Flexibel vårdpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning från FPA om du arbetar högst 30 timmar i veckan och vårdar ditt barn som är under 3 år resten av tiden.

AnkkuriAnkkuriKan jag få flexibel vårdpenning?

Du kan få flexibel vårdpenning om du

 • är barnets förälder eller någon annan som vårdar barnet
 • vårdar ditt barn som är under tre år
 • är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller företagare med en giltig FöPL- eller LFöPL-försäkring
 • arbetar högst 30 timmar i veckan eller högst 80 procent av den normala arbetstiden för heltidsarbete. För att få flexibel vårdpenning räcker det att ett av villkoren är uppfyllt.

Som arbetstid räknas alla arbetstimmar som du arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållanden och som företagare.

En umgängesförälder kan också ansöka om flexibel vårdpenning om hen vårdar barnet.

Du kan få flexibel vårdpenning även om barnet har en plats inom den kommunala eller privata småbarnspedagogiken.

Du kan få flexibel vårdpenning endast för ett barn åt gången. Även i flerlingsfamiljer kan en förälder få flexibel vårdpenning för endast ett av barnen. Föräldrarna kan dock ansöka om flexibel vårdpenning för samma tid på så sätt att den ena föräldern ansöker om vårdpenning för ett barn och den andra föräldern för ett annat barn.

Föräldrar kan också få flexibel vårdpenning för samma barn samtidigt om de vårdar barnet vid olika tidpunkter. Föräldrarna kan till exempel vårda barnet olika dagar. Alternativt kan den ena föräldern ta hand om barnet på förmiddagarna och den andra på eftermiddagarna. Om barnet inte har någon plats inom den kommunala småbarnspedagogiken, kan den ena föräldern ansöka om stöd för hemvård av barn och den andra om flexibel vårdpenning.

Du kan få flexibel vårdpenning och hemvårdsstöd samtidigt om ditt barn inte har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken och barnet vårdas av någon annan än dig medan du arbetar. Du kan också få flexibel vårdpenning om till exempel din partner vårdar barnet medan du arbetar och hen ansöker om hemvårdsstöd. Läs mer om hemvårdsstöd.

Du kan dessutom få flexibel vårdpenning samtidigt som du får stöd för privat vård av barn.

Du kan inte få flexibel vårdpenning om du:

 • samtidigt får graviditets-, föräldra- eller faderskapspenning
 • får hemvårdsstöd och vårdar barnet själv
 • får partiell vårdpenning för något av familjens barn
 • insjuknar och är sjukskriven i över 4 veckor. Rätten till flexibel vårdpenning upphör när du är arbetsoförmögen.

AnkkuriAnkkuriHur mycket flexibel vårdpenning kan jag få?

Arbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan eller högst 60 procent av den normala tiden för heltidsarbete
flexibel vårdpenning 269,24 euro/månad
Arbetstiden är 22,5–30 timmar i veckan eller 60–80 procent av den normala tiden för heltidsarbete
flexibel vårdpenning 179,49 euro/månad

Din arbetstid kan variera mellan veckorna, dock får din genomsnittliga arbetstid inte överstiga den maximala tillåtna arbetstiden. Den genomsnittliga arbetstiden räknas för hela den tid som du får flexibel vårdpenning för.

Du betalar skatt på den flexibla vårdpenningen.

AnkkuriAnkkuriFör vilken tid kan jag få flexibel vårdpenning?

Du kan få flexibel vårdpenning från barnets födelse. Du kan dock inte få flexibel vårdpenning samtidigt som du får graviditets- eller föräldrapenning. Flexibel vårdpenning kan betalas ut tills barnet fyller 3 år.

Flexibel vårdpenning kan inte beviljas för kortare tid än en månad. Perioden med flexibel vårdpenning behöver inte inledas i början av en kalendermånad.

Flexibel vårdpenning kan fås retroaktivt i 6 månader.

AnkkuriSå här ansöker du om flexibel vårdpenning

 1. Ansök om flexibel vårdpenning i MittFPA. Om du bor på Åland ska du ansöka om flexibel vårdpenning hos din hemkommun.

  Om båda föräldrarna ansöker om flexibel vårdpenning ska båda fylla i var sin ansökan. I ansökan under Övriga uppgifter kan ni meddela när ni är frånvarande från arbetet för att vårda barnet.
 2. Fotografera bilagor och skicka in dem i MittFPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver skicka in.

 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där ser du också påminnelser om det saknas bilagor i din ansökan. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA kan du fylla i och skriva ut ansökan om flexibel vårdpenning WH 9r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Bifoga till din ansökan ett arbetsgivarintyg där antalet arbetstimmar per vecka och arbetsgivarens kontaktuppgifter framgår. Du kan lämna in arbetsgivarintyget i MittFPA.

Om du ansöker om flexibel vårdpenning via ansökningsblankett WH 9r, kan din arbetsgivare fylla i uppgifterna på sista sidan i ansökan.

Arbetsgivaren kan också skicka arbetsgivarintyget till FPA via e-tjänsten för arbetsgivare.

Ansök om flexibel vårdpenning

Logga in i MittFPA

När betalas flexibel vårdpenning ut?

Flexibel vårdpenning betalas ut
den sista bankdagen varje månad.

Om du får ett beslut om beviljande av flexibel vårdpenning efter den 10 i månaden, utbetalas den flexibla vårdpenningen den sista bankdagen i följande månad.  Du kan se den första utbetalningsdagen i beslutet.

Meddela förändringar som påverkar den flexibla vårdpenningen

Kom ihåg att meddela förändringar som påverkar den flexibla vårdpenningen, så att den betalas ut till rätt belopp. Meddela ändringar i MittFPA eller genom att ringa FPA.

Meddela FPA om

 • din arbetstid förändras
 • ditt tjänste- eller anställningsförhållande upphör
 • din FöPL- eller LFöPL-försäkring upphör
 • du flyttar utomlands
 • du flyttar till en annan kommun

Om din familj har ett barn i årskurs 1 eller 2 och din arbetstid är högst 30 timmar i veckan på grund av vård av barnet, kan du ansöka om partiell vårdpenning.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

Senast ändrad 6.6.2024