Partiell vårdpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och vårdar ditt barn resten av tiden. Partiell vårdpenning kan utbetalas till en förälder vars barn går i årskurs 1 och 2.

Kan jag få partiell vårdpenning?

Du kan få partiell vårdpenning om du

 • är barnets förälder eller någon annan som vårdar barnet
 • är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller företagare med en giltig FöPL- eller LFöPL-försäkring
 • arbetar högst 30 timmar i veckan på grund av vård av barn
 • ditt barn går i årskurs 1 eller 2.

Som arbetstid räknas alla arbetstimmar som du arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållanden och som företagare.

En umgängesförälder kan också ansöka om partiell vårdpenning om hen vårdar barnet.

Partiell vårdledighet beviljas av arbetsgivaren. Du ska därför avtala med din arbetsgivare om ledigheten. Meddela din arbetsgivare om ledigheten minst 2 månader innan den är avsedd att börja.

Du kan få partiell vårdpenning endast för ett barn åt gången. Även i flerlingsfamiljer kan en förälder få partiell vårdpenning för endast ett av barnen. Föräldrarna kan dock ansöka om partiell vårdpenning för samma tid på så sätt att den ena föräldern ansöker om vårdpenning för ett barn och den andra föräldern för ett annat barn.

Föräldrar kan också få partiell vårdpenning för samma barn samtidigt om de vårdar barnet vid olika tidpunkter. Föräldrarna kan till exempel vårda barnet olika dagar. Alternativt kan den ena föräldern ta hand om barnet på förmiddagarna och den andra på eftermiddagarna.

Du kan få partiell vårdpenning samtidigt som det utbetalas till exempel stöd för privat vård av andra barn i familjen.

Du kan däremot inte få partiell vårdpenning om du:

 • samtidigt får graviditets-, föräldra- eller faderskapspenning
 • får hemvårdsstöd och vårdar barnet själv
 • får flexibel vårdpenning. Däremot kan den andra föräldern få flexibel vårdpenning för ett annat barn
 • blir sjuk och är sjukskriven i över 4 veckor. Rätten till partiell vårdpenning upphör när du är arbetsoförmögen
 • får partiell sjukdagpenning
 • har anmält dig som arbetslös arbetssökande
 • är alterneringsledig.

Hur mycket partiell vårdpenning kan jag få?

Den partiella vårdpenningen är
108,15 euro i månaden

Du betalar skatt på den partiella vårdpenningen.

För vilken tid kan jag få partiell vårdpenning?

Partiell vårdpenning kan utbetalas från den 1 augusti det år som barnet börjar skolan. Du kan få partiell vårdpenning tills barnet går ut årskurs 2 (till den 31 juli). Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan FPA betala ut partiell vårdpenning redan när barnet går i förskolan och tills barnet går ut årskurs 3 inom den grundläggande utbildningen.

Partiell vårdpenning betalas inte ut för kortare tid än en månad. Perioden med partiell vårdpenning behöver inte inledas i början av en kalendermånad.

Så här ansöker du om partiell vårdpenning

 1. Ansök om partiell vårdpenning i MittFPA.Om båda föräldrarna ansöker om partiell vårdpenning ska båda fylla i var sin ansökan.
 2. Fotografera bilagor och skicka in dem i MittFPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver skicka in.

 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där ser du också påminnelser om det saknas bilagor i din ansökan. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA kan du fylla i och skriva ut ansökan om partiell vårdpenning WH 9r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om partiell vårdpenning

Logga in i MittFPA

Kom ihåg detta när du ansöker om partiell vårdpenning

Du kan ansöka om partiell vårdpenning genast när du har kommit överens om partiell vårdledighet med din arbetsgivare. Partiell vårdpenning kan fås retroaktivt i 6 månader.

Bifoga till din ansökan ett arbetsgivarintyg där antalet arbetstimmar per vecka, orsaken till arbetstidsförkortningen och arbetsgivarens kontaktuppgifter framgår. Du kan lämna in arbetsgivarintyget i MittFPA.

Om du ansöker om partiell vårdpenning via ansökningsblankett WH 9r, kan din arbetsgivare fylla i uppgifterna på sista sidan i ansökan.

Arbetsgivaren kan också skicka arbetsgivarintyget till FPA via e-tjänsten för arbetsgivare.

När betalas partiell vårdpenning ut?

Den partiella vårdpenningen betalas ut
den sista bankdagen i månaden.

Om du får ett beslut om beviljande av partiell vårdpenning efter den 10 i månaden, utbetalas den partiella vårdpenningen den sista bankdagen i följande månad. Du kan se den första utbetalningsdagen i beslutet.

Meddela förändringar som påverkar den partiella vårdpenningen

Kom ihåg att meddela förändringar som påverkar den partiella vårdpenningen, så att den betalas ut till rätt belopp. Meddela ändringar i MittFPA eller genom att ringa FPA.

Meddela FPA om

 • din arbetstid förändras
 • ditt tjänste- eller anställningsförhållande upphör
 • din FöPL- eller LFöPL-försäkring upphör
 • du flyttar utomlands
 • du flyttar till en annan kommun.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

Senast ändrad 6.6.2024