skralt. Utkomststödet kan då hjälpa att komma över det värsta.

 • Sjuk?

  Om du blir sjuk lönar det sig att i stället för arbetslöshetsförmån ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning. Då förbrukas inte den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning under sjukledigheten.

Senast ändrad 13.5.2024