Anställd privat vårdare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Då du anställer en privat vårdare

Om du anställer en vårdare kan du från FPA få hemvårdsstöd för ett barn under 3 år eller privatvårdsstöd för ett barn under skolåldern. Du är då vårdarens arbetsgivare. Flera familjer kan också anställa en vårdare tillsammans.

Om ditt barn vårdas i ett privat daghem eller hos en privat familjedagvårdare ingår du inte något arbetsavtal med vårdaren och fungerar då inte heller som arbetsgivare. Du kan ändå få privatvårdsstöd, som FPA betalar direkt till vårdproducenten. FPA verkställer förskottsinnehållning på stödet. 

Familjen som arbetsgivare

Om du anställer en privat vårdare ska du i egenskap av arbetsgivare verkställa förskottsinnehållning enligt vårdarens skattekort på den lön du betalar. Dessutom ska du betala socialskyddsavgifter och de lagstadgade försäkringsavgifterna, vilka utgörs av arbetslöshetsförsäkringspremie, arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring. Gör dessa betalningar för hela lönen, också för den del av stödet som FPA betalar.

Ett hushåll som fungerar som arbetsgivare är också skyldigt att ordna företagshälsovård för sin arbetstagare.

Alla arbetsgivare ska anmäla utbetalda löner till det nationella inkomstregistret.

Vårdring, dvs. en vårdare för flera familjer

En familj kan anställa en vårdare tillsammans med en annan familj eller med flera familjer. I en sådan s.k. vårdring sköter en vårdare familjernas barn i regel turvis hemma hos varje barn. Varje familj kan få hemvårdsstöd för barn under 3 år eller privatvårdsstöd för barn under skolåldern. Bland annat vårdtiden inverkar på stödets belopp. Dessutom kan kommunen betala ett kommuntillägg. Du kan beräkna beloppet av stödet för er familj med hjälp av ett beräkningsprogram. Familjerna avtalar själva om lönebetalningen till vårdaren.

FPA betalar hemvårdsstödet till familjen, som kan använda stödet till att betala vårdarens lön. När familjen får hemvårdsstöd behövs inte kommunens godkännande av dagvårdsproducenten.

Läs mer