Förmåner från FPA för personer som flytt kriget i Ukraina | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Förmåner från FPA för personer som flytt kriget i Ukraina

Den här sidan finns även på ukrainska och ryska. 

FPA svarar för den sociala tryggheten i Finland och beviljar förmåner för olika situationer. Det står i finsk lag vilka förmånerna
från FPA är.

FPA kan betala ut de flesta förmånerna på den grunden att du arbetar i Finland eller har bott i Finland i minst ett år. Du kan ansöka om förmåner hos FPA även om du har för avsikt att återvända till Ukraina senare.

Om du får en arbetslöshetsförmån eller allmänt bostadsbidrag kan ditt stöd minska år 2024

Riksdagen har beslutat att minska det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna. Här kan du läsa om hur ditt stöd kommer att förändras år 2024.

Hur ansöker man om FPA-förmåner?

Du kan använda ansökningsblanketter för att ansöka om förmåner. Följande av FPA:s blanketter har översatts till ukrainska:

Se en video på ukrainska om FPA:s stöd till ukrainare, längd 4 min. 17 sek., ukrainska och finska undertexter (Youtube).

Vanliga frågor

På den här sidan finns svar på vanliga frågor om de FPA-förmåner som personer som beviljats tillfälligt skydd kan få.

Du kan ha rätt till de flesta av FPA-förmånerna när du har bott i Finland i ett år. Vilka förmåner du kan få beror på din livssituation.

Du kan ansöka om förmåner hos FPA även om du har för avsikt att återvända till Ukraina senare. Du behöver inte besöka FPA:s serviceställe, utan det räcker att du skickar en ansökningsblankett till FPA.

Se video: Як заповнити форму UA1 – Så här fyller du i blankett UA 1 (Youtube). Längd 6 min. 19 s., på ukrainska med undertexter på finska och ukrainska.

FPA-kort och barnbidrag

När du har bott ett år i Finland kan du ansöka om ett FPA-kort och barnbidrag med blanketten UA 1ukr (pdf, på ukrainska och finska). Barnbidrag betalas för barn under 17 år som är bosatta i Finland. Du kan ansöka om ett FPA-kort och barnbidrag även om du inte har ansökt om hemkommun.

FPA-kortet berättigar till ersättning för läkemedel

Du får förmånligare köpa receptbelagda läkemedel som ordinerats av läkare när du visar upp ditt FPA-kort på apoteket. Apoteket drar av läkemedelsersättningen direkt från läkemedlets pris. Ersättningens storlek beror på läkemedlet och på de ersättningsrättigheter som du eventuellt beviljats.

Om ett läkemedel är specialersättningsgillt eller om rätten till ersättning för ett läkemedel har begränsats, behöver du en ersättningsrätt som beviljats av FPA för att du ska få ersättning. Du kan ansöka om rätt till ersättning hos FPA med ett läkarutlåtande B som en läkare skrivit. Kom överens med din läkare om han eller hon ska skicka utlåtandet till FPA eller om du lämnar in det själv. Någon annan ansökan behövs inte. Om du lämnar in utlåtandet själv ska du skicka det per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Allmänt bostadsbidrag

Du kan ansöka om stöd från FPA för dina boendekostnader om du betalar hyran själv. 

FPA kan betala ut allmänt bostadsbidrag om vi bedömer att du är stadigvarande bosatt i Finland. I regel anses bosättningen i Finland vara stadigvarande när du har bott här ett år.  

Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag med blanketten Allmänt bostadsbidrag AT 1ukr (pdf, på ukrainska). Lämna också in ditt hyresavtal som bilaga till ansökan.

Hur stort bostadsbidrag du får påverkas av

 • antalet personer som stadigvarande bor i bostaden och deras inkomster
 • hyran 
 •  bostadens läge.

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Den övre gränsen kallas maximala boendeutgifter och dess belopp varierar enligt den kommun där bostaden är belägen och antalet personer som stadigvarande bor i bostaden. Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större. Det lönar sig alltså att söka en bostad där boendekostnaderna är skäliga.

Om du flyttar kan du dessutom ansöka om utkomststöd för flyttkostnaderna och din hyresgaranti.

Utkomststöd

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd om du har beviljats en hemkommun och om dina inkomster, tillgångar och övriga förmåner inte räcker till för dina nödvändiga utgifter.

Sådana utgifter är till exempel utgifter för hyra, mat, hälsovård och kläder.

Du kan ansöka om utkomststöd på blankett Utkomststöd TO 1ukr (pdf, på ukrainska). Om du ansöker om hyresgaranti ska du också fylla i blankett Utkomststöd – Hyresgaranti TO 2ukr (pdf, på ukrainska).

Hemkommun söks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Du kan ansöka om hemkommun på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) om följande villkor uppfylls:

 • Du har bott i Finland i minst ett år.
 • Du har uppehållstillstånd på grund av behov av tillfälligt skydd som är i kraft i minst ett år.
 • Du har en finsk personbeteckning.

Läs mer om hemkommun och ansök om hemkommun på MDB:s webbplats (dvv.fi).

I regel kan man inte få förmåner från FPA förrän man har bott i Finland i ett år eller arbetar i Finland. Du kan få rätt till de flesta av FPA-förmånerna om du är stadigvarande bosatt eller arbetar i Finland. I regel bedömer FPA att bosättningen i Finland är stadigvarande när den har varat i ett års tid.

Om du söker eller får tillfälligt skydd har du rätt att bo på en flyktingförläggning och få de tjänster som förläggningen ordnar.

Exempel: Anastasia flydde kriget och kom till Finland i september 2022. Hon får tillfälligt skydd och hon arbetar inte. Hon har inga tidigare band till Finland. Anastasia kan inte få förmåner från FPA förrän hon har bott i Finland i ett år eller börjat arbeta i Finland. Hon kan få tjänster som ordnas av flyktingförläggningen.

Du kan ha rätt till åtminstone sjukförsäkringsförmåner från FPA om din lön uppgår till minst 800,02 euro per månad (från och med 1.1.2023). Sjukförsäkringsförmåner är bland annat läkemedelsersättningar, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Om du har barn kan du ansöka om barnbidrag. Om du är gravid kan du ansöka om föräldradagpenning och barnbidrag.

Exempel: Maria flydde kriget och kom till Finland i april 2022. Hon börjar arbeta och hennes lön är 1 900 euro per månad.

Maria har rätt till åtminstone sjukförsäkringsförmåner på basis av arbete. Maria kan ansöka om ett FPA-kort med vilket hon kan påvisa rätten till sjukförsäkringsförmåner. Maria kan till exempel få FPA-ersättning för receptbelagda läkemedel som förskrivits av en läkare.

I regel kan man inte få förmåner från FPA förrän man har bott i Finland i ett år eller arbetar i Finland. Om du söker eller får tillfälligt skydd har du rätt att bo på en flyktingförläggning och få de tjänster som förläggningen ordnar. Det innebär att du får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster, mottagningspenning och nödvändig socialservice, dvs. din nödvändiga försörjning tryggas. Du kan också själv ordna med bostad. Du har rätt att arbeta och studera. Eventuella löneinkomster minskar beloppet av mottagningspenningen.

Om du har sökt asyl svarar flyktingförläggningen för din försörjning och övriga tjänster under uppehållstillståndsprocessen. En asylsökande kan i regel inte få förmåner från FPA. 

Om du inte omfattas av mottagningstjänsterna eller inte längre kommer att få mottagningstjänster, kan du vid behov ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Du kan ha rätt till de flesta av FPA-förmånerna om du är stadigvarande bosatt eller arbetar i Finland

Du kan ha rätt till de flesta av FPA-förmånerna om FPA bedömer att du är stadigvarande bosatt i Finland. Avgörandet grundar sig på en helhetsbedömning.

FPA bedömer att du är stadigvarande bosatt i Finland om något av följande villkor uppfylls:

 • Du har bott i Finland i ett år.
 • Din familjemedlem (make, maka, sambo eller minderårigt barn) bor redan i Finland.
 • Du har bott i Finland tidigare.
 • Du har för avsikt att arbeta eller studera i Finland i minst två år.

Om du arbetar i Finland kan du ha rätt till sjukförsäkringsförmåner även om FPA bedömer att du inte är stadigvarande bosatt i Finland. Din lön ska uppgå till minst 800,02 euro per månad för att du ska kunna få sjukförsäkringsförmåner. Sjukförsäkringsförmåner är bland annat läkemedelsersättningar, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Läs mer: Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina (migri.fi)

Darya flydde kriget och kom till Finland i mars 2022. Med sig har hon sin 3-åriga son Ivan och 8-åriga dotter Maria. Darya är inte gift och hon är ensamförsörjare för barnen.

I det här exemplet berättar vi vilka förmåner familjen kan få från FPA när de har bott i Finland i minst ett år och fått hemkommun. Observera att beloppen är exempel och grundar sig på antagandet att familjen inte har några andra inkomster eller tillgångar.

Med hjälp av våra beräkningsprogram kan du bedöma dina möjligheter att få förmåner från FPA och till vilket belopp. Resultatet är en uppskattning som grundar sig på de uppgifter som du har gett. Beräkningsprogrammen finns på finska och svenska.

Barnbidrag

I barnbidrag betalas för det första barnet 94,88 euro per månad och för det andra barnet 104,84 euro per månad. Bidragets belopp stiger alltså med antalet barn i familjen. Barnbidraget är skattefri inkomst. Förmögenhet och inkomster inverkar inte på barnbidragets belopp.

Om du är ensamförsörjare får du ett ensamförsörjartillägg på 73,30 euro per månad för varje barn. Du kan få ensamförsörjartillägg till barnbidraget om du inte är gift eller sambo eller om du har flyttat från din partner i syfte att avsluta samlevnaden. Man har dock inte rätt till ensamförsörjartillägg till exempel om ens partner lever och har stannat i sitt hemland för att strida.

Sammanlagt kan Darya alltså få 346,32 euro per månad i barnbidrag (94,88 + 104,84 + 73,30 + 73,30).

Barnbidraget betalas den 26 varje månad. Om betalningsdagen infaller på ett veckoslut, en helgdag eller dagen efter helg, t.ex. på en måndag, betalas barnbidraget ut redan föregående bankdag.

Barnbidrag söks med blankett UA 1 (pdf).

Allmänt bostadsbidrag

Darya och barnen bor i Vanda i en hyresbostad där hyran är 950 euro per månad. Darya kan få 707,00 euro per månad i allmänt bostadsbidrag. I den här beräkningen antas att Darya inte har andra inkomster än det barnbidrag och utkomststöd som FPA betalar.

De maximala boendeutgifter utifrån vilka bidraget beräknas varierar från kommun till kommun. Du kan kontrollera de maximala boendeutgifterna i olika kommuner på den här sidan. De maximala boendeutgifterna grundar sig på lagen. Om Darya och barnen bodde till exempel i Salo, skulle de få endast 513,20 euro per månad i bostadsbidrag.

FPA betalar bostadsbidraget till ditt konto den första bankdagen i månaden. Om FPA inte hinner betala ut ditt bostadsbidrag på den normala betalningsdagen betalas det i samband med beslutet, och då finns det på ditt konto två vardagar efter att beslutet fattats. På din begäran kan FPA betala bostadsbidraget också till hyresvärdens konto.

Allmänt bostadsbidrag söks med blanketten AT 1 ukr (pdf).

Utkomststöd

Innan Darya ansöker om utkomststöd ska hon ta reda på om hon kan få andra inkomster eller förmåner. Det grundläggande utkomststödet är avsett för personer som inte klarar sig trots att de har förvärvsarbete, utövar företagsverksamhet, har olika förmåner eller andra inkomster och tillgångar.

Om Daryas inkomster och tillgångar trots eventuella andra inkomster eller förmåner inte räcker till för nödvändiga utgifter, såsom mat och boende, kan hon få grundläggande utkomststöd. I exemplet utgår man ifrån att Daryas familj inte har några betydande hälso- och sjukvårdskostnader eller andra särskilda utgifter som beaktas i samband med det grundläggande utkomststödet.

Darya kan få 1 360,08 euro per månad i utkomststöd om det inte sker några förändringar i hennes inkomster och utgifter. Beloppet av det grundläggande utkomststödet grundar sig på en beräkning som görs månadsvis. I beräkningen har som inkomst beaktats barnbidraget på 346,32 euro och det allmänna bostadsbidraget på 707 euro. Som utgifter har beaktats grunddelen för ensamförsörjare 669,99 euro, de grunddelar som bestäms utifrån barnens ålder 411,40 euro och 382,01 euro samt hyran 950 euro.

Dessutom kan FPA bevilja Darya grundläggande utkomststöd för hyresgaranti för en bostad som har en skälig hyra, om det inte finns några särskilda grunder för att skaffa en dyrare bostad. FPA har fastställt beloppen för de boendeutgifter som kan anses vara skäliga för varje kommun. Du ser beloppen i tabellen Gränserna för godtagbara boendeutgifter enligt kommun 2024 (pdf). Hyresgarantin ges i regel som en betalningsförbindelse. För flytten kan man också få flyttpenning som en del av det grundläggande utkomststödet.

Grundläggande utkomststöd betalas ut den första bankdagen i månaden. Om FPA inte hinner betala ut ditt bostadsbidrag på den normala betalningsdagen betalas det i samband med beslutet, och då finns det på ditt konto två vardagar efter att beslutet fattats.

Utkomststöd söks med blanketten TO 1 ukr (pdf) och hyresgaranti med blanketten TO 2 ukr (pdf).

Alla förmåner sammanlagt

Darya kan få förmåner till ett belopp av sammanlagt cirka 2 413 euro per månad. Barnbidraget, bostadsbidraget och utkomststödet är skattefria.

Om du inte har jobb ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster (på finska och ukrainska).

Du kan få arbetslöshetsförmån, dvs. grunddagpenning, om du har arbetat minst 6 månader i Finland eller ett annat EU- eller EES-land innan du blev arbetslös och du uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret innebär att din arbetstid har varit minst 18 timmar i veckan och din lön har uppgått till minst den lön som ska betalas enligt kollektivavtalet. 

En annan arbetslöshetsförmån från FPA är arbetsmarknadsstödet. Du kan dock inte få arbetsmarknadsstöd om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd (B). B-uppehållstillstånd beviljas på grundval av tillfälligt skydd. 

Du kan inte få studiestöd om du har fått tillfälligt uppehållstillstånd (B) på grund av tillfälligt skydd. Studiestöd kan beviljas personer som har ett kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare. 

En förutsättning för att få skolresestöd är att studierna bedrivs på heltid vid en läroanstalt på andra stadiet och att man har hemkommun i Finland. Du kan alltså ansöka om skolresestöd när du har hemkommun i Finland och studerar på heltid vid en läroanstalt på andra stadiet. 

Om du flyttar till en egen bostad kan du få allmänt bostadsbidrag om du är stadigvarande bosatt i Finland och de övriga villkoren för beviljande av allmänt bostadsbidrag uppfylls. I regel bedömer FPA att bosättningen i Finland är stadigvarande när den har varat i ett års tid. 

Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag med blanketten AT 1ukr (pdf, på ukrainska). Som bilaga till ansökan behövs åtminstone ditt hyresavtal. Ansök om bostadsbidrag efter att du har ingått ett hyresavtal.

Beloppet av bostadsbidraget påverkas av hur många vuxna och barn som stadigvarande bor i samma bostad, deras inkomster samt av hyran och bostadens läge. De godtagbara boendeutgifterna har fastställts i lag. 

Hyresgaranti

När du flyttar till en hyresbostad kräver hyresvärden i allmänhet att du betalar en hyresgaranti eller garantihyra som motsvarar några månaders hyra. 

När du har fått en hemkommun, du har hittat en bostad till ett skäligt pris och du flyttar från flyktingförläggningen eller annan inkvartering till en egen bostad i Finland, kan du också få grundläggande utkomststöd för hyresgarantin och flyttkostnaderna om dina egna inkomster och tillgångar inte räcker till för att betala dem.

Du kan ansöka om utkomststöd med blanketten TO 1ukr (pdf, på ukrainska). Om du ansöker om hyresgaranti ska du också fylla i blanketten TO 2ukr (pdf, på ukrainska)

Läs mer om hyresgaranti: Kan man få utkomststöd för flyttning?

Du har rätt att få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland oavsett från vilket land du kommit till Finland eller vilket medborgarskap du har. I dessa fall måste du dock själv stå för vårdkostnaderna.

Om du har sökt asyl eller om du har fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd får du hälso- och sjukvårdstjänster via flyktingförläggningen.

Rätten att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland grundar sig i regel på hemkommun. Om du har hemkommun får du alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som övriga kommuninvånare. Det har ingen betydelse från vilket land du har kommit till Finland eller i vilket land du är medborgare. Du har rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster också om du arbetar i Finland.

Läs mer om hälso- och sjukvårdstjänster för personer som kommit till Finland från Ukraina (EU-hälsovård.fi).

En kortvarig vistelse utanför Finland inverkar i allmänhet inte på möjligheten att få förmåner från FPA.

Om du inte kan öppna ett bankkonto kan förmånen laddas på ett förbetalt kort (prepaid).

Om du har pension från Ukraina kan det inverka på de förmåner som du får från FPA. När du ansöker om en förmån från FPA ska du som bilaga till ansökan lämna in en tillförlitlig utredning om de pensioner som betalas från Ukraina. Om du inte har en officiell utredning, kan du lämna in andra handlingar som du har tillgång till eller ge en egen skriftlig eller muntlig redogörelse i frågan. FPA bedömer om handlingarna och de andra utredningarna är tillräckliga och kontaktar dig vid behov.

Folkpension och garantipension som betalas av FPA kan i regel beviljas när man har bott i Finland under minst 3 år sedan man fyllt 16 år.

Du kan ha rätt till vissa förmåner från FPA, om FPA bedömer att du är stadigvarande bosatt i Finland och de övriga villkoren för att förmånerna ska kunna beviljas uppfylls.

Läs närmare om detta i vårt pressmeddelande: Minderåriga som kommit till Finland från Ukraina utan sina familjer kan få FPA-förmåner (Samarbetspartner).
 

Om du flyttar från Finland ska du anmäla flyttningen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Om du får förmåner från FPA ska du också anmäla flyttningen till FPA. Fyll i blanketten Y38r (pdf, på svenska) och lämna in den till FPA. Du kan också anmäla flyttningen genom att ringa FPA eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Det är viktigt att du anmäler flyttningen så att FPA inte betalar ut onödiga förmåner till dig.

Utkomststöd för personer som flytt kriget i Ukraina

Du kan få utkomststöd om alla dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga utgifterna, såsom utgifter för mat och boende. Det grundläggande utkomststöd som FPA betalar ut är avsett för personer som inte klarar sig ekonomiskt trots att de har lön, olika slag av stöd eller andra inkomster och tillgångar.

Om du ansöker om eller har fått tillfälligt skydd och du omfattas av mottagningstjänster, kan du inte få utkomststöd. Då får du tjänster som ordnas av flyktingförläggningen.

Om du bor i en flyktingförläggning lönar det sig att ansöka om grundläggande utkomststöd när du och alla dina familjemedlemmar har en hemkommun i Finland och du har hittat en bostad i kommunen. Om du bor i en bostad som förläggningen har hyrt av kommunen och hyresavtalet för den här bostaden överförs i ditt namn, bör du ansöka om utkomststöd när du eller din familj har beviljats en hemkommun och hyresavtalet har överförts i ditt namn.

Om du inte bor i en flyktingförläggning lönar det sig att ansöka om utkomststöd genast när du har fått en hemkommun. I allmänhet får man en hemkommun när man har bott ett år i Finland. Om du emellertid har familjemedlemmar som har kommit till Finland senare än du, behöver de i allmänhet inte vänta ett helt år. Ni kan få en hemkommun samtidigt.

Läs mer om hur man ansöker om en hemkommun på Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata webbplats (dvv.fi).

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på om du kan få andra stöd från FPA. Andra stöd är till exempel bostadsbidrag och barnbidrag. Det grundläggande utkomststödet är avsett för personer som inte klarar sig ekonomiskt trots att de har lön, olika slag av andra stöd eller andra inkomster och tillgångar.

Läs mer om andra förmåner från FPA och hur man ansöker om dem.

Man kan inte få grundläggande utkomststöd för alla utgifter som man har. Man kan endast få stöd för nödvändiga utgifter, såsom skäliga boendeutgifter, mat och receptbelagda läkemedel.

De utgifter som godkänns när det gäller det grundläggande utkomststödet indelas i utgifter som täcks med en grunddel och övriga grundutgifter.

Grunddel

I grunddelen ingår vanliga utgifter i det dagliga livet. Sådana utgifter är till exempel utgifter för mat och kläder. När du ansöker om grundläggande utkomststöd behöver du inte lämna in kvitton eller räkningar som gäller de utgifter som hör till grunddelen.

Varje familjemedlem har rätt till en egen grunddel.

I grunddelen ingår

 • utgifter för mat
 • utgifter för kläder
 •  mindre hälsovårdsutgifter (till exempel läkemedel som man får köpa utan recept)
 • utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet
 • utgifter för lokaltrafik
 • utgifter för prenumeration på en dagstidning
 • utgifter för användning av telefon och datakommunikation samt nätförbindelse
 • utgifter för hobbyer och rekreation
 • andra motsvarande utgifter som man har i det dagliga livet.

Övriga grundutgifter

Du kan också ansöka om grundläggande utkomststöd för övriga grundutgifter. Om du ansöker om stöd för de här utgifterna ska du som bilaga till ansökan lämna in kopior av de räkningar (t.ex. elräkning) eller kvitton (t.ex. recept eller patientanvisning för läkemedel) som hänför sig till utgifterna. Kom ihåg att lämna in alla sidor av räkningen.

Om utgifterna är skäliga, beaktar FPA dem i sin helhet när din rätt till grundläggande utkomststöd bedöms. 

Övriga grundutgifter är

 • skäliga boendeutgifter (till exempel hyra, vederlag, el, vatten och hemförsäkring)
 • nödvändiga flyttkostnader
 • sådana utgifter för hälso- och sjukvård som inte ingår i grunddelen (till exempel klientavgifter på en hälsocentral och receptbelagda läkemedel)
 • utgifter för kommunal småbarnspedagogik (t.ex. räkning för daghemsavgift)
 • utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
 • vissa utgifter för umgänge med barn ifall föräldrarna har skiljt sig
 • utgifter för att kunna få en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling.

För bedömningen av om boendekostnaderna är skäliga har FPA fastställt godtagbara boendeutgifter som bestäms enligt den kommun där bostaden finns samt familjens storlek eller antalet personer som bor i bostaden. Kontrollera de boendeutgifter som anses skäliga på den ort där bostaden finns (pdf). 

FPA godkänner i regel endast skäliga boendeutgifter, men ibland kan en aning större utgifter godkännas för en familj om det finns en särskild grund för det (till exempel om du använder hjälpmedel för att röra dig).

Om du har sådana utgifter för vilka man inte kan få grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för dem hos socialservicen i ditt välfärdsområde. Du kan skriva in de här utgifterna i ansökan om grundläggande utkomststöd och be att FPA vidarebefordrar den här delen av ansökan för behandling till välfärdsområdet.

Du kan få grundläggande utkomststöd om de utgifter som godkänns är större än dina inkomster och tillgångar.

FPA gör upp en beräkning av dina inkomster, tillgångar och utgifter. Grunddelen beaktas som utgift. Stödbeloppet räknas ut så här: de utgifter som man kan få utkomststöd för dras av från inkomsterna och tillgångarna.

Om du får något stöd från FPA retroaktivt innebär det att det utkomststödsbelopp som betalas till dig blir mindre.

Exempel: Du har 2 barn. Du ansöker om barnbidrag för 4 månader bakåt i tiden. FPA betalar barnbidragen retroaktivt till ett belopp på sammanlagt 798,88 euro. Den här summan räknas med i dina inkomster när utkomststödets belopp beräknas.

Utkomststödet är skattefritt.

När du har fått en hemkommun, du har hittat en bostad till ett skäligt pris och du flyttar från flyktingförläggningen eller annan inkvartering till en egen bostad i Finland, kan du också få grundläggande utkomststöd för hyresgarantin och vid behov flyttkostnaderna om dina egna inkomster och tillgångar inte räcker till för att betala dem.

När du söker bostad ska du beakta de skäliga boendeutgifter som FPA fastställt. De fastställs enligt den kommun där bostaden finns samt familjens storlek eller det antal personer som bor i bostaden. Kontrollera de boendeutgifter som anses skäliga på den ort där bostaden finns (pdf)

Om boendeutgifterna är skäliga, beaktar FPA dem i sin helhet när din rätt till grundläggande utkomststöd bedöms. I regel understöder FPA endast flyttning till en bostad till ett skäligt pris. Ibland kan dock en aning högre boendeutgifter beaktas som utgifter om det finns en särskild grund för dem (till exempel om du behöver hjälpmedel för att röra dig) eller om det på orten inte finns bostäder till ett skäligt pris. 

Om du behöver grundläggande utkomststöd för att kunna betala hyresgarantin ska du lämna in en ansökan om hyresgaranti till FPA innan du skriver under hyresavtalet. FPA beviljar hyresgaranti i regel i form av en betalningsförbindelse.

Du kan ansöka om hyresgaranti på grundval av erbjudandet om bostad eller hyresavtalet. Om alla boendeutgifter inte framgår (till exempel vattenavgiften) av erbjudandet om bostad ska du lämna in en specifikation över dem. Om du har ansökt om hyresgaranti på grundval av ett erbjudande om bostad ska du lämna in en kopia av hyresavtalet till FPA när hyresavtalet har undertecknats.

Om du har möbler som ska flyttas kan du ansöka om grundläggande utkomststöd för flyttkostnaderna. Nämn saken i ansökan om grundläggande utkomststöd. Om du ordnar flytten själv och flytten föranleder kostnader kan en flyttpeng godkännas som utgift i samband med utkomststödet.

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd för en längre tid på en och samma gång, till exempel för 3-6 månader. FPA bedömer utgående från din situation för hur lång tid du kan få stöd. Kom ihåg att fylla i din ansökan noggrant. Ansök om stöd med blanketten Utkomststöd TO 1ukr (pdf, på ukrainska).

Om du har familj och din partner eller ditt eller dina barns andra förälder är i Ukraina ska du ange detta i ansökan. Om du får underhållsbidrag av din partner eller ditt eller dina barns andra förälder ska du också ange underhållsbidragets belopp i ansökan.

Ange uppgifterna om din boendesituation och boendeutgifterna tydligt i ansökan. Berätta till exempel vilken din andel av boendeutgifterna är om du bor tillsammans med någon annan än din partner eller dina barn.

Om du ännu inte har ett finländskt bankkonto ska du i ansökan uppge kontonumret för Migrationsverkets (Migri) förbetalada kort dit stödet kan betalas.

Fyll i ansökan noggrant till alla delar och lämna in alla nödvändiga bilagor till ansökan till FPA. Gör du det får du beslutet snabbare. Om bilagor saknas eller om ansökan är bristfälligt ifylld kan det hända att vi blir tvungna att begära ytterligare utredningar, och detta fördröjer handläggningen av ansökan. Bilagor som behövs är åtminstone:

 • senaste beslut om mottagningspenning och eventuellt beslut om indragning av mottagningspenning
 • kontoutdrag för familjens alla finländska konton för de senaste 2 månaderna (av kontoutdraget ska framgå kontoinnehavare, kontonummer, start- och slutsaldo, kontotransaktioner samt uppgift om vilken tid kontoutdraget gäller)
  • om bankkontot har använts mindre än en månad och du ännu inte kan lämna in kontoutdrag för det ska du dock uppge kontonumret och datum då kontot öppnades
 • kontoutdrag för familjens alla utländska konton (till exempel ukrainska konton) för de senaste 2 månaderna (av kontoutdraget ska framgå kontoinnehavare, kontonummer, start- och slutsaldo, kontotransaktioner samt uppgift om vilken tid kontoutdraget gäller)
 • utredningar över tillgångar, om sådana finns att få (om du inte har tillgång till sådana utredningar ska du ange detta i punkten Övriga upplysningar i ansökan)
 • utredningar över alla inkomster från utlandet, om utredningar finns att få, till exempel beslut eller betalningsmeddelande om pension från Ukraina (ange också i ansökan om inkomsterna är disponibla)
 • räkningar och betalningskvitton för de utgifter för vilka du ansöker om grundläggande utkomststöd (räkningar beaktas enligt den ursprungliga förfallodagen)
 • vid ansökan om hyresgaranti blanketten Ansökan - Hyresgaranti TO 2ukr (pdf, på ukrainska) med bilagor samt erbjudande om bostad eller hyresavtal (I regel kan stöd betalas endast för flyttning till en bostad till ett skäligt pris. Läs mer om hur man ansöker om hyresgaranti och stöd för flyttkostnaderna här.)
 • undertecknat hyresavtal (också underhyresavtal) om ett sådant har ingåtts

Om din ansökan innehåller all den information och alla de bilagor som behövs får du ett beslut från FPA inom 7 vardagar.

När FPA har behandlat din ansökan skickas beslutet till den adress som du har meddelat. Du får ett beslut även om du inte kommer att få något stöd. Läs beslutet noggrant. På första sidan i beslutet finns information om till vem stödet betalas och hur mycket som betalas i stöd samt utbetalningsdagen för stödet. Av beslutet framgår också motiveringarna.

FPA betalar ut det grundläggande utkomststödet till ditt bankkonto den första bankdagen i månaden. Om FPA inte hinner betala ut ditt stöd på den normala betalningsdagen betalas det ut genast efter att beslutet har fattats. I så fall är pengarna på ditt bankkonto inom 2 bankdagar från det att FPA har fattat beslutet.

Om du ännu inte har ett finskt bankkonto, kan du öppna ett genom att boka tid i banken. Du kan öppna ett bankkonto om du har en finsk personbeteckning och en handling som bestyrker din identitet.

Kontrollera med banken vilka dokument banken godkänner för bekräftande av identiteten. Många banker godkänner utöver internationellt pass också giltiga identitetshandlingar som används internt i Ukraina (passport of the citizen of Ukraine), om de innehåller uppgifterna även med latinska bokstäver på engelska och du kan identifieras utifrån handlingen. Om din identitetshandling inte har uppgifterna med latinska bokstäver på engelska, godkänner bankerna handlingen om du utöver den har ett intyg över konstaterande av identitet som utfärdats av Ukrainas ambassad.

Innan du har öppnat ett bankkonto kan utkomststödet även betalas till ett prepaid-kort från Migrationsverket (Migri), om du har ett sådant kort. Migri ger närmare anvisningar om detta. Observera att prepaid-kortet är giltigt endast en viss tid efter att dina mottagningstjänster upphört.

Om du vill kan FPA betala ditt utkomststöd direkt till hyresvärden så att hyran blir betald. Ange detta i din ansökan. FPA kan också betala din elräkning eller din hemförsäkring direkt till faktureraren om du vill det.

FPA kan också betala andra räkningar som du får efter att du har fått beslutet om grundläggande utkomststöd. Förfallodagen på räkningen måste vara under den tid som beslutet gäller. Detta gäller förfallodagen på den ursprungliga räkningen, inte förfallodagen på en betalningspåminnelse. I beslutet finns närmare information om vilka räkningar du kan skicka till FPA.

När ditt beslut om utkomststöd upphör att gälla kan du vid behov ansöka om fortsatt utkomststöd. Kontrollera i det föregående beslutet om utkomststöd vilka bilagor som behövs för ansökan om fortsatt utkomststöd.

Underrätta FPA omedelbart om det sker förändringar i dina eller din familjs inkomster, utgifter eller familjeförhållanden (t.ex. hyran förändras eller du skiljer dig eller flyttar isär från din partner). Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att bidraget betalas till dig med fel belopp. Om du har fått för mycket i utkomststöd kan det leda till att beloppet av kommande utbetalningar blir mindre.

Grundläggande utkomststöd kan också beviljas i form av en betalningsförbindelse

En betalningsförbindelse är en handling genom vilken FPA förbinder sig att helt eller delvis betala kostnaderna för en produkt eller tjänst som du ska få. Betalningsförbindelser kan beviljas till exempel för hyresgaranti, receptbelagda läkemedel eller anskaffning av identitetshandling.

En betalningsförbindelse som du får för inköp av läkemedel skickas elektroniskt direkt till apoteket. Du kan själv välja vilket apotek du anlitar. Visa upp ditt FPA-kort eller någon annan tillförlitlig utredning om din identitet så att apoteket kan söka fram betalningsförbindelsen.

Med en betalningsförbindelse kan du få sådana läkemedel eller preparat som du har ordinerats på recept för behandling av sjukdom. På en och samma gång kan du ta ut så mycket läkemedel som motsvarar högst tre månaders behandling. Du får en ny läkemedelssats först när föregående sats är nästan helt slut och har använts enligt läkemedelsförskrivarens anvisningar. Apoteket byter ut läkemedlet mot ett billigare utbytbart läkemedel om läkaren inte har förbjudit utbyte.

Hur de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland påverkar FPA-förmånerna

Alla som vistas i Finland har rätt till åtminstone nödvändigt ekonomiskt stöd i form av grundläggande utkomststöd, om de inte kan trygga sin försörjning på annat sätt. Det innebär i praktiken att FPA beviljar betalningsförbindelser för en kort tid för livsmedel och nödvändiga receptbelagda läkemedel. Endast de inkomster och tillgångar som personen förfogar över inverkar på beloppet av utkomststödet. När grundläggande utkomststöd beviljas kan man samtidigt bestämma att det beviljade stödet eller en del av det ska återkrävas senare. Så kan man förfara om personen har inkomster eller tillgångar som han eller hon av någon anledning inte kan använda när stödet beviljas.

Utbetalningen av pensioner från FPA och bostadsbidraget för pensionstagare fortsätter som tidigare, även om det på grund av den rådande situationen kan vara svårt att få ut pension från Ryssland.

Som bilaga till ansökan kan du lämna in andra handlingar som du har tillgång till eller en egen skriftlig eller muntlig utredning. FPA bedömer om handlingarna och de andra utredningarna är tillräckliga och kontaktar dig vid behov.

Alla som vistas i Finland har rätt till åtminstone nödvändigt ekonomiskt stöd i form av grundläggande utkomststöd, om de inte annars kan trygga sin försörjning. Tryggande av den nödvändiga försörjningen innebär i praktiken att FPA beviljar betalningsförbindelser för en kort tid för livsmedel och nödvändiga receptbelagda läkemedel.

Endast de inkomster och tillgångar som personen förfogar över inverkar på beloppet av utkomststödet. När grundläggande utkomststöd beviljas kan man samtidigt bestämma att det beviljade stödet eller en del av det ska återkrävas senare. Så kan man förfara om personen har inkomster eller tillgångar som han eller hon av någon anledning inte kan använda när stödet beviljas.

Utbetalningen av folkpension, garantipension, barnförhöjning och familjepensioner (med undantag för efterlevandepensionens kompletteringsbelopp) fortsätter som vanligt trots den rådande situationen. Dessa förmåner justeras inte enbart på grund av fluktuationer i valutakurserna. Bostadsbidraget för pensionstagare kan dock justeras på grund av ändringar i rubelns växelkurs om inkomsterna förändras betydligt. På samma sätt kan också efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras vid ändrade inkomster.

Ryska medborgare kan få FPA-förmåner på samma grunder som andra länders medborgare. När en person ansöker om en förmån bedömer FPA om personen kan anses vara stadigvarande bosatt i Finland eller om han eller hon kan få rätt till FPA-förmåner på grundval av arbete. En rysk medborgare måste även ha uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket.

FPA kan betala studiestöd till personer som studerar i Ryssland. Under kortvariga semesterresor kan man också få andra förmåner, till exempel familjeförmåner.

Senast ändrad 31.5.2024