Hur påverkar vistelse eller arbete utomlands förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar vistelse eller arbete utomlands förmånerna från FPA?

På den här sidan beskrivs de vanligaste situationerna i samband med vistelse eller arbete utomlands. Mer information finns under Från Finland till utlandet. Kontakta FPA om din situation inte hör till de situationer som tas upp här.

Flytt eller vistelse utomlands

Om du flyttar eller vistas utomlands en längre tid än en vanlig semesterresa (över 6 månader) ska du alltid meddela det till FPA. Meddela också när du återvänder till Finland.

Om en tillfällig utlandsvistelse i något annat land än ett EU- eller EES-land varar över 6 månader, det vill säga blir stadigvarande, upphör din rätt till FPA-förmåner från och med dagen för flytten. Vid vistelse i ett EU- eller EES-land är tidsgränsen flexibel. Meddela förändringar till FPA. I MittFPA kan du kontrollera om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Mer information om utbetalning av förmåner till utlandet finns under Förmåner i internationella situationer.

Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och börjar arbeta eller byter arbetsgivare under en utlandsvistelse ska du meddela detta till FPA. Om du börjar arbeta i ett annat EU-land eller ett EES-land övergår du i regel till att omfattas av den sociala tryggheten i landet i fråga, oavsett hur länge arbetet pågår. Läs mer om den sociala tryggheten för personer som arbetar utomlands.

Om du kommer att flytta till ett annat EU-land, till ett EES-land eller till Schweiz som utsänd arbetstagare ska arbetsgivaren före flytten ansöka om ett intyg A1 för dig hos Pensionsskyddscentralen. Med intyget kan du påvisa att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland under utstationeringen. Kontakta Pensionsskyddscentralen också i andra särskilda situationer som gäller arbete i ett EU- eller EES-land.

Också utsända arbetstagare, utsända företagare och utsända tjänstemän som arbetar över 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land kan fortsätta att omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Detta gäller också deras familjemedlemmar. De här personernas utlandsarbete måste meddelas till FPA.

Den sociala tryggheten för arbetstagare och företagare som flyttar till ett land som har ingått en överenskommelse om social trygghet med Finland fastställs i regel utifrån utlandsvistelsens längd. Undantaget är arbetstagare och företagare som flyttar till ett annat nordiskt land. De omfattas i huvudsak av samma regler som arbetstagare som flyttar till ett annat EU-land eller ett EES-land.

Meddela FPA att du vistas utomlands i egenskap av familjemedlem, om vistelsen varar en längre tid än en vanlig semesterresa. Rätten att omfattas av den sociala tryggheten i Finland för familjemedlemmar som flyttar utomlands avgörs i regel enbart utifrån utlandsvistelsens längd. Om du inte arbetar utomlands och utlandsvistelsen varar i högst ett år omfattas du av den sociala tryggheten i Finland.

Familjemedlemmar till utsända arbetstagare och tjänstemän måste ansöka om att fortsätta att omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Pensionstagare ska meddela flytt och tillfällig vistelse utomlands till FPA. Rätten att omfattas av den sociala tryggheten i Finland bedöms för pensionstagare enligt samma principer gällande tillfällig och stadigvarande bosättning som för andra personer som flyttar utomlands. Pensionstagare som vistas utomlands kortare tid än ett halvt år bevarar vanligtvis sin rätt till den sociala tryggheten i Finland. Läs mer om den sociala tryggheten för pensionstagare som vistas utomlands.

Den som flyttar till ett annat EU-land, till ett EES-land eller till Schweiz för att studera eller bedriva forskning omfattas i regel av bosättningslandets sociala trygghet. Om du studerar eller bedriver forskningsarbete utomlands kortare tid än ett år ska du meddela detta till FPA. Läs mer om rätten till social trygghet när du flyttar utomlands.

Studerande och forskare som har för avsikt att stanna utomlands i över ett år kan fortsätta att omfattas av den sociala tryggheten i Finland, men de måste i så fall ansöka om ett beslut om detta inom ett år från flytten utomlands.

Om du vid sidan av studierna arbetar i ett annat EU-land, i ett EES-land eller i Schweiz, börjar du i regel omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar, förutsatt att du uppfyller minimivillkoren för arbete i landet i fråga. Om du arbetar utomlands ska du meddela det till FPA.

Om du är på väg utomlands som arbetssökande ska du meddela det till FPA.

Arbetssökande kan söka jobb i ett annat EU-land, i ett EES-land eller i Schweiz i tre månaders tid. För den här tiden kan du få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning till samma belopp som om du bodde i Finland. Arbetsmarknadsstöd betalas inte till utlandet. Du omfattas av den sociala tryggheten i Finland under den tid som du får arbetslöshetsdagpenning från Finland. Huruvida du omfattas av den sociala tryggheten i Finland om du inte får arbetslöshetsdagpenning avgörs utifrån om din flytt utomlands betraktas som stadigvarande eller tillfällig.

Om du blir sjuk under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land, i ett EES-land eller i Schweiz, får du medicinskt nödvändig sjukvård på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i vistelselandet. Ring FPA och kontrollera din rätt till sjukvård om du planerar att flytta utomlands för längre tid än 3 månader. Mer information finns under Sjukvård utomlands och Om du blir sjuk utomlands.

Senast ändrad 6.11.2023

Vad tycker du om sidan?