Återkrav av förmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Återkrav av förmåner

Om FPA återkräver förmåner av dig, får du ett beslut av vilket det belopp som återkrävs, förfallodagen och betalningsuppgifterna framgår. I beslutet finns också anvisningar för hur du kan söka ändring i beslutet.

I beslutet anges en tidsfrist inom vilken du kan betala tillbaka den felaktigt utbetalda skattepliktiga förmånen till dess nettobelopp. Betalning till nettobeloppet innebär att du av förmånen betalar tillbaka ett belopp där skatternas andel har dragits av. Tidsfristen kan variera i enlighet med det beslut som Skatteförvaltningen fattar varje år.

Om du betalar tillbaka förmånen efter att tidsfristen gått ut, kan vi inte längre korrigera förskottsinnehållningen. Då måste förmånen betalas tillbaka till dess bruttobelopp. När förmånen återkrävs till sitt bruttobelopp, betalar du alltså tillbaka också skatteandelen.

FPA meddelar automatiskt till Skatteförvaltningen de skattepliktiga förmåner som du har betalat tillbaka. Du behöver inte meddela dem själv.

Betalningsarrangemang

Om du inte kan betala den summa som återkrävs senast på förfallodagen, kan du föreslå en betalningsplan för FPA. Anvisningar om hur man föreslår en betalningsplan finns på Så här sköter du ärenden som gäller indrivning.

Du kan till exempel föreslå avbetalning. Det belopp som ska betalas månatligen måste vara minst 30 euro per månad. Betalningstiden kan vara högst 3 år.

Om FPA godkänner ditt förslag, skickar vi dig en betalningsplan. Vi skickar inte räkningar varje månad. Du ser uppgifterna om betalningsplanen i e-tjänsten MittFPA.

Om du inte har betalat skulden eller kommit överens om betalningen av den, överför FPA skulden till indrivning genom utsökning. FPA skickar i regel två betalningspåminnelser innan skulden överförs till indrivning genom utsökning. 

Om din betalningsförmåga inte är tillräckligt bra för att du skulle kunna föreslå en betalningsplan som kan godkännas, överför FPA skulden till indrivning genom utsökning.

Kvittning, dvs. avdrag från en förmån

FPA kan i vissa situationer kvitta en felaktigt utbetald förmån mot, dvs. dra av den från, någon annan förmån som betalas till dig. Du kan också själv föreslå att din skuld kvittas mot en förmån som FPA betalar. Minimibeloppet är 30 euro per månad. 

Kvittning mot en annan förmån kan inte göras om du får utkomststöd. I fråga om arbetslöshetsförmåner finns det ett skyddat belopp som begränsar hur mycket FPA kan dra av för att kvitta en felaktigt utbetald förmån. I regel kan FPA alltså inte dra av din skuld från din arbetslöshetsförmån eftersom dess belopp i allmänhet är mindre än det skyddade beloppet. 

Eftergift av återkrav

Efter att ett beslut om återkrav har meddelats kan FPA:s indrivningscenter inte längre minska det belopp som återkrävs. FPA kan emellertid helt avstå från återkrav. En förutsättning för eftergift är att

  • skulden har drivits in under en lång tid utan resultat
  • alla indrivningsmetoder, inklusive utsökning, har använts
  • din ekonomiska situation har försämrats permanent, så att skulden inte kan drivas in i fortsättningen heller.

FPA kan också helt avstå från återkrav om återkravet skulle kosta oskäligt mycket för FPA i förhållande till det belopp som återkrävs.

Eftergift av återkrav kan göras på FPA:s eller ditt initiativ. Det är alltid FPA:s indrivningscenter som beslutar om att avstå från återkrav.

Läs mer